ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

180 โรงเรียน

สพป.นครราชสีมาเขต 4

รายละเอียด

45 โรงเรียน

อำเภอสูงเนิน

รายละเอียด

62 โรงเรียน

อำเภอสีคิ้ว

รายละเอียด

73 โรงเรียน

อำเภอปากช่อง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สูงเนิน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
201025 30040001 1030201025 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) กุดจิก
201031 30040002 1030201031 บ้านสลักใด กุดจิก
201024 30040003 1030201024 จตุรคามสามัคคี กุดจิก
201029 30040004 1030201029 โค้งยางวิทยา โค้งยาง
201047 30040008 1030201047 บ้านห้วยตะคร้อ นากลาง
201040 30040009 1030201040 บ้านนากลาง นากลาง
201041 30040010 1030201041 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นากลาง
201044 30040011 1030201044 บ้านหนองบอน นากลาง
201030 30040012 1030201030 โนนค่าวิทยา โนนค่า
201026 30040013 1030201026 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โนนค่า
201027 30040014 1030201027 บ้านกุดหัวช้าง โนนค่า
201028 30040015 1030201028 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โนนค่า
201033 30040016 1030201033 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) บุ่งขี้เหล็ก
201037 30040018 1030201037 วัดกุดเวียน บุ่งขี้เหล็ก
201038 30040019 1030201038 สันติวิทยา บุ่งขี้เหล็ก
201060 30040020 1030201060 บ้านห้วยไผ่ มะเกลือเก่า
201072 30040021 1030201072 บ้านบุตาสง มะเกลือเก่า
201073 30040022 1030201073 บ้านวังรางใหญ่ มะเกลือเก่า
201074 30040023 1030201074 บ้านวังรางน้อย มะเกลือเก่า
201075 30040024 1030201075 บ้านหนองม่วง มะเกลือเก่า
201076 30040025 1030201076 บ้านหนองไม้ตาย มะเกลือเก่า
201077 30040026 1030201077 บ้านหนองเลา มะเกลือเก่า
201051 30040027 1030201051 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) มะเกลือเก่า
201053 30040028 1030201053 บ้านไร่โคกสูง มะเกลือเก่า
201057 30040029 1030201057 บ้านหนองเบน มะเกลือเก่า
201048 30040030 1030201048 ชินวงศ์อุปถัมภ์ มะเกลือใหม่
201050 30040032 1030201050 บ้านทุ่งสะแบง มะเกลือใหม่
201052 30040033 1030201052 บ้านมะเกลือใหม่ มะเกลือใหม่
201054 30040034 1030201054 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) มะเกลือใหม่
201055 30040035 1030201055 กิริวัฒนศักดิ์ สูงเนิน
201056 30040036 1030201056 บ้านบุใหญ่ สูงเนิน
201058 30040037 1030201058 บ้านสระเพลง สูงเนิน
201061 30040038 1030201061 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สูงเนิน
201062 30040039 1030201062 ระดมวิทยานุสรณ์ สูงเนิน
201063 30040040 1030201063 แหลมทองวิทยานุสรณ์ สูงเนิน
201071 30040042 1030201071 เสมาวิทยา เสมา
201069 30040043 1030201069 บ้านส้มกบงาม เสมา
201070 30040044 1030201070 บ้านโสกแจ้ง เสมา
201065 30040045 1030201065 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) เสมา
201066 30040046 1030201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) เสมา
201067 30040047 1030201067 บ้านน้อยกุดคล้า เสมา
201043 30040049 1030201043 บ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้
201046 30040051 1030201046 บ้านหนองแวง หนองตะไก้
201039 30040053 1030201039 บ้านกุดขมิ้น หนองตะไก้
201042 30040054 1030201042 บ้านสองคร หนองตะไก้