ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 296
2 ถนน 138
3 ถังเก็บน้ำ 214
4 บ่อน้ำตื้น 9
5 บ่อเลี้ยงปลา 47
6 บ้านพักครู 205
7 บ้านพักนักเรียน 1
8 บ้านพักภารโรง 15
9 รั้ว 180
10 สนามกีฬา 211
11 สนามเด็กเล่น 103
12 ส้วม 530
13 หอสมุด 91
14 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 376
15 อาคารเรียน 454
16 เรือนเพาะชำ 24