วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติ มีการนำกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อขับเคลื่อนนโบายด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหาร
านของ สพป.นครราชสีมา เขต 4

วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 19. เมษายน 2564. นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต4. นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติ มีการนำกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อขับเคลื่อนนโบายด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหาร
านของ สพป.นครราชสีมา เขต 4

วันที่ 19 เดือน เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 5 เมษายน 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต และประกาศเจต จำนงสุจริตในการบริหารงานของนายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 4 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของสพป.นครราชสีมาเขต 4 และโรงเรียนในสังกัด เป็นประจำทุกวันจันทร์
วันที่ 5 เดือน เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 31. มีนาคม 2564. นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต4. นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ณ ห้องประชุมเสมาConference สพป.นครราชสีมา. เขต 4
วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมา เขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต และประกาศเจต จำนงสุจริตในการบริหารงานของนายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 4 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของสพป.นครราชสีมาเขต 4 และโรงเรียนในสังกัด เป็นประจำทุกวันจันทร์
วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มอบหมายให้ นายวัชระ นรินทร์นอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก”
ณ ห้องประชุมลำตะคอง สพป.นครราชสีมา เขต 4

วันที่ 24 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราขสีมา เขต 4 มอบหมายให้ นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี รองฯ ผอ.สพป. นครราชสีมาเขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเขิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายนักจัดการปัญหา อ้วน เตี้ย ผอม ในเด็กวัยเรียน จังหวัดนครราขสีมา ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว
วันที่ 24 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษารับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ณ ห้องประชุมเสมา conference อาคารรวมใจพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 4
วันที่ 24 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายชัยณรงค์ คูณคณะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 19 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 มอบหมายนายทินกร ชาทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษารับชมการประชุม เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. กับ สพท.ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมเสมา Conference สพป.นครราชสีมา เขต 4
วันที่ 18 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของรร.ในสังกัด

วันที่ 18 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม เสมาคอนเฟอร์เรนท์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
วันที่ 17 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตเป็นประจำทุกวันจันทร์
วันที่ 15 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตเป็นประจำทุกวันจันทร์
วันที่ 8 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานการประชุมสนทนากลุ่ม 30 สำนักงานเขตพื้นที่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาสภาพปัญหา
และความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มที่ 1 ณ ห้องสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัยพร้อมด้วยพัฒนาทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ตามนโยบายของสพฐ. ณ หอประชุมเขาใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
วันที่ 5 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายทินกร ชาทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นำคณะฯ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอน
วันที่ 3 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานภายในสพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยมีนายฌานุตม์ อินทสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) เป็นผู้ให้ความรู้จัดทำเว็บไซต์
วันที่ 2 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตเป็นประจำทุกวันจันทร์
วันที่ 1 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตเป็นประจำทุกวันจันทร์
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)
ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานเปิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4 เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาพิเศษ สามารถเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ตามความจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 มอบหมาย นายวัชระ นรินทร์นอก รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2 )ณ ห้องสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตเป็นประจำทุกวันจันทร์
วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

วัน ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 มอบหมาย นายทินกร ชาทอง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เข้าร่วมประเมินเพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนด้วยการประเมิน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสมพร พิทักษ์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเพลง เป็นผู้รายงานและนำเสนอผลงาน ณ โรงเรียนบ้านสระเพลง อำเภอสูงเนิน

วัน ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ
วัน ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 มอบหมายนายทินกร ชาทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษารับชมการประชุม เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. กับ สพท.ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมเสมา Conference สพป.นครราชสีมา เขต 4
วันที่ 18 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Power by Ⓒ RocketCake Responsive WebEditor 3.5 64 bit , Ambiera Soft.
พัฒนาระบบโดย : นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ [BPC ICT Admin โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)] : สพป.นครราชสีมา เขต 4, 2021.