ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ประภาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เรื่อง การรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔