ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

180 โรงเรียน

สพป.นครราชสีมาเขต 4

รายละเอียด

45 โรงเรียน

อำเภอสูงเนิน

รายละเอียด

62 โรงเรียน

อำเภอสีคิ้ว

รายละเอียด

73 โรงเรียน

อำเภอปากช่อง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สีคิ้ว

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
200961 30040055 1030200961 บ้านปางละกอ กฤษณา
200962 30040056 1030200962 บ้านวังกระสวย กฤษณา
200964 30040057 1030200964 บ้านวังโรงน้อย กฤษณา
200958 30040058 1030200958 บ้านซับใต้ กฤษณา
200960 30040059 1030200960 บ้านโนนรัง กฤษณา
200968 30040060 1030200968 บ้านกุดน้อย กุดน้อย
200970 30040062 1030200970 บ้านโนนเสลา กุดน้อย
200972 30040064 1030200972 บ้านหนองสลักได กุดน้อย
200973 30040065 1030200973 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย
200974 30040066 1030200974 พรพิทยาคม กุดน้อย
201002 30040067 1030201002 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 คลองไผ่
201003 30040068 1030201003 นิยมมิตรวิทยาคาร คลองไผ่
201004 30040069 1030201004 บ้านซับศรีจันทร์ คลองไผ่
200981 30040070 1030200981 บ้านมะค่างาม คลองไผ่
200997 30040071 1030200997 เที่ยงธรรมวิทยา คลองไผ่
201020 30040072 1030201020 บ้านปางโก ดอนเมือง
200983 30040073 1030200983 ประชาราษฎร์สามัคคี ดอนเมือง
200984 30040074 1030200984 รามวิทยาประชานุสรณ์ ดอนเมือง
200979 30040075 1030200979 บ้านดอนเมือง ดอนเมือง
200980 30040076 1030200980 นาหว้าไตรประชาคม ดอนเมือง
200982 30040077 1030200982 หนองแวงพิทยาคม ดอนเมือง
200991 30040078 1030200991 บ้านหนองโอง บ้านหัน
200994 30040079 1030200994 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) บ้านหัน
201009 30040080 1030201009 คีรีวัฒนา มิตรภาพ
201011 30040081 1030201011 บ้านกุดชะนวน มิตรภาพ
201014 30040082 1030201014 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 มิตรภาพ
201001 30040083 1030201001 บ้านหนองขาม มิตรภาพ
200995 30040084 1030200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 ลาดบัวขาว
200996 30040085 1030200996 ถนนมิตรภาพ ลาดบัวขาว
200998 30040086 1030200998 บ้านคลองตะแบก ลาดบัวขาว
200999 30040087 1030200999 บ้านซับตะเคียน ลาดบัวขาว
201000 30040088 1030201000 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ลาดบัวขาว
201005 30040089 1030201005 บ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว
201006 30040090 1030201006 บ้านหนองบัว ลาดบัวขาว
201007 30040091 1030201007 บ้านใหม่สำโรง ลาดบัวขาว
201008 30040092 1030201008 หนองน้ำขุ่น ลาดบัวขาว
200967 30040093 1030200967 บ้านห้วยลุง วังโรงใหญ่
200959 30040094 1030200959 บ้านโนนประดู่ วังโรงใหญ่
200963 30040095 1030200963 บ้านวังราง วังโรงใหญ่
200965 30040096 1030200965 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี วังโรงใหญ่
200966 30040097 1030200966 บ้านหนองกระทุ่ม วังโรงใหญ่
201016 30040098 1030201016 สันติพัฒนา สีคิ้ว
201012 30040100 1030201012 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) สีคิ้ว
201013 30040101 1030201013 บ้านนาดีศรีสะอาด สีคิ้ว
201010 30040102 1030201010 ไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิ้ว
200976 30040103 1030200976 คลองแจ้งวิทยา หนองน้ำใส
200977 30040104 1030200977 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ หนองน้ำใส
200978 30040105 1030200978 ทับ6วิทยาคาร หนองน้ำใส
200985 30040106 1030200985 สง่าพัฒนา หนองน้ำใส
200986 30040107 1030200986 หนองน้ำใส หนองน้ำใส
200988 30040108 1030200988 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) หนองบัวน้อย
200975 30040109 1030200975 ห้วยทรายวิทยาคม หนองบัวน้อย
200993 30040110 1030200993 บ้านห้วยตะแคงใต้ หนองบัวน้อย
200992 30040111 1030200992 บ้านห้วยตะแคง หนองบัวน้อย
200989 30040112 1030200989 บ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย
200990 30040113 1030200990 บ้านหนองไม้ตาย หนองบัวน้อย
201017 30040114 1030201017 โนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว
201018 30040115 1030201018 บ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว
201019 30040116 1030201019 บ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว
201021 30040117 1030201021 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว
201022 30040118 1030201022 บ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว
201023 30040119 1030201023 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) หนองหญ้าขาว