ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Chart

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
1/2563 6,510 20,421 4,910 0 31,841
2/2563 6,532 20,459 4,864 0 31,855
3/2563 6,505 20,412 4,810 0 31,727
1/2564 6,181 20,321 4,832 0 31,334