รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2564

เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน

เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2564ถึง เดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม,63
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนที่เป็นที่ราชพัสดุที่จะรื้อถอน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไดรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564