ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

180 โรงเรียน

สพป.นครราชสีมาเขต 4

รายละเอียด

45 โรงเรียน

อำเภอสูงเนิน

รายละเอียด

62 โรงเรียน

อำเภอสีคิ้ว

รายละเอียด

73 โรงเรียน

อำเภอปากช่อง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอน
30040001 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) bankutchik(rajchusiriarnukul) - สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง ประถมศึกษา
30040002 บ้านสลักใด Salakdai นายศิริยศ คารวะบัญชา สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040003 จตุรคามสามัคคี CHATURAKAMSAMUKKEE - สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040004 โค้งยางวิทยา kongyangwittaya นายกฤษณะ เนาว์วงษ์ สูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040008 บ้านห้วยตะคร้อ Banhuitakro นายชลิต รัตนแสง สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040009 บ้านนากลาง Bannaklang นางวิระดา นาสูงเนิน สูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) Bannayai School นายประกอบ สอนใหม่ สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040011 บ้านหนองบอน bannongbon นางวชิราภรณ์ ดุุจจานุทัศน์ สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040012 โนนค่าวิทยา nonkawittaya นายธรรมนูญ ชัยศัตรา สูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ Bankudplakeangmaunglee นายกฤษฎา กัลปดี สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040014 บ้านกุดหัวช้าง บ้านกุดหัวช้าง นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ Bankhokhinlekfai นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040016 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) kokmakok นายวิรัช ติจันทึก สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040018 วัดกุดเวียน Watkudvien นางสาวกิตยา สมบูรณ์ สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040019 สันติวิทยา Santiwitthaya นายภรภัทร เกื้อฐิติพร สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040020 บ้านห้วยไผ่ huaiphai - สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040021 บ้านบุตาสง Butasong - สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040022 บ้านวังรางใหญ่ Banwangrangyai นายสมศักดิ์ พึ่งจันดุม สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040023 บ้านวังรางน้อย BANWANGRANGNOY นายคณิต เจียรกลาง สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040024 บ้านหนองม่วง bannongmuang นายวาด โปร่งสันเทียะ สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040025 บ้านหนองไม้ตาย BANNONGMAITAY นางนงเยาว์ ศิริโสม สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040026 บ้านหนองเลา Bannongrow นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040027 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) Maklueakao(Sasanakharnborirakbumrung) School - สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040028 บ้านไร่โคกสูง Banraikoksung นายชลทิศ แนวถาวร สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040029 บ้านหนองเบน Bannongben นายประเสริฐ อิ่มสันเทียะ สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ Chinnawong Oupratham นางรุ่งอรุณ สุขวชิรเดชา สูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040032 บ้านทุ่งสะแบง bantungsabang นางสุวพิชชา คนใจบุญ สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040033 บ้านมะเกลือใหม่ Banmakluamai - สูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040034 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) banmaisanti(phrakhrusuttakijsarawimol) - สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040035 กิริวัฒนศักดิ์ kiriwattanasak นายกรุณา เกี้ยวสูงเนิน สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040036 บ้านบุใหญ่ Banbuyai นายพิเชษฐ์ โคนกระโทก สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040037 บ้านสระเพลง sraplang นายสมพร พิทักษ์ตระกูล สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040038 อนุบาลประชารัฐสามัคคี Anubunpracharat samakkee นางศศิธร จ๋าพิมาย สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ radomwittayanusorn นางจิตจา ที่หนองสังข์ สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ Leamthong Wittayanusorn - สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040042 เสมาวิทยา Semawittaya นายประมาณ ต่วนสูงเนิน สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040043 บ้านส้มกบงาม Bansomkobngam - สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040044 บ้านโสกแจ้ง Ban Sokchaeng School - สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040045 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) bankaentao school นางอรชุมา หอมจันทร์ สูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040046 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) Bantale(semaprachasun) นายอนุชา สุกุมลจันทร์ สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040047 บ้านน้อยกุดคล้า Bannoikudkla ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040049 บ้านหนองตะไก้ Bannongtakai - สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040051 บ้านหนองแวง Bannongvong นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040053 บ้านกุดขมิ้น Bankudkamin - สูงเนิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040054 บ้านสองคร Bansongkorn นางสาวศรีสุนันท์ ต่ายแสง สูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา
30040055 บ้านปางละกอ Banpanglakhor School นางสาวจิรนันท์ ไมขุนทด สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040056 บ้านวังกระสวย Ban Wangkrasuay นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040057 บ้านวังโรงน้อย Banwangrongnoi school นายวีรยุทธ เวกสูงเนิน สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040058 บ้านซับใต้ bansubtai นายเฉลียว ปิ่นวิเศษ สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
30040059 บ้านโนนรัง ban - nonrung นายอนุชา หมั่นกิจ สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
30040060 บ้านกุดน้อย BanKudnoi School นางอรทัย แก้วอาจ สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040062 บ้านโนนเสลา Bannonsalao - สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040064 บ้านหนองสลักได bannongsalakdai นางอารีย์วรรณ โพธิ์ระดก สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) Banmaiprachaupathum นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่ง สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040066 พรพิทยาคม pornpittayakom นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040067 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 jc.koratanusron 1 นายประจักษ์ ชะเอม สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร Niyommitwittayakarn นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิม สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040069 บ้านซับศรีจันทร์ Bansubsrijun นางรำไพมณี วิเชียรรัตน์ สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040070 บ้านมะค่างาม BANMAKHANGAM นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040071 เที่ยงธรรมวิทยา Theangtumvittaya - สีคิ้ว ประถมศึกษา
30040072 บ้านปางโก banpanggo นายวรวุฒิ เดชขุนทด สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี Pracharat Samakkee นายชูชีพ นฤสุข สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ ramwitthaya prachanusorn นายประเสริฐ วงษ์แสน สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040075 บ้านดอนเมือง BANDONMUANG นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040076 นาหว้าไตรประชาคม nawatriprachacom นางสาวศรัณย์ประวีร์ พูนณรงค์ สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040077 หนองแวงพิทยาคม Nongwangpittayakhom นายประกาศ ทองก้อนสิงห์ สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040078 บ้านหนองโอง bannongong นายกิตติศักดิ์ แก้วเด่น สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040079 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) banhun(wuttivittayakarn) นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040080 คีรีวัฒนา Keereewathana นายณรงค์ หล้าอัมพร สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040081 บ้านกุดชะนวน Bankudchanuan - สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 Ban Nonkummittrapap 210 School. นายอุทัย ผาสุขนิตย์ สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040083 บ้านหนองขาม BANNONGKAM นายกษิณชาติ สายบุญลี สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 JIARAWANONUTHIT 1 นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040085 ถนนมิตรภาพ thanonmittrapab นายขวัญชัย พรมแสน สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040086 บ้านคลองตะแบก Banklongtabag นางสาวช่อรัก พันธ์สวัสดิ์ สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040087 บ้านซับตะเคียน Bansubtakian นางกิตติพร โพธิ์ทอง สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) Lerssawas (Ratrungsanwitthaya) school นางสาวพักตรา อิสเรสรังสรรค์ สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040089 บ้านลาดบัวขาว Ladbuakhao นางพรจิต ทรวงทองหลาง สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040090 บ้านหนองบัว Bannongbua นางเพชรดา หงษ์ทอง สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040091 บ้านใหม่สำโรง banmaisomrong นายนัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040092 หนองน้ำขุ่น nongnamkhoon นางยศพร จิรพรเจริญ สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040093 บ้านห้วยลุง BANHUAYLUNG นางจุติพร ขวบสันเทียะ สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040094 บ้านโนนประดู่ Baan-nonpradoo นางสุรีพร แพงแก้ว สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
30040095 บ้านวังราง BANWANGRANG - สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี Banwangrongyaisamakkee นายคมสันต์ ขุมกระโทก สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040097 บ้านหนองกระทุ่ม BAN NONGKRATUM นายสมชาย อยู่คะเชนทร์ สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040098 สันติพัฒนา SANTIPHATHANA - สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) Bantanonkod(sivittayakarn) นายปณิธาน เปรื่องนนท์ สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด Bannadeesrisaard - สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ Thaiwattanapracharat นายสมพงษ์ คบด่านกลาง สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040103 คลองแจ้งวิทยา klongjangwittaya นายกฤษณชัย บุญยิ่ง สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ KlongsaiwitayasitSchool นายจารึก เลิศสำโรง สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040105 ทับ6วิทยาคาร Tub6vittayakhan นายเมธี ศรีคำ สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040106 สง่าพัฒนา sangapatana นางกัญชลี อุดมศักดิ์ สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040107 หนองน้ำใส Nongnamsai นายเผด็จ โมฆะรัตน์ สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040108 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) Bannongkok(Prachapattana) นายเกียรติศักดิ์ แสงดาว สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
30040109 ห้วยทรายวิทยาคม huaisaiwittayakom นายชัชชัย คำพุช สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ Banhuaytakaengtai - สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040111 บ้านห้วยตะแคง BANHUAYTAKHAENG - สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040112 บ้านหนองบัวน้อย BANNONGBUANOY นางดาวเรือง ไชยพรม สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
30040113 บ้านหนองไม้ตาย Bannongmaitay นายณเรศ รูปเหมาะ สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
30040114 โนนกราดสามัคคี NONKRADSAMAKKEE นายอมตศาสตร์ แพงแก้ว สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040115 บ้านซับชุมพล Bansubchumpon นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040116 บ้านโนนสง่า BANNONSANGA นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ สีคิ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040117 บ้านหนองไผ่ Bannongphai นายสรายุทธ ชัยสุวรรณ์ สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040118 บ้านหนองหญ้าขาว BAN NONG YA KHAO - สีคิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
30040119 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) BANNONGHAN นางสาวสุพัตรา นามขาว สีคิ้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ BUNBANDALWITTHAYANUSORN นายกรวิษณ์ ด่านกระโทก ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040121 เบทาโกรวิทยา Betagrowittaya school นายสุกิจ บัวคง ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040122 วัดกลางดง watklangdong นายสุริยา พลกลาง ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040123 วัดมิตรภาพวนาราม Watmittrapapwanaram - ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 Nikhomsangtonenglamtakhong 5 นางพิมลวรรณ นาคจันทึก ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040125 บ้านหนองตะกู Bannongtagu นางปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040126 ขนงพระใต้ khanongpratai นายชาติชาย ศรีสังวาลย์ ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040128 บ้านเขาจันทน์หอม BANKHAOJANHOM นางสาวพิมพ์ชนก เหล็กพิมาย ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา
30040129 วัดขนงพระเหนือ WadKhanongpranua นางสาวฐิตินัน ปะวันทะกัง ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040130 บ้านซับเศรษฐี Bansubsettee นายวินัย ใบโพธิ์ ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 Nikomsangtonenglamtakong 4 นางสาวโชติกา ภิญโญ ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040132 บ้านหนองหมาก Bangnongmak นายสราวุฒิ วาจาดี ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 wanasaphatthana 2520 นายสมชาย ศิริมาลัยรักษ์ ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040134 บ้านโป่งวัวแดง Pong wua Deang School นางสาววิชุดา ภักดี ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040135 บ้านวังสีสด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200796 - ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040136 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) bannongkhainam(lampayaklang) นางสาวโสภา ศรีพนม ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040137 บ้านหนองตอ Bannongtor นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์ ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040138 เสนารัฐวิทยาคาร SENARATHWITTAYAKARN นายมานะ กอสูงเนิน ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040139 บ้านป่าไผ่ BANPAPHAI - ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040140 บ้านสอยดาว BANSOIDAO นางวันทนา ศรีชมภู ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040141 บ้านสายชนวน BANSAYCHANUAN SCHOOL - ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040142 บ้านหนองกะทุ่ม BANNONGKATHOOM นางสาวรัชนี โสพันธ์ ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) Banpakchong(Kurusamakkee1) นายอำนวย จงนบกลาง ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040144 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) BANPANGKAE นายสมพล ทองตัน ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040145 บ้านลำทองหลาง Banlamthonglang นางสุภี สุภานันท์ ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040147 บ้านหนองตาแก้ว bannhongtakaew นายอุทร นิยมชาติ ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040148 บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) BANNONGMAKHA นางวัชรี ด่านกระโทก ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040149 บ้านหนองอีเหลอ Bannongelor school นายกฤษณะ โดดจันทึก ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา Termsangkhai pakchongwittaya ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040151 บ้านซับน้ำเย็น subnamyen - ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040152 วัดบันไดม้า Watbundaima นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040153 บ้านโป่งตาลอง Banpongtalong นางสาวพงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา Bannongkumwittaya school นายบุญหลาย ทองศรี ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040155 บ้านหนองจอก Bannongchok school นางสาวสุนิสา กินนอน ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม Nongzomtakianngam นายบัณฑิต วงศ์อามาตย์ ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040157 สระน้ำใสวิทยา SANAMSAIWITTAYA นายรักใหม่ ลุนศรี ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ pansueksongkroa นายยงยุทธ เพ็งตะคุ ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040159 บ้านซับใต้ Bansubtai นายปริณ ธนโชตธาริน ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040160 บ้านโนนกระโดน bannonkradon นางกัญญาภัค พุกสีแสง ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040161 บ้านโศกน้อย BANSOKENOI - ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040162 บ้านหัวป้าง Banhuapang นายปรีชารัตน์ รินทระ ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040163 บ้านเขาแก้ว Ban Khaokaew School นางสาวอภิรดา นาที ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040164 บ้านคลองมะค่าหิน banklongmakahin นางสาวโชติมณี ดือขุนทด ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040165 บ้านวังกะทะ Banwangkatha นางพิกุล อ่อนปุย ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040166 บ้านหนองขวางวิทยา Bannongkhwangwithaya นางสาวละมัย พรหมศร ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040167 ประชารัฐวิทยา Pracharatwittaya นายรังสัน สุขประเสริฐ ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานภูหลวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040168 บ้านป่ากล้วย Banpakluay ว่าที่ร้อยตรีเธียรวิชญ์ ทับที ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040169 บ้านกุดโง้ง Bangudngong นางจิราพร วลสันเทียะ ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040170 บ้านซับน้อย BANSUBNOI นางสุภาวดี ทรายจังหรีด ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย อนุบาล-ประถมศึกษา
30040171 บ้านวังไทร Ban Wangsai School นายวิจิตร ไพรวิจารย์ ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 NIKOMSANGTONENGLUMTHAKHONG2 - ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040173 บ้านหินดาด Banhindad นางอภิญญา เกษมพร ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040174 บ้านหินเพิง Banhinpoeng นายธุวนนท์ บาลโพธิ์ ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040175 บ้านเขาวง Bankhaowong นางสาวสุทธิชา จันทะโคตร ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040176 บ้านโป่งกะสัง BANPONGKASANG นายคำรื่น ทองเหลื่อม ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040177 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) Banna(Prasitvittayakarn) นายวรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์ ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม Wadwachiralongkornwararam นางอาทร ด่านกระโทก ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร Triratwitayakarn นางเปรมสุดา ฉายแสง ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศษาหนองสาหร่าย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040180 บ้านคลองยาง BANKLONGYANG นายผ่อน วงศ์อินทร์ ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองสาหร่าย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040181 บ้านซับหวาย Bansubwai นางมาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย อนุบาล-ประถมศึกษา
30040182 บ้านท่ามะนาว bantamanao ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์ ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ Banthaluansamukkee(Kroso5upatham) นางสาวทัตพิชา ปัจจังคะโต ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040184 บ้านหนองสาหร่าย Bannongsarai นายสุพรรณ แน่นดี ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย อนุบาล-ประถมศึกษา
30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ nikomcholphatansongkhor ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พุ่มลำเจียก ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย อนุบาล-ประถมศึกษา
30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 Nikomsrangtonenglamtakong 1 นางรัตนา พงษ์สุวรรณ ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย อนุบาล-ประถมศึกษา
30040187 บ้านบ่อทอง Banboothong - ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040188 บ้านคลองเดื่อ Banklongdua นางสาวเจษสุดา รักษาภักดี ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040189 บ้านคลองเสือ Banklongsua นายจิรวัฒน์ เยินสูงเนิน ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา
30040190 บ้านท่าช้าง Bantachang นายชนะวงศ์ บุญสูงเนิน ปากช่อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040191 บ้านปรางคล้า Panprangkla นางมาลัย มูลภักดี ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040192 บ้านหมูสี BANMOOSI - ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30040193 บ้านคลองดินดำ BAN KLONG DIN DAM - ปากช่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
30040194 บ้านบุ่งเตย Banbungtoei - ปากช่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา