ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Chart

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ปริณ ธนโชตธาริน ชาย pharin Thanachottharin ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อรรถพล บุญพืช ชาย ATTHAPHOL BOONPHUET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ภารดี ศรีศิริ หญิง Missparrade Srisiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ เชื้อวงษ์ ชาย nattapong chueawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา เจียมใจ หญิง kanistha jeamjai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา สิทธิวงศ์ษา หญิง Misschotika sitthiwongsa เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาวุธ ไกวัลเกศบุศย์ ชาย Arwut kaiwankatsabut ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ละไม เล็งกลาง ชาย Ramai langkhang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง กัญญาภัค พุกสีแสง หญิง Kanyapark Phukseesaeng ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุกิจ คมสัน ชาย SUKIT KHOMSAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุภาวดี วาจาดี หญิง SUPAVADEE VAJADEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรวรรณ์ ถ้ำกลาง หญิง Orawan Tham Klang ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง วิไลพร นวรัตนากร หญิง Wilaiporn Nawarattanakorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปัฐวีนา มงคลกุล หญิง pattaweena mongkhonkun ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย พัฒนพงษ์ คำเกษ ชาย Pattanaphong khamket ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว พรสุรางค์ จำปี หญิง Pornsurang Jampee ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา แข็งกล้า หญิง Supattra Kaengkla ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี ดุลชาติ หญิง apiradee dulchart ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วนิดา รุ่งสัมฤทธิ์ หญิง Wanida Rungsumlit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ งิมสันเทียะ หญิง Souwaluk Ngimsanthia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพงษ์ วงษ์สวาสดิ์ ชาย Somphong Wongsawat นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนิกาน พิกุลเงิน หญิง chanikan pikungen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ส่วนบุญ หญิง sudarut suanboon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์บุรี หญิง Nattakan Janburee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชารัตน์ รินทระ ชาย PRECHARAT RINTARA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จำเรียง สัจจาวัฒนา หญิง JAMREAING SAJJAWATTHANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย ธรรมชาติ ชาย CHATCHAI TUMMACHARD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิษฐา อุ่นจิตต์พันธุ์ หญิง CHANITTHA OUNJITPUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล รังคะภูติ หญิง SASIWIMON RANGABHUTI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชุติมา ดงเรียงลาด หญิง Chutima Dongrianglad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรมงคล ธนามี ชาย Chatmongkon Thanamee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรวิชญ์ ศรีกัณหา ชาย Korawit Srikanha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยันต์ แสนวิไล ชาย Suriyan Sanvilai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อชิรญา มะลิซ้อน หญิง Achiraya Malichon ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันทิพย์ ภิญโญทรัพย์ หญิง Wantip Pinyosup ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี จานแก้ว หญิง Supawadee Jankaew พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สายชล สงวนศักดิ์ ชาย Saichon Sa-nguansak นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สมฤทัย บุตร์สูงเนิน หญิง Somruthai Butsungnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรวิษณ์ ด่านกระโทก ชาย Kornwit Dankratoke ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มยุรี โตคีรี หญิง MAYUREE TOOKEEREE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พีระ ทองทา ชาย Pera Thongta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลวรรณ เลิศฤทธิพงศ์ หญิง Kamonwan Leaodrittipong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติรัตน์ สุดไพรักษ์ หญิง Titirat Sudpirak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา คะชา หญิง Suchada Kacha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชวลิต ชวนารัติ ชาย CHAVALIT CHAVANARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี ชฎากัลป์ ชื่นชอบ หญิง Chada Kan Chuenchop เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุธิมนต์ ขุมหิรัญ หญิง Sutimon Khumhiran ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุกิจ บัวคง ชาย SUKIJ BUAKHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐนรี สำเร็จผล หญิง Natnaree Samrejphol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาเอก
นางสาว ลลิตา ศรีจันทึก หญิง Lalita Srichantuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธวรรณี จันทร์นามอม หญิง PUTTAWANNEE JUNNAMOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรนันท์ จีวรพรหม หญิง Jeeranan Jeeworaprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พจมาลย์ ศรีหอม หญิง Podjaman Srihom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประพัฒน์ ชุบขุนทด ชาย Prapat Chubkhuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร ศรีโยธี หญิง Aumaporn Sriyotee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนานุช นาสมชัย หญิง Chananut Nasomchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภกร มาลีแก้ว ชาย Supakorn Maleekaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อดิเทพ มโนนะที ชาย ADITHEP MANONATEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นรีรัตน์ คำเกิด หญิง ์ืNareerat Khamkerd ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภรภัค จ่ายแสง หญิง Pondpak Jaysang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย แสงอ่อน ชาย Chanchai Sangoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญตา สะทุมรัมย์ หญิง Khwanta Satumram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชุงพร ฉิมพาลี ชาย Choongporn Chimpalee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธณัฌฌา พิลานนท์ หญิง tanadcha philanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ไชยา หอมจันทร์ ชาย Chaiya Homchan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุทาทิพย์ สิทธิพรมมา หญิง jutatip sittipomma อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กศิภิชา อยู่สุข หญิง Kasipicha Yoosuk ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกร ชัยชนะ หญิง Kotchakorn Chaichana ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยงยุทธ เพ็งตะคุ ชาย MR. Yongyut Pengtakhu ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรียา ผ้าผิวดี หญิง PATTAREEYA PHAPIWDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภวนนท์ แก้วคุณงาม ชาย Pawanon Kaewkunngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ลิสะนิ หญิง Sukunya Lisani ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา นาคดี หญิง Rattana Nakdee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉลอง ปิติไหว ชาย Chalong Pitiwai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ประดิษฐ์ วงษา ชาย Pradit wongsa ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพรรณ บุญยิ้ม หญิง Kotchapan Bunyim เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรืองรัตน์ เลี้ยงอักษร หญิง Ruongrut eangagsorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุริยา พลกลาง ชาย Suriya Ponklang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง โสภาพร ถาวรกูล หญิง SOPAPORN TAWORNKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ถาวร โยธะวงษ์ ชาย TAVORN YOTAWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุจรรยา คมสัน หญิง SUJAYA KOMSAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มณฑิรา หันชะนา หญิง MONTHIRA HANCHANA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วินัย ปุ่มแก้ว ชาย Winai Pumkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิรงรอง ปึงสูงเนิน หญิง Wirongrong Pungsungnoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชัชพงศ์ เสนพลกรัง ชาย Chatchaphong Senpolkrang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรุณวรรณ พิทยาวิวัฒน์กุล หญิง Aroonwan Pitayawiwatgul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิฎฐา คงไธสง หญิง ์Nittha Kongthaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกพรรณ โพธิ์แก้ว หญิง kanokphan phokaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. บุรินทร์ โกศิยะกุล ชาย ฺBurin Kosiyakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา คุณาประถม หญิง ๋Jantima Kunapratom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริวิมล ศรีดี หญิง Siriwimon Sridee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิดา ถาวรกูล หญิง Sutida Thavornkul ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมนึก บัวคง หญิง SOMNUK BUAKONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา ชูพันธ์ หญิง CHINTANA Chu Phan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำไพ นิลล้อม หญิง AMPHAI NILLOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิภา แสนรัมย์ หญิง WIPHA SAENRAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อาจารีย์ ชาติเชยแดง หญิง AJAREE CHATCHOEIDANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุทัย นิลล้อม ชาย UTHAI NILLOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ พลกระโทก หญิง Suprapron pomkratrok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญแข สืบค้า หญิง Phen Khae Suep Kha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผุสดี กล่อมญาติ หญิง Phutsadee klomyat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา ติคำรัมย์ หญิง Wanida Tikhamram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา พรมหงษ์ หญิง Nattaya Promhong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกาญจน์ ปลื้มรัมย์ หญิง Nattakan pluemram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกานต์ ชมชื่นจิตร์ หญิง Kotchakarn Chomchuenchit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรเทวา จันทะโม หญิง Pornthewa Chanthamo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชชญา เวียงคำ หญิง Chatchaya Waingkam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จินดา ลอยฟ้า หญิง Jinda Loyfa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิตาภา โกนสันเทียะ หญิง Titapa Konsanthia ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์ หญิง Chalotorn Sinprasit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร แก้วโคกสูง ชาย wichian kaeokhoksung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสา สิงห์ประเสริฐ หญิง wANWISA SINGPRASEART ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิราวรรณ บุญสุด หญิง jirawan boonsud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์พิชชา จันทาโฮม หญิง Kanpitcha Jantahome ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชกมล เหลาอ่อน หญิง Natchakamon Lao-on ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิภา ต่างกลาง หญิง Wipa Tangklang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนาพร วงค์ทวี หญิง Chanapron Wongthawee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนวีร์ กุลไธสง ชาย Chanawee Kuntaisong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษบาวรรณ คำไทย หญิง Busabawan Khamthai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดำรงกูล โพธิ์กำเนิด ชาย Dumrongkul Phokamnoud ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โนราห์ ดีสันเทียะ หญิง Nora Disanthia ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นวกชกมล บัวสิม หญิง Nawakotkamon Buasim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พรชัย ทับชม ชาย Pornchai Tubchom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประทุม เสือสูงเนิน หญิง Pratum Suasungnoen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ จอดนอก หญิง Porntip Jodnok ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา แรมจะบก หญิง Khanittha Raemchabok ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชา หอยสังข์ หญิง Natcha Hoysang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรญา ยอดปทุมมานนท์ หญิง Padtharaya Yodpratummanon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง วันทนา ศรีชมภู หญิง Wanthana Srichompoo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน ปริญญาโท
นาง บำรุง ยิ้มจอหอ หญิง BUMRUNG YIMJOHO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิรัศมิ์ พงศ์ลวดกระโทก หญิง SASIRAT PHONGLUADKRATHOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัลยาณี ตรีอรรถ หญิง KANLAYANEE TREE-ART ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศยานุช เลาะไธสง หญิง Sayanut Lorthaisong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นัยนา มาเสือบอง หญิง ์Naiyana Masueabong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชตรา ผันพลี หญิง SUPATTRA PHANPLEE ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย ไสว นนตะชาติ ชาย SAWAI NONTACHAT ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดอกไม้ รักษาวงษ์ หญิง DOKMAI RUKSAVONG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี นันทน์ทพัทธ์ พรมสร้อย ชาย NANTHAPHAT PROMSOI ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรวยพร อินโตนด หญิง Jaruayporn Intanod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ เปรมสิงห์ชัย หญิง Jutamard Premsingchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนนิกานต์ เลี่ยมกระโทก หญิง Chonnikarn Liamkrathok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญา นาเพ็ชร หญิง Kanya Napetch ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชไมพร เชื้อสายสิทธิ์ หญิง Chamaipron Chursaisit เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย รังสรรค์ คล้ายแก้ว ชาย Rangsan Klaykaew นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รัชนี โสพันธ์ หญิง RATCHANEE SOPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ราตรี เที่ยงตรง หญิง RATREE THEINGTRONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มานิตา ขนาวรรธน์สกุล หญิง MANITA CHANAWATSAKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐกูล เนียมจ้อย หญิง NATTAKUL NIAMJOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นุสรา สิงห์พยัคเดช หญิง NUSARA SINGPHAYAKDECH ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ราตรี เลือดขุนทด หญิง RATREE LUEDKHUNTHOD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทภัค แพงมา หญิง NANTAPAK PANGMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวนีย์ เหมนิธิ หญิง Saowanee Hemnithi ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อมรรัตน์ นามบุญ หญิง Amornrat Namboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ประภัสสร ขันทองชัย หญิง PRAPHATSORN KHANTONGCHAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พันธ์ เพ็งขุนทด ชาย pongphan pengkhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อมรทัต กาญจนศิริ ชาย Amorntat Kanchanasiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมภพ เข็มมา ชาย Somphop Khemma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมษา กองราชา หญิง masa kongracha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชรีย์ ลาภเกิด หญิง Nutcharee Lapkerd ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญภิชา สวัสดิ์วุฒิกร หญิง Khwanphicha Sawatwutthikorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย พาลีชีพ ชาย Pornchai Phaleechip ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว นฤมล บรรยง หญิง Naruemon Banyong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว โสภา ศรีพนม หญิง SOPA SRIPANOM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรวรรณ น้อยวิจิตต์ หญิง WORAWAN NOIWIJIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายทอง แก้วเลิศ หญิง SAITONG KAEWLERD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ฐานุตรา เนียมสูงเนิน หญิง THANUTRA NIAMSUNGNOEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์ ชาย Natthakit Yaiyong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชราภรณ์ บุญราช หญิง phatcharaporn boonrat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง พุดขุนทด หญิง Namphueng Pudkhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา วงศ์ไทย หญิง ๋Janjira Wongthai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สามารถ สระกลาง หญิง samart srakrang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พชรพร ใจปินตา หญิง Phacharaporn chaipinta ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี สุขทวี หญิง Supawadee Sukthawee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พยุดา ศรีสำอางค์ หญิง Payuda Srisomorng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา เลิศไพรัตน์ หญิง Miss.Khanitta Lertpairat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภาวนา ดิษฐบรรจง หญิง PHAWANA DIDTABANJONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริกานต์ ศรีเกิน หญิง SIRIKAN SIKOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละมุล ซุ่นกลาง หญิง Lamoon Soonkrang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัทธวรรณ โสภณอัมพรเสนีย์ หญิง Luttawan Soponumpornsenee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย จงปลูกกลาง ชาย Somchai Jongplukklang ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ บุญมา หญิง Walailuk Boonma ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิวัติ ภูจันทึก ชาย Patiwat Phuchanthuek เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานะ กอสูงเนิน ชาย MANA KHORSUNGNERN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศุภิดา สระบัวทอง หญิง SUPIDA SARBULTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โกวิท ลุนไธสง ชาย KOWIT LOONTHAISONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เผด็จ เลือดขุนทด ชาย PADECH LUEDKUNTOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพรัตน์ รัฐเมือง ชาย Phairat Ratmuang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทองคำ แซ่ลิ้ม หญิง THONGKUM SAELIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพร อุดมทรัพย์ หญิง PATCHARAPORN UDOMSAB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุเพ็ญ นภาศิริโรจน์ ชาย SUPEN NAPHASIRIROJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ออรยา คูณขุนทด หญิง O-raya koonkhuntod ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ถิรญาดา ยุนสันเทียะ หญิง tirayada yunsanthia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รมยกร จวงจันทร์ หญิง Romyakorn Choungchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุพร สุทราวัฒน์ หญิง Supron Sutrawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสาวนีย์ ยอดเพ็ชร หญิง Saowanee ํYodpet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์ หญิง Punchika Kertpongpun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล พ่วงกลาง หญิง Suvimon Phuangklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชไมพร อุตมะชะ หญิง Chamaiporn Outtamacha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรัญญา กล้าหาญ หญิง Sirunya Klahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรินภรณ์ ทวยทุย หญิง Sarinporn Thuaythay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กังวล จงปลูกกลาง ชาย Kanguaon Chongplukklang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย กิตติพันธ์ เทียมจันทร์ ชาย Kittipun Teamjan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ภาพตะวัน จิตกุศล หญิง Paptawan Jitkuson ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชจรี เหล็กสูงเนิน หญิง Nucharee Leksooneoen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาติชาย ศรีสังวาลย์ ชาย Chatchai Srisangwan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภูวดล คำพิมูล ชาย Phuwadol Khamphimool รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิลาศลักษณ์ คำพิมูล หญิง Philasluck Khamphimool ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกวลิน วงษ์ระหงษ์ หญิง Kewalin Wongrahong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ ทั่งทอง หญิง Rung-aroon Thungthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรณัฐ วีระพงษ์สุชาติ หญิง Oranut Veeraphongsuchart ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย โรมรัน ทองโคกกรวด ชาย Romrun Thongkhokkruad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กรรณสูต แก้วธรณิน ชาย Kannasuta Kaewtroranin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัลย์ ปทุมปี หญิง Wilawan Pathumpee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพชรภัคสรณ์ แป้นนรินทร์ หญิง Phechphakson Paennarin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกร แนวคำ หญิง Sirikorn Naewkum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วศิยรัศมิก์ คงจันทร์ หญิง Wasiyarashmika Kongjan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรพงษ์ พงษ์ปลัด ชาย Teerapong Pongpalad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญประภา บุตรอุดม หญิง Penprapha Butudom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ภีรทัต แป้นนรินทร์ ชาย Phirathat Paennarin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง จิดาภา ปะวังคะภู หญิง Jidapha Pawangkhapoo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชุดารัตน์ แก้วระหัน หญิง Chudarat Kaewrahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณรัตน์ สัตบุตร หญิง Arunrat Sattabut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ เรืองศักดิ์ หญิง Tippawan Ruengsak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิศา ศรีนุยเพ็ง หญิง Sunisa Srinuypeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุดาพร เกิดจันทึก หญิง Sudaporn Kerdjuntuk ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา เชื้อจันทึก หญิง Wanna Chueachanthuek ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นิติยา พรมจันทึก หญิง Nitiya Promchanthuek ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พัชราภรณ์ เวชศรี หญิง PHATCHARAPRON VETSRI รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี ภควัต อยู่พร้อม ชาย Phakawat Yooprom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมพร ภิรมย์ชม หญิง SOMPORN PIROMCHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุตา มิระสิงห์ หญิง Vitchchuta Mirasing ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สิดาพรรณ แสนประเสริฐ หญิง LINDAVAO SANPRASEAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา บุญสูง หญิง NITTAYA BOONSOONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์ฉาย โพธิอาภา หญิง JANCHAI POTHI-ARPA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง แสงอรุณ ว่องวัฒนากูล หญิง SANGAROON WONGWATTANAKU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภางค์ ลิขิตสันติธรรม หญิง SUPANG LIKITSUNTITUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภา ศรีเงินยวง หญิง NAPA SRINGERNYUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพิน ทาสันเทียะ หญิง SUPIN THASUNTHIA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา ต่อโชติ หญิง JINTANA TORCHOTE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา ศรีสุพัฒนวงศ์ หญิง SUJITRA SRISUPATTANAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัตยา ธีระวานิชย์ หญิง SUPATTAYA THEERAWANICH ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มัลลิกา รามมะมะ หญิง MANLIKA RAMMANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัชรพัฒน์ ศรีคำเวียง ชาย THANAPHOT SRIKHAMWIANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญสุภา จันสันเทียะ หญิง Phensupa Jansantia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ นึกอุ่นจิตร หญิง Pornthip Nuekounjit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง บุบผา ทองเหลื่อม หญิง Bubpha Thongleaum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อลิสา เผนโคกสูง หญิง ARISA PEANKOASUNG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประกายดาว ภูทาวัน หญิง Prakaidao Phootawan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วงกต ชุมศรี ชาย Wongkot Chumsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยพร ศรีสุทอ หญิง Thanyaporn srisutor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยนันท์ พุดขุนทด หญิง Thanyanan Phutkhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภรดา ตรงดี หญิง SUPAIADA TONGDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์ฤภรณ์ เสมรบุณย์ หญิง SuriruPorn SEMONBUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงเดือน แสงวิเศษ หญิง duengduan sangwisas ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิตยา ดีนวนพะเนา หญิง nittaya deenaunpanao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ มัททะปาโท ชาย songwuth muttapato ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยประภัสสร์ สุขารมณ์ หญิง PLOYPRAPAT SUKHAROM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า หญิง LATDAWAN CHAILINFA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิวาพร เสาศิริ หญิง TIWAPORN SAOSIRI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชทินันท์ ศิริรักษ์ หญิง Nuchtinun Sirirux ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อันธิกา เผยศิริ หญิง ANTHIKA PHOEISIRI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิปกา สร้อยชมภู หญิง APHIPAKA SOICHOMPHOO ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สร้อยลัดดา แดขุนทด หญิง Soiladda Dakhunthod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤดี ปานพิม หญิง Khuanruedee Panpim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารุณี อุคำพันธุ์ หญิง Darunee Aukhumpan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร จำปาหวาย หญิง Siriporn jampaway ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไอลดา ชาญพิทยา หญิง Ilada chanpittaya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พวงพยอม เข็มทอง หญิง Poungpayom Khemtong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาฎญา เทพรักษ์ หญิง Nattaya Thepparak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร ราชจันทึก หญิง SRIPORN RATHJANTUK ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ โพธิทัย ชาย SUTAS POOTHAI ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ปรัชญา ปัญญารส ชาย Pachya Punyarot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวลักษณ์ สุขสบาย หญิง Yaowalak Suksabai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมานมาศ รักนาค หญิง Pimanmas Raknok ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุทธิชา จันทะโคตร หญิง Suthicha chantakhot ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภัทรฤกษ์ เพชรภักดี ชาย phattararerk phetphakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิชธาวัลย์ ขาวหมื่นไวย หญิง Nittawan Khawmuenwai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางทิพย์ ราชสีห์ หญิง Prangthip Rachasee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรนุช กัลยาณรุจน์ หญิง Teeranuch Kunlayanaruch ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา หมื่นจิต หญิง jantima muenjit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาเรศ สีคันทา หญิง Thanyaret Seekhanta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา นรินทร์นอก หญิง Ladda Narinnok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพจิตร ครรชิตชัย ชาย PAIJIT KUNCHITCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วีรวรรณ เคนผาพงศ์ หญิง WEERAWAN KHENPHAPHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิตราภรณ์ ชาติประมง หญิง Chittaphon Chatpramong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ เพชร์ประเสริฐ ชาย Thaweesak phetprasroeth จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ชลธิชา ด่านสันเทียะ หญิง chonthicha Dansanthia เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย อุตทา ชาย Chatchai Uttha นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว เบญจวรรณ บุญวิจิตร หญิง Benjawan Boonwijit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัจริยา ครองยุติ หญิง Artchariya Krongyut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา ยางศิลา หญิง Wanida Yangsila ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรินทร์ กลิ่นภู่ ชาย SURIN KHINPOO นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชราภรณ์ ประสพสินธุ์ หญิง Patcharaporn Prasopsin เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นรากร นอนกลาง ชาย Naragorn Nonklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษ์ พูลสระคู หญิง SAOWALAK PHUNSAKHU ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ พึ่งกลาง ชาย ์Nattapong Pungklang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรัญญา เลิศจันทึก หญิง SARANYA LUADJANTUK รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์ ชาย WORASRETT OATTHARAWIWAT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุกัลยา สุพรรณเภสัช หญิง SUKANLAYA SUPHANPASUT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภัคชญาภัช บุญสูงเนิน หญิง SUPUKCHAYAPAT BOONSUNGNEAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิภาพร สกุลรัตน์ หญิง NIPAPORN SAKOONRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนิสร เชษฐนอก หญิง Tanisorn Chatnok ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ จันทรา ชาย narong juntra ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธุ์ ปัญญาดี ชาย CHAKKAPHAN PANYADEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปาริฉัตร เสนาโนฤทธิ์ หญิง parichat senanorit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิรัตน์ เพ็ชรโคกสูง ชาย Adirat Petchkhoksung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว กนกวรรณ ดำริห์ หญิง KANOKWAN DAMRI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรดา ขวัญนนท์เดิม หญิง Nirada Khwannondoem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปณิธาน ดังคนึก ชาย Panitarn Dangkanuek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา แก้วน้อย หญิง Jittima kewnoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิระ ฤกษ์ชัย ชาย Wachira Roekchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชรินทร์ทิพย์ ใหญ่ยงค์ หญิง CHarintip Yaiyong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง จามรี วรสุนทร หญิง CHAMAREE WORRASUNTHORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนาธิป แนวคำ ชาย Tanatip Nawkham ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สนธยา เสมราบ ชาย SONTAYA SAMRAB ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุสรา โชติสูงเนิน หญิง Anusara Chotsungnuen ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวนารีรัตน์ พูลสวัสดิ์ หญิง Nareerat Poonsawat เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชาพร ตอนจอหอ หญิง Pichaporn Tornjorhor ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ หญิง Kingkarn Saowalak ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุดม กุยแก้ว ชาย UDOM KUIKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรงศักดิ์ โสระสิงห์ ชาย SONGSAK SORASING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ช่อผกา พรจำเริญ หญิง Chopaga Phonjunroen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพร ดีไว ชาย Somporn Deewi ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จุไรรัตน์ จินากูล หญิง ๋ีJurairat Jinakul ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ เกี้ยวกลาง หญิง Juthathip Kiawklang ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ณัฐวัตร ขำศิริ ชาย Natthawat Khamsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเลิศ เอี่ยมแย้ม ชาย ฺBUNLOET AIAMYAEM ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว อารยา นุ้ยแก้ว หญิง ARAYA NUIKEAOW ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อาทร ด่านกระโทก หญิง Arthorn Dankratoke ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัจฉราพร นวลชื่น หญิง ATCHARAPORN NOUNCHERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภัทรา ศรีสมบัติ หญิง SUPHATTRA SRISOMBAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สายทิพย์ จิตรโชติ หญิง SAITHIP CHITCHOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุจาภา พินิจพันธ์ หญิง Rujapa Pinitpan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วลักษ์สุดา พึ่งทอง หญิง Waluksuda Purngthong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ไตรรงค์ ชาติวงศ์ ชาย Trirong Chatwong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อรพิน ใจศิริ หญิง Orapin Jaisiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกฤตา จังพนาสิน หญิง SUKRITA JUNGPANASIN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภิญญดา พรหมศรี หญิง Pinyada Promsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร โนนทราย หญิง Prapatsorn Nonchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แสงจันทร์ คงสักบัน ชาย SANGJAN KONGSAKBAN ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เพชรดา นวลชื่น หญิง Pechrada Nualchuen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณริสสา ใยพา หญิง Narissa Yaipa ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ ร.ต. ปรีชา พุ่มลำเจียก ชาย PREECHA PHUMLUMCHAIK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไลวรรณ หมั่นป้อม หญิง Wilaiwan Munpom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรินทร สีแนน ชาย Varintorn sinan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว องค์อร ศรีเกียรติ หญิง Ongorn Srikiat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อณัฐธพร จันทบุญ หญิง Anuttaporn Jantaboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำรัส บุราณ ชาย Chamrat Buran นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว หนึ่งฤทัย จันทร์ชีวา หญิง Nungruthai janchiva ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิศา ทองทัพ หญิง Wannisa Thoungthap ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ วีระพงษ์ หญิง kannika veerapong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ พูลเงิน ชาย prasert poonngern ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง รัตนา พงษ์สุวรรณ หญิง Ratana Pongsuwanna ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา จันทร์แทง หญิง ongkana juntang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เสน่ห์ สมวงศ์ ชาย SANAE SOMWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ เกิดปัญญา หญิง WILAIWAN KERDPANYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารีย์ สมวงศ์ หญิง JAREE SOMWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จีระพันธ์ ชุ่มชื่น หญิง JEERAPAN CHOMCHUEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นลัชนันท์ พรมโสภา หญิง NALACHANAN PROMSOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ขิงสันเทียะ หญิง pattama kingsantia ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วรวรรณ พงษ์พันธ์ หญิง Worawan Pong Pan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พลาพล กลมลี ชาย palapol klomlee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตตรา ธัญญเฉลิม หญิง Chittra Thanyachaleom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ นาระหัด ชาย ืnatthawut narahat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา เพียรตะขบ หญิง ่jintana piantakob ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกไท โพนสิงห์ หญิง kanokthai ponsing ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศกนก นะธี หญิง Kedkanok Nathee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา ลิสันเทียะ หญิง Jittama Lisanthia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา โพธิ์ขำ ชาย Anucha Pokum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง โสรยา แคล้วสูงเนิน หญิง Soraya Khlaewsoongnern ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง ปลาโพธิ์ หญิง nampung plapo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ ทิมา หญิง Wilawan Thima ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร มีเที่ยง หญิง Sasiphorn Meethiang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พจณิชา ยอดสุรินทร์ หญิง UMPAI YORDSURIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรา ช้างน้ำ หญิง Wichittra Changnam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สามินี สงค์ดำ หญิง Saminee Songdum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วสุดา เทียนชัย หญิง Wasuda Thianchai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรัชญา ถ้ำกลาง ชาย prachaya thamklang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษดา สิงห์โต ชาย krisda singto ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมลวรรณ นาคจันทึก หญิง PIMOLWAN NAKJUNTUK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จันทอง นามวัตร หญิง CHANTHONG NAMWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัญชลี ผานคำ หญิง ANCHALEE PHANKHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายใจ ข้าวหอม หญิง SAIJAI KHOWHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ โสภา หญิง Jaruwan Sopa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผุสดี ข้อนอก หญิง Pussadee Khonok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วงเดือน อรรคโสภา หญิง Wongduean Akhasopha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ บุญเหลือ หญิง Onanong Boonluea ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภานุมาศ เจตินัย หญิง Panumas Jetinai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา บัวคลี่ หญิง Chunjira Buaklee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารารัตน์ งามสมบัติ หญิง Dararat Ngamsombat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายรุ้ง แก้วมงคล หญิง Sairung Kawmongkon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รำไพ สักรินทร์ หญิง Ramphai Sukrins นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เรณู ชัยยะ หญิง Renu Chaiya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร แถมดอน หญิง Benjaporn Theamdon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย ใบโพธิ์ ชาย Winai Bhipho ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกศรา อุสาหะจิตต์ หญิง KETSARA USHCHAJIT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วราภรณ์ อึ่งประยูร หญิง VARAPRON OUNGPAYOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐนันท์ วามะชาติ หญิง Natthanun Wamachat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. ทศพล อำมะพะ ชาย Tossapon Ummapa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังสุมาลี ทองศรี หญิง Angsumalee Thongsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธันยธรณ์ จวงสอน หญิง Thunyathorn Juangsorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประนอม คูคานนอก หญิง pranom kukannok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ หญิง Sudarat Prompanjai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เสาวรส ผ่องสกุล หญิง saowaros pongsakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษพร ศรีพรหม หญิง Thaksaporn Sriporm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ สุขพงษ์ หญิง Jiraphorn Sukpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา โพธิ์แย้ม หญิง Supansa Phoyaem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ พึ่งสวัสดิ์ หญิง sirilak phungsavad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร มณีเนตร หญิง Prapassone Maneenet ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวลัญช์ พรหมบุตร หญิง Natwaran Prombut ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริศนา มีเที่ยง หญิง Prissana Meetriang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ หญิง Preyanan Tetawatsombat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จิรายุทธ คุณเศษ ชาย JIRAYUT KHUNSES ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กันยา สิทธิเสนา หญิง Kanya sittisana ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา โคราช ชาย jesada khorach ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกพันธุ์ ดีพร้อมเพ็งกลาง ชาย Aekkapun deeprompengklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญสอน บุญมี หญิง Boonson Boonme ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา กมลกลาง หญิง Sukanya Kamonklang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกณิกา สร้อยฟ้า หญิง Kanika Soifa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุชธิดา ตาดไธสง หญิง Anuchtida Tadthaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมเพียร วงค์ชมภู ชาย sompean wongchompoo ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุระชัย บุญมี ชาย surachai bunme นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรดา ฝ่าพิมาย หญิง Patcharada Farpimai เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อำนวย จงนบกลาง ชาย AMNOUY JONGNOBKLANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัฒนียา พงษ์ศิริศักดิ์ หญิง PATTANEEYA PONGSIRISAK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ละเอียด ทุ่มกระโทก หญิง La-iad Toomkrathoke ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภลักษณ์ โทชนบท หญิง NAPALUCK Tochonnabot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร แสนโคตร ชาย WICHIAN SAANKOTE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรี เกตุผาสุข หญิง PATCHAREE KATEPHASOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทรา โล่ห์สุวรรณ หญิง PATTRA LOHSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฌานุตม์ อินทสุวรรณ ชาย CHANOOT INTARSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชนัญญา เนตรพล หญิง CHANANYA NATPOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พริ้มเพรา ทิพย์บรรจง หญิง PRIMTPROW THIPBANJONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณา รังสิมาการ หญิง SUWANNA RUNGSIMAKRAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จอมใจ ทองคำขาว หญิง JOMJAI THONGKUMKAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิกุล แสงหิรัญ หญิง PIKOON SANGHIRUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ สุวรรณบุตร หญิง PORNTIP SUWANNABOOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมควร ขุมทรัพย์ หญิง SOMKHUAN KHUMSUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลาวัลย์ พันธุวงศ์ หญิง LAWAN PANTUWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุ่นจิต คุ้มสวัสดิ์ หญิง UNCHIT KHUMSAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จตุชัย นันทวิชิต ชาย Jatuchai Nantavishit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ทอภัค ด่านกระโทก หญิง Thopak Dankratork ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัฒน์กมล ธนสิริไพศาล หญิง Patkamol Tanasiripisan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันจิรา วุฒิสาร หญิง janjira krongkratok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เลือดขุนทด ชาย NATTHAPON LUEDKHUNTOD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปลายทอง อภัยนอก หญิง PLAITONG APAINOK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา พินไธสง หญิง PUNIPA PINTHAISONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณเฑียร รื่นวิชา หญิง monthain ruenwicha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นพรรษมล ธรรมเกษร หญิง NAPHATSAMOL TAMMAKASORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ฤทธิ์จรูญ หญิง Nittaya Ritcharoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรวรรณ ขอสูงเนิน หญิง Amonwan Khorsoongnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจจิมา สุพรม หญิง Auchjima Suprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชนภัสร์ ทองดาดาด หญิง Natnaphat Thongdadad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ จันคำวงษ์ หญิง Miss Walailak Jankhamuaong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดาพร ภูกันแก้ว หญิง Ratchadaporn Poogangaew Poogangaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด อาจไธสง ชาย Somkid Artthaisong ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว พินชญา ดีขำ หญิง Pinchaya Deekum ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภาวิณี วงศ์ษา หญิง Phawinee Wongsa เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา งิมขุนทด หญิง Sunisa Ngimkuntod ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฆนาพงศ์ วงศ์ษา ชาย Kanapong Vongsa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คณิต จันทรจิต ชาย Mr.Kanit Chanjit นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สมพล ทองตัน ชาย SOMPOL THONGTAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะ หญิง SUPITCHAYA PINSANTIAE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิพนธ์ เดชศิริ ชาย NIPON DECHSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลี พงษ์ศรัทธาสิน หญิง MALEE BOONCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วัชราวดี หมอกโคกสูง หญิง Watcharawadee mokkhoksoong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัยรินทร์ ภิญโญธรรมรัตน์ หญิง Aiyarin Pinyotummarat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณธิดา คูณขุนทด หญิง Nathida Koonkuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชฌาย์ อภิชากิตติศักดิ์ หญิง Supatcha Apichakittisak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรณัฐ บัวระพันธ์ หญิง Chiranat Buaraphan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หนูเจต หิรัญวาทิต หญิง Mrs.Nujet Hirunwathit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี ศรีบุญเรือง หญิง Pawinee Sribunruang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุษา ยอดเมือง หญิง USA YODMAUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อภิชาติ สุวรรณรงค์ ชาย APICHAT SUWANNARONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุตษา ยางทุ่ง ชาย BUTSA YANGTUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัชรา เทพพานิช หญิง PATCHARA TATPANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิราณี ฤทธิเดช หญิง Siranee Rittkidet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญสนอง ขึมสูงเนิน ชาย BOONSANONG KHUEMSUNGNOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรดา ยางทุ่ง หญิง Jitlada Yangtung ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิตยา มีชูสม หญิง Atittaya Meechoosom ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภี สุภานันท์ หญิง SUPEE SUPANAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ ทำทอง หญิง porntip tumtong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล ทะคำวงษ์ หญิง Pornphimol Thakamwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันยากร รูปคม หญิง Kanyakorn Roopkom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปณตพร ทองสงฆ์ หญิง Miss Panodporn Thongsong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ธรรมบุตร หญิง Supattra Thammabut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กันต์พสิษฐ์ วัฒนธรรม ชาย Gunphasit Watthanatham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูศักดิ์ ร่วมสุข ชาย Chusak Ruamsuk ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศักดิ์ ชีพนุรัตน์ ชาย Udomsak Cheepnurat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิพาดา บัวศรี หญิง Nipada Buasri เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทร นิยมชาติ ชาย UTORN NIYOMCHAT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปทุมมา หยี่หร่า หญิง PATUMMA YEERA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กมลทิพย์ พันโนฤทธิ์ หญิง kamolthip Pannorit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วิภารัตน์ สาทอง หญิง wiparat sathong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุมาพร ปะสาริกัง หญิง Aumaporn pasarikung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัญญนิษฐ์ วงศ์หริรักษ์ หญิง Chanyanit Wongharirak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นงลักษ์ ศิรินัย หญิง Nongluk Sirinai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชรธีร์ ภารไชโยพันธ์ ชาย wacharati pandchaiyopanth ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดลพร แก้วแกมขุน หญิง Donlaporn Kaewkamkhun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ัณัฐณรงค์ ผาตะพงษ์ ชาย Natnarong Patapong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร วิลัยรัมย์ หญิง Prapassorn Wilairam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล อนุรักษา หญิง PORNPIMOL ANURUGSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรินทร์ นึกอุ่นจิตร หญิง SURIN ืnukaungit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โยธกาญจน์ จูทะรัตน์ หญิง yotakarn Jutarat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ เจิมขุนทด ชาย surasak choermkhunthod นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย พงศ์เพชร แนบกลาง ชาย Pongpet Nabklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรเทพ ศรีชะโร ชาย PRONTHAP SRECHARO ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชาติ รัตทะวงศ์ ชาย Surachart Rattawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สามารถ พิมตะขบ ชาย Samart Pimtakub ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรหา ศักดา หญิง KANHA SAKDA ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิกา ทันครบุรี หญิง sawika tunkornburi พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีบูลา หญิง Rattanaporn Sribula ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัชรี ด่านกระโทก หญิง WACHAREE DANKRATOKE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง พัชรินทร์ โกพลรัตน์ หญิง PATCHARIN KOPHONRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ นิลจันทึก ชาย PRAWIT NILJANTUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยรัฐ คลีมานะกิจ หญิง PIYARAT KLEEMANAKIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทกาญจน์ เสมอมา หญิง NUNTAKAN SAMERMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วลัยพร ยอดเอี่ยม หญิง VALAIPRON YODEIAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุนีย์ สุวรรณประทีป หญิง SUNEE SUWANPRATEEP ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี บัตรสูงเนิน หญิง Anchalee Batsungnern ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย คำไทยกลาง ชาย Boonchuay Khamthaiklang รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง น้ำเพชร ขัติยะนนท์ หญิง NAMPETH KATTIYANON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ขัติยะนนท์ ชาย PREECHA KATTIYANON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวลักษณ์ ป้องปิ่น หญิง yaowaluck phongpin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ บัวทอง ชาย Narin Buathong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แววดาว วิชาเกวียน หญิง Wawdaw Wichakwen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณปภัช เพ็งชัย หญิง Napapat phengchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชรี ปานพรหมมาศ หญิง PACHAREE PANPROMMAS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวภา ไชยสุวรรณ หญิง SAOWAPA CHAISUVAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรนารายณ์ ต้นสมบูรณ์ หญิง PORNNARAI TONSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายบัว หวังช่วยกลาง หญิง SAIBUA WANGCHUYKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมร แพงสอน หญิง SAMORN PANGSON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อดิศักดิ์ ปทุมปี ชาย ADISAK PATHUMPEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัสนี เปียจันทึก หญิง TANASSANEE PEAJUNTUEK ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จอม ผาสุข ชาย CHOM PHASUK นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง บุญล้อม เนื่องฤทธิ์ หญิง BUNLOM NUANGRIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปฐมาวดี เข็มทิพย์ หญิง PATAMAVADEE KHEMTHIO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพ กองจริต หญิง SUPHARP KONGJARIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนาพิพัฒน์ การรัตนศิริโชติ ชาย thanaphiphat kanratsirichot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราภรณ์ ขันโคกสูง หญิง ๋Miss Autcharaporn Khunkoksung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัค ยิ้มย่อง หญิง Suphak Yinyong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ศุภรณ์พานิช หญิง Pranom Supronparnit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภวันรัตน์ สังสัญชาติ หญิง Phawanrat Sungsunchart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภาพร ภูพลผัน หญิง a pha phon phu phon phan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิยา อุทัยดา หญิง Atiya Uthaida ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา ต้นสมบูรณ์ หญิง JANTIMA TONSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทองล้วน ห่วงศรี หญิง THONGLUAN HOUNGSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กฤษณะ โดดจันทึก ชาย KRISANA DODJANTUEK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กชนิภา บัลลังก์นาค หญิง Kotchanipa Bunlungnark ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อำนวย ผดุงรส ชาย AMNUAY PHADOONGROS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรสา สุภอุดร หญิง orasa supa-udon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ สาริการ หญิง wilawan Sarikan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะวรรณ รัตนะมาโต หญิง Piyawan Rattanamato ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บริหาร คมพุดซา ชาย Borihan Komputcha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปราโมทย์ กุงละ ชาย pramote krungla ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธีรภพ ปลั่งกลาง ชาย Teerapop Plangklang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา กลิ่นกุหลาบ หญิง Saranya Klinkulab เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงเกียรติ สุรพงษ์พิทักษ์ ชาย Songriat Surapongpitak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา ภิญโญ หญิง Chotika Pinyo ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธีรพัฒน์ ครุธหอม ชาย TEERAPAT KRUTHOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ บุญแถว ชาย NANONG BUNTACW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดารา ต่อโชติ หญิง DARA THOCHOT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐศุภามาศ ณัฐเมธานันท์ หญิง ื์NATSUPHAMAT NATMATHANAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ปัฐมา ทองสถิตย์ หญิง PATTAMA THONGSATHIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมวรรญฬ์ มัดแพร หญิง Khemmawan Madpaer ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรัศยานุช ภัคสุรีย์รัชกุล หญิง Jiratsayanut Paksureeratchakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตรา น้อยวงษ์ หญิง Phanitta Noiwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี เทศจันทึก หญิง Sawitree Tasjuntuek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญ์สินี จันทสิทธิ์ หญิง Pitsinee Janthasit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุนา สาแก้ว หญิง Suna Sakaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุธ เกิดกลาง ชาย SARAVUT KERDGLANG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี สร้อยสูงเนิน หญิง Apiradee Soisungnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา สว่างโคกกรวด หญิง Sunisa Sawangkokgruad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะพร อินทร์จำลอง หญิง Piyaporn Injumlong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ อินทร์จำลอง หญิง Supaporn Injamlong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธารัตน์ พิมพรมมา หญิง sutharat phimpromma อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อภิรดา นาที หญิง Apirada Natee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชุดาพร จันทะสอน หญิง chudaporn jantasorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา ศรีเกาะ หญิง Wannnapa Srikor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิศิทธิ์พงศ์ พลไกร ชาย Pisitpong Polkai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มญชุกานต์ ปราบงูเหลือม หญิง MONCHUKAN PRAB-NGULUEM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมหมาย แสงกระจ่าง ชาย Sommai Saengkrajang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อำภา ปานจุ้ยพะเนา หญิง Aumpa Panjuipanao ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว พิมพ์ชนก เหล็กพิมาย หญิง Phimchanok Lekphimai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กรวรรณ ยอดมี หญิง KORAWAN YODMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นีรนุช ประสมศรี หญิง NEERANOOT PRASOMSRI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อชิรญาณ์ แสงเขียว หญิง Achiraya Saengkhieo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด ศรีมงคล ชาย Somkhid Srimongkhon ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รุ่งเรือง เกยดอน หญิง Rungrueang Koeidon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บังอร คับคา หญิง Bangon Yodmee เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติมณี ดือขุนทด หญิง Chotmanee Duekhunthod ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพิชฌาย์ ยิ่งสันเทียะ หญิง Supitcha Yingsanthia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา นาคจันทึก หญิง ืnutthida narkchantuek ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชาวฤทธิ์ จันทร์แทง ชาย Chaowarit Janthank นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย กฤษณพงศ์ วงศ์อินทร์ ชาย Krisanaphong Wong-in ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว คชาภรณ์ ปวงคำ หญิง Khachaporn Puangkham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิกุล อ่อนปุย หญิง PIKUL ONPUI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑาภรณ์ พิมพ์ตระการ หญิง JUTHAPHORN PHIMTHRAKARN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรประภา โฉมทอง หญิง PORNPRAPA CHOMTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤทัย สัตนาโค หญิง Somruthai Sattanako ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญพิมล ง้าวกลาง หญิง Thanyapimol Ngaoklang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยโรจน์ รัตนา ชาย Chairot Rattana ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ละมัย พรหมศร หญิง Lamai Phromsorn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชัญญา วงศ์อามาตย์ หญิง SHANYA Vongarmat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เนาวรัตน์ สนธิการ หญิง NAOVARAT SONTHIKARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สรวงฤดี ชาวเรือ หญิง SRUANG_RUDEE CHAWRUA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พงษ์ศักดิ์ สนธิการ ชาย PONGSAK SONTHIKARN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพิมล รักษามิตร์ หญิง SIRIPIMOL RAKSAMIT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อภิรักษ์ เดชบริวาร ชาย Apirak Dachboriwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ อุ่นอก หญิง Pornphan Aunok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑามณี โอษฐ์เจษฎา หญิง ่ีjutamanee oldjatsada ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัตนสถิตย์ อุดม ชาย rattanasatit udom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อัจฉรา สถานรัมย์ หญิง ajchara satanram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีรพล เพาพาน ชาย Peerapol paopan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จุฑามาศ สาครสูงเนิน หญิง ่jutamart sakhonsungnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ มีดี หญิง kanogwan meedee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวินันท์ แพงเป๊ะ หญิง Suwinan Paengpae ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐภัสสร วรวัชสถิตพงศ์ หญิง Natphatson Worawatsathitphong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เปรมวดี ดวงสิน หญิง premwadee Duangsin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุธ รัตนชัย ชาย sarawut rattanachai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ศราวุธ รัตนชัย ชาย sarawut rattanachai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุกัญญา ยุนสูงเนิน หญิง Sukanya yunsungnoen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถทวี เปรี่ยมสูงเนิน ชาย Atthatawee Preimsungnern นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สราวุฒิ วาจาดี ชาย sarawut vajadee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชลลดา ศรีศิริ หญิง CHOLLADA SRISIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา นารินทร์ หญิง RUNGTHIWA NARIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิราภรณ์ เงินหล่อ หญิง JIRAPHON NGUENLOR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ดรุณี หอจันทึก หญิง DARUNEE HORJANTUEK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณัฐวัส ปัญญาใส ชาย Natthawat Punyasai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณรัตน์ รุ่งเรือง หญิง Wannarat Rungrueang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วันเพ็ญ กงนอก หญิง Wanpen Kongnok ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วาริน เชิญกลาง หญิง WARIN CHUENKLANG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุชิน อำภาพันธ์ ชาย SUCHIN UMPHAPHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฎฐกิตติ์ บุกกลาง ชาย ์ื์Nuttakit Bukklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวิทย์ ท้าวนอก ชาย SUWIT THAONOK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำผึ้ง ชนไธสง หญิง Numphueng Chonthaisong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ นนท์ขุนทด หญิง Patcharin Nonkhunthod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญญาพรรดิ์ เบ้ามงคล หญิง Phanyaphad Baomongkol ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรชรา ถาเหง่า หญิง Nirachara Thangao ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เสาวภา แสงแก้ว หญิง SAOWAPHA SEANGKAEW ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อาทิตย์ สุระทอง ชาย Arthit Surathong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ ปาสารักษ์ หญิง Benjawan Pasarak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชชา ศรีศิริ หญิง Nichar Srisiri ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พิษณุลักษณ์ บุญทวี หญิง PHISSANURAK BUNTHAWEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รังสัน สุขประเสริฐ ชาย Rungsun Sukprasert ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ราชัณย์ ดงเรืองศรี ชาย RACHAN DONGREUNGSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธิดา ศิลาทอง หญิง THIDA SILATHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุทิตา ถึงนาค หญิง suthita thungnak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริรุ่ง นามหาชัย หญิง Sirirung Nammahachai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย ผลดี หญิง Orrathai Poldee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยา กันภัย หญิง Kanlaya Kanpai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิ่มนวล น้อยเชียง หญิง Nimnuan Noichieng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา แก้วกองนอก หญิง Nittaya Kaewgongnog ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ศิริมาลัยรักษ์ ชาย Somchai sirimaluyruk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพชรรัตน์ คำย่อย หญิง PHETHCHARAT KHAMYOI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แสงอุไร งามพลกรัง หญิง SAENGURAI NGAMPHONKRUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อธิญาสินี อุดมสิทธิ์หิรัญ หญิง ATHIYASINEE UDOMSITHIRAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พัฒนพงษ์ พรมโสภณ ชาย PHATPHONG PHRMSOPHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อธิวัฒน์ ธีรเศรษฐ์ ชาย ATHIWAT TEERASATE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วาสนา บำรุงกาญจน์ ชาย WASSANA BUMRUNGKAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี สงครามรอด หญิง SUPANNEE SONGKROMROD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นวพร ตรีศักดิ์ หญิง NAVAPORN TEESAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พริมา สีหะวงษ์ หญิง Parima Seehawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลญา อินทร์จอหอ หญิง kanlaya inchohc ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จริญญา ทองคร่ำ หญิง Jarinya Thorngkhram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญญาพร ทักษิณบุตร หญิง Benyaporn Thaksinbut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง บุญพูน หญิง Sompong Boonpoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวรรณ ซ่อมจันทึก หญิง Noppawan Somjanthuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สวนีย์ จัดจอหอ หญิง sawanee jadjorhor ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิรัตน์ เสาวภาคย์รัตนชาติ ชาย Apirat Saovapakrattanachat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ลลิตา พรทั้งสี่ หญิง Lalita Porntangsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพิน ผายดี หญิง yuphin paidee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัยยา นาคนางรอง หญิง Aiya Naknangrong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา น้อยวิชัย หญิง SUNISA NOIWICHAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ พิมพ์ภักดี หญิง Ratchadaporn Pimpugdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนัสนันท์ โชว์สูงเนิน หญิง Manatsanan Chowsungnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ฐิตาภรณ์ ภูสีนาค หญิง Thithaporn Pusrinake ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรญาณี เจริญรุ่งสิริโชค หญิง Pattarayanee charoenrungsirichok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปณกชสร พานดอกไม้ หญิง Panakodchason Pandokmay ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมจิตร ปะริรัมย์ ชาย Somjit Parirum นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ฤทธิชัย กิตติคุณานันท์ ชาย Ritthichai Kittikunanun ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย อุดร ปีกลาง ชาย ๊๊Udon Peeklang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยตรี เธียรวิชญ์ ทับที ชาย Tearawich Thubthee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปวริศา ภัทรปัญจรัตน์ หญิง Pawarisa Padtarapanjarat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร วิวัฒน์ลักขณาวงศ์ หญิง Kanokphon Wiwatlakkhanawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กันต์ธีร์ โพธิบัติ ชาย Gunthee photibut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนุช กินกิ่ง หญิง Piyanuch Kinking ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณิกา แสงจิตจรัส หญิง Punika Saengchitcharat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรภา บรรดาศักดิ์ หญิง Chirapa Bandasak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปฏิมาพร คำพุก หญิง Pattimaphorn Khamphook ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงใจ จันจอม หญิง Daungjai Janjorm ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยาอร บรรดาศักดิ์ หญิง Piyaon Bandasak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิมา เจ๊กนอก หญิง Sasima Jaknok ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประยงค์ บำรุงกาญจน์ หญิง PRAYONG BUMRUNGKAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณี กาฬสินธ์ หญิง WANNEE KALASIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิราพร วลสันเทียะ หญิง Jiraporn Wonsanthia ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิตติพงษ์ ศรีวีรพงศ์ ชาย Kittipong Sriweerapong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิราภา ถนัดค้า หญิง JIRAPA TANADKHA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สากล มณฑา ชาย SAKON MONTHA นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ภูมรินทร์ มะโนวัน ชาย Phumarin Manowan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาวดี ทรายจังหรีด หญิง SUPAWADEE PUMlAMJEAK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พงศกร เชื้ออะภัย ชาย PONGSAKRON CHEARAPAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนตรนภา นามสพุง หญิง Netnapa Namsapoung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฑารัตน์ สิงห์สร หญิง Jutraut Singsron ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร สีใส หญิง Praphatsorn Seesai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตต์ลัดดา เหล่าทะนนท์ หญิง Jitlutda R0uwtarnon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา สีดาแสง ชาย anucha seedasaeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัณธิรา จันทะภักดี หญิง antira chantapakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ถวิล กางทอง หญิง THAWIN KANGTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี สุขโข หญิง Phensee Sukkho ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์วรรณ สุขเกษม หญิง Tippawan Sukkasam นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อภิญญา สิงห์นวล หญิง Apinya Singnual ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เดือนนภา พรมชน หญิง DUANNAPA PROMCHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณัญญา บุษยะมา หญิง MANANYA BUSAYAMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สาริกา ลินดาวรรณ หญิง SARIHA LINDAWUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ หล่ำจันทึก ชาย NARONG LAMCHANTHUEK อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปารณีย์ ผ่องจันทึก หญิง Paranee Pongchantuek ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย เจ็กจันทึก ชาย Thawatchai Jekchantuek ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา ภักดี หญิง Wishuda Pukdee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยะนุช สุวพงษ์ หญิง Piyanuch Suwapong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เสาวลักษณ์ วิลัยลักษณ์ หญิง saowalak wilailak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏยา สาหร่าย หญิง Nattaya Raikhunthod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ แก้วบุตรดี ชาย wasan kaewbutdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรกช ทรัพย์ศิริ หญิง Orakot Subsiri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชูชัย เจริญยิ่ง ชาย Choochai Charuenying นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย นาวิน กั้นกลาง ชาย Nawin kanklang เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิจิตร ไพรวิจารย์ ชาย Vichit Praivijan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัตนาวดี เขียวพรม หญิง RATTANAWADEE KHIEOPROM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิรันดร์ พลศรี ชาย NIRAN POLSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชนิกานต์ โชติจันทึก หญิง CHANIKAN CHOTJANTUEK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แป้งล่ำ โหรา หญิง PANGLAM HORA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนัส จันทวงค์ ชาย MANAS CHANTAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร ม่วงมุข ชาย WICHEAN MUANGMUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรา ฝอยทองคำ หญิง PATCHARA PHOITHONGKAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สกุณา สมณะ หญิง SAKUNA SAMANA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัญญาภัค กีรติโสภากุล หญิง KANYAPAK KEERATISOPAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤต กีรติโสภากุล ชาย KRIT KEERATISOPAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิศมัย หงษ์ทอง หญิง PITSAMAI HONGTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิตติมา ของดี หญิง Jittima Khongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี พาลาด หญิง Ratree Palad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุจิตตรา ขุนทอง หญิง Sujittra Khunthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญภัสร์ รักษากลาง หญิง Thanyaphat Raksaklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริประภา หลั่นจันทึก หญิง Siriprapa Lunjuntuek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลฤดี เสียงล้ำ หญิง Wanruedee Sianglam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ สมควร หญิง Supaporn Somkuan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสาชล อ่วยกระโทก หญิง Nisachol Euykratok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลวดี แขกไทย หญิง Ubonvadee Keakthai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมใจ พูลภิรม ชาย Somjai Poonphirom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เกษราพร มงคลมิตร์ หญิง Kessaraporn Mongkolmit เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภรณ์ทิพย์ เถกิงผล หญิง Pornthip Takerngphon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี สีมาวงษ์ หญิง Ratri Simawong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัฐพร จันดำ หญิง Ratthaporn JUNDUM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นิพนธ์ ปล้องงูเหลือม ชาย Niphon Plongngooluem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล ถาวรเสถียร หญิง Pornpimol Thawornsatian ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายสมร ป้อมสุวรรณ์ หญิง Saisamorn Pomsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิรเดช กองเป้า ชาย piradet kongpao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐฐากร ปัดตะคุ หญิง Nattakorn Padtaku ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาน์ดาสิริ จิราเศรษฐ์โชติ หญิง Chayadasiri jirasetchot ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนงค์ มีมั่งคั่ง หญิง ANONG MEEMANGKANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เสวียน ผุดผ่อง หญิง SAWEAN PHOODPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรณพ คินขุนทด ชาย Annop kinkhoonthot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง มลิสา ทองอ่อน หญิง MALISA Thongon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เนตรนิภา พงษ์สมบูรณ์ หญิง Netnipha Phongsomboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อภิญญา เกษมพร หญิง APHINYA KASEMPORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัทพร อวบสันเทียะ หญิง Mattaporn Auobsanthia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาฬหศาสตรี พิลาลี หญิง Sarahasastree Philalee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิธิมา ประทับศักดิ์ หญิง Nithima Pratubsak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชวาลา สนสูงเนิน หญิง Chawara Sonsungnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พวงเพ็ชร ปัดกอง หญิง phuangphet patkong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศ์ธร สีน้ำอ้อม ชาย Mr.Pongthon Srinumaom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐสิตา ปล้ำกระโทก หญิง Ms.Natsita Plamkrtok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธุวนนท์ บาลโพธิ์ ชาย Thuwanon Banpho ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย สุชาติ ฝอยทองคำ ชาย SUCHAT FOITONGKUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปริชาติ นุ่มชัยภูมิ หญิง PRARICHAT NUMCHAIYAPHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา กาญบุตร หญิง kridsana kanyabud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชจรี คำทูลตา หญิง NUCHJAREE Kamtoonta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิญดา อสุรา หญิง phiyada Asura ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อนิฏฐกา ศึกษาการ หญิง ANITTAKA SUGSAKARN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา ศักดา หญิง Panadda Sakda ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คณิตา กรรณาฤทธิ์ หญิง Kanita Kannarit ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาวีร์ เพียรงาน หญิง Kanyawee Pianngan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิภรณ์ แก้วคำ หญิง Suthiphon Kaewkham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สง่า ขอขันกลาง ชาย Sange Khorkhanklang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว จิตติมา เวฬุวนาทร หญิง JITTIMA WERUWANATORN ครู ชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ
นาย จตุพร สุตนนท์ ชาย JATUPORN SUTNON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑนา โปธาวงค์ หญิง manthana pothawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ยลดา เวียงคำ หญิง Yonlada Wiangkham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาภา ศรีภูวงศ์ หญิง Chayapa Sriphuwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑาทิพย์ พันธุ์ศรี หญิง Monthathip Phansri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธานี ฝากกิจ ชาย THARNEE FAKKIT ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิภารัตน์ ก้อนมณี หญิง Wipharat Konmanee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา พรมดี ชาย Kritsada Promdee พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสกร คำแย้ม หญิง NAPHATSAKORN KHAMYAEM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ลดา ปัดโต หญิง PIMLADA PATTO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญชนก ทับศรี หญิง Tanchanok tupSri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภลักษณ์ ชำระกาย หญิง SUPALAK SHAMRAKAI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ฤชากร ยิ้มแย้ม ชาย Ruchakorn Yimyam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ หญิง Pongladda Kompayak ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิรินทรา สถิตย์ หญิง Sirintra Satid ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อัชราภรณ์ วิโมกข์รัตน์ หญิง Assharaporn Wimokrat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาริกา กิ่งแก้ว หญิง Sarika Kingkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นิรฌา พัฒนไพศรี หญิง Niracha Phatthanapaisree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สันติสุข ขอเหล็กกลาง ชาย santisuk kholekklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กมลชนก สมการณ์ หญิง kamonchanok somkarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวินี ปลาดรัมย์ หญิง Sawinee Platram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐวดี เนียมตะคุ หญิง ์Natthawadee Niamtakhu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิตตา วงค์ก่อ หญิง Chalita Wongkor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ธร จันทร์แทง ชาย Narinthon Chanthaeng ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สำเนียง สุริโย หญิง Samnieng Suriyo ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวรรธน์ เพชรแสน ชาย THANAWAT PHETSAEN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญานิสาศิริ เรืองศรีชนกุล หญิง Yanisasiri Ruengsrichanakul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ เกิดหมื่นไวย หญิง Thidarat Koetmuenwai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมิกา พิมล หญิง Khemika Pimol ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย บุญหลาย ทองศรี ชาย Boonlay Thongsri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัชรา โมราบุตร หญิง Patchara Morabut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนพร โมราบุตร หญิง Tanaporn Morabut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมชาย หาญเสมอ ชาย Somchai Hansamue ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐวลันช์ ทะสุนทร หญิง ์Natwalun Tasunthon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี ปั้นโต หญิง Phawini Panto ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ จิตราช ชาย Somsak Jittarach ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง ชาญไชย หญิง Namphung Chanchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดิษกร สารพิบูลย์ ชาย Dissakorn Sanpiboon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมาน ช่วยวงษ์ ชาย Saman Chuaywong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ทิพาพร แจ่มจำรัส หญิง Thipaporn Jamjumrus ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา กินนอน หญิง sunisa kinnon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ราชันย์ ฝ่ายคำตา ชาย RACHAN FAIKAMTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา กินนอน หญิง SUNISA KINNON ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พชร บรรจบปี ชาย Mr.Pachara Banjobpee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เสาวลักษณ์ โคราช หญิง saowaluk Khorach ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานดา นิลมงคล หญิง KANDA NINMONGKOL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญาณัฏฐ์ พรพิมลรัตน์ หญิง Pitchayanat pornpimolrat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชัย เทียมทองศรี ชาย wanchai Taemtongsi ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเมธ บุญศรณ์ ชาย Somat Boonson ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนนิกานต์ บุแก้ว หญิง Chonnikarn Bukaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนัส อุตมะสุนทร ชาย Manus Auttamasuntorn ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ดิน วิยาสิงห์ ชาย Din viyasing นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย บัณฑิต วงศ์อามาตย์ ชาย BUNDID VONGAMART ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เหรียญทอง แจ่มจำรัส หญิง RIEANTHONG JAEMJAMRUST ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยะดา รัชนิพนธ์ หญิง PIYADA RATCHANIPOON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์ ดาทอง ชาย PHITAK DATHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุนทร แจ่มจันทร์ ชาย SUNTON JAMJUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ หนอสีหา หญิง Hathairat Norseeha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพยาภรณ์ เศวตนัย หญิง Tippayaporn Sawettanai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิชามญชุ์ ลันขุนทด หญิง Pichamon Lankhuntod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รุ่งทิวา สังคะรินทร์ หญิง Rungtiva Sangkarin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อรุณ บุญมี หญิง Arun Bunme ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา ถ้ำกลาง หญิง Pijitra Thumklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวพิชญ์ อินยา หญิง Suvapich Inya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพรรณ จันทร์สร้อยงาม หญิง KODCHAPUN CHANSROINGAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดุจจะรี พิมคีรี หญิง Dutjaree Pimkeeree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จิราพร รุนราช หญิง Chiraphon Runrat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสวรรณ ดำรงธรรม หญิง Napatsawan Damrongtam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาดา ขำเอนก หญิง wiphada Khamanek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บังอรรัตน์ เพ็งแพง หญิง Bang-onrat Phengphang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รักใหม่ ลุนศรี ชาย Rakmai Lunsri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร.ต.หญิง ปราชญา เรืองจาบ หญิง PRARCHYAR RUANGJCHRAB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุธี คำสำโรง ชาย Suthee Camsamrong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีวรรณ สระจันทร์ หญิง maneewan sajan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง อรณี เอี่ยมละออ หญิง Oranee Aimlaor ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มธุรส พุดซ้อน หญิง Maturos Pudson ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้องฟ้า ศรีสุข หญิง Auangfha Srisuk ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ครองขวัญ ผู้มีสัตย์ ชาย khrongkhwan phumisat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เปรมสุดา ฉายแสง หญิง Premsuda Chaysaeng ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จีรภา ตัณจักรวรานนท์ หญิง Jeerapa Tanjakvaranon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประทีป คงหมื่นไวย ชาย Prateep Kongmounvei ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ไพรวัลย์ สุนันธรรม หญิง Pariwan Sunantham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาวดี จันทเขต หญิง Supawadee Chantaket ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทวีพร เชาว์สันเทียะ หญิง Taweeporn Chaosanthia ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรสา มาสิงห์ หญิง Orasa Masing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมปรารถนา ด้วงกลาง หญิง Sompratana Doungklang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา รุ่งเรือง หญิง Nitiya Roongruang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ เจริญผิว ชาย Prawit Jaroenpew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จิรศักดิ์ เถกิงผล ชาย JIRASAK TAKERNGPHON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เจียมรัตน์ ปานอุบล หญิง Chermrat Panubon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กฤตยาวดี ดีผิว หญิง Kittayawadee Deephew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา เกตุบุดดา หญิง Sukanya Ketbootda ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วิษณุกร ปิ่นสันเทียะ ชาย Witsanukon Pinsantia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หิรัณยา สุขประเสริฐ หญิง Hirunya Sukprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา เรืองยงค์ หญิง Natcha Rulngyong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐชนน โพธิ์อ่อน หญิง Nutchanon Phoaon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กวินนา สร้อยสวัสดิ์ หญิง Kawinna Soisawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิพงษ์ เพียรพ่วงพันธ์ ชาย Sittipong Pienpuengpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติคุณ ตันติกุล ชาย kittikun Tuntikul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา โตสกุณี หญิง Wanida Tosakunee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา รอดพ้นภัย หญิง Pijitra Rodponpai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วชิราภรณ์ เจิมแหล่ หญิง Vachiraporn Jeamlea ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิพร ทองรบ หญิง Sasiporn Tongrob ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เตียงศักดิ์ นามวงศ์ ชาย Tiengsak Namwong ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว วรรณนารัตน์ ปานอุบล หญิง Wannarat Panubol เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บวรลักษณ์ เกินกลาง หญิง ฺBowonluck Koenklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สมบูรณ์ อุสาหะจิตต์ ชาย SOMBOON USAHACHIT รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ผ่อน วงศ์อินทร์ ชาย PORN WONG-IN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำนวย หวังภูกลาง ชาย AMNUAY WHANGPUKLANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เลียม อุสาหะจิตต์ หญิง LIAM USAHACHIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร พวงเกตุ หญิง SIRIPORN PHUANGKET ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อลิศรา จันทรวิฑูรย์ หญิง ALISARA JANTARAWITOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ จัดจอหอ ชาย WISANU GADGOHO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ นพวรรณสกุล หญิง suparut nopphawansakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ กองทรัพย์ ชาย Pravit Kongsab ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพงษ์ ปุราถาเน ชาย Sompong Purathane ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มธุสร แย้มศรี หญิง MATHUSORN YAEMSRI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรประภา วุฒิสาร หญิง Siraprapa Wuttisarn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร ขุมคำ หญิง Nutthaporn Khumkam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย ดาบไธสง ชาย Wutthichai Dapthaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย ฤกษ์นิรันดร์ ชาย EKKACHAI LERKNIRAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชินวิวัฒน์ ปลื้มพันธ์ ชาย CHINVIWAT PLUEMPAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี วงศกร บุญมี ชาย WONGSAKON BUNMEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ผกา มงคลพัฒน์ หญิง PIMPHAKA MONGKOLPAT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมนา ถนอมพุทรา หญิง SOMMANA THANOMPUTZA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำทิพย์ พุดขุนทด หญิง Namthip Pudkhuntod เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล อินทร์บริสุทธิ์ หญิง Sasiwimol Inborisut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละออ เอียมดี หญิง LAOR IEAMDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สรินทร แสนโคตร หญิง SARINTHORN SEANKHORT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัชดา พุดขุนทด หญิง RACHADA PHUDKHUNTOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญล้อม พิรุณ หญิง BOONLOOM PIRUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรวีย์ ชื่นอุปการนันท์ หญิง SORAWEE CHUENUPAKARANAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิษฐา ช่ำชอง หญิง THANITTA CHUMCHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รวิวรรณ มีศิลป์ หญิง RAWIWAN MEESILP ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดา ไกรทองสุข หญิง Thida Kraithongsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชยา วงศ์อินทร์ หญิง Natchaya Wong-In ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี จันทรา หญิง Apiradee Jantra ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชวลัย เชาว์ชอบ หญิง Chatwalai Chaochop ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง หญิง Malairat Bunkrajang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ยุวดี เชื้ออะภัย หญิง Yuwadee Churapai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พงษ์เพชร คำแก้ว ชาย Pongpet Khamkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา พืชหมอ หญิง Jenjira Phuetmor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวภา บุญประเสริฐ หญิง Saowapa Bunpasart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เดือนฉาย นาดี หญิง Duenchai Nadee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญมี ฟังสันเทียะ ชาย Bunmee Fangsantear นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สมนึก คุ้มกลาง หญิง Sumnuek Khumklang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐิดา มิลดอน หญิง Nathida Mildon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ จันทร์เกิด หญิง Kanokwan Jankoed ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี นิติ ทองมนต์ ชาย NITI THONGMON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง วิภา เลือดขุนทด หญิง WIPHAR LUEDKUNTHOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพบูลย์ สอนเจริญ ชาย PAIBOOL SONJARERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัยนา อาจมนตรี หญิง NAIYANA ASHMONTREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี เจริญทองดี หญิง Sawitti charoenthongdee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิตา ยิ้มแย้ม หญิง Lalita Yimyam ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ วนสันเทียะ ชาย SOMSAK VANSONTEA ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัตพิชา ปัจจังคะโต หญิง Thatphicha Pujjungkato ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง อรวรรณ ทองคล้าย หญิง ORAWAN THONGKLAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรวรรณ ในจันทึก หญิง orawan naichantuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อาภาภรณ์ สาระ หญิง Apapone Sara ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ สุขเจริญ หญิง Wilawan Sukjaroen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เขษมศักดิ์ บุญเปลี่ยน ชาย Kasemsak Boonplean ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวีนิภา ทองกลม หญิง Rawinipha Thongklom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ บุญเทียม หญิง Jutarut Boontiam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพาภรณ์ แจ้งสูงเนิน หญิง Thiparporn Chaengsoongnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ เทพทอง หญิง HATHAIRAT TEPTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ถนอม ศิริแจ่ม หญิง TANORM SIRIJAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัชภร ลิมปิสวัสดิ์ หญิง NATCHAPORN LIMPISAWAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงพร ชัยเวช หญิง DUANGPRON CHAIVET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา ภิณโญวงศ์ หญิง SUJITTRA PINYOWONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ตวงทอง ไชยศรีษะ หญิง Tuangthong Chaisrisa ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชาวลิต หล้าดวงดี ชาย Chauwalit Laduangdee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชลธิชา แจ้งสว่าง หญิง Chonticha Changsawang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยโชติ เทพวิญญากิจ ชาย Chaiyachote Tepwinyakit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุพรรณ แน่นดี ชาย SUPUN NANDEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิดาภา ฉันทิศเลิศ หญิง Jidapa Chantidloed ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัชกมล แก้ววิชิต หญิง ืnapatkamol kawvichit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ยุรีพร หิญชีระนันทน์ หญิง Yureeporn Hincheeranun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารุณี ชอบสว่าง หญิง Varunee Chobsawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรารัตน์ สรรเสริญ หญิง WARARAT SANSOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุมาศ เทพวิญญากิจ หญิง JARUMAS TAPVENYAKIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุลีพร อุ่นศิริ หญิง CHULEEPORN AUNSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โสภณ สวยขุนทด ชาย sopon suaikhuntod ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชนม์นิภา เจริญเขต หญิง Chonnipa Jaroenkhet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุจิราภรณ์ บ่อม่วง หญิง Rujiraporn Bomuang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศุภชัย สถิตย์ ชาย Suppachai Satld ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขลิษา ขัดโพธิ์ หญิง Khalisa Khadpho ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี จงปลื้มกลาง หญิง Supranee Jongploemklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรสวรรค์ โฮนอก หญิง Pornsawan Honok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัดดา ท้องพิมาย หญิง ์Natda Thongphimai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงศักดิ์ เหล่าพิเดช ชาย Krengsak Laopidet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูเกียรติ คลีมานะกิจ ชาย CHOOKIAT KLEEMANAKIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิติรัตน์ จุลไธสง หญิง THITIRUT JULTHAISONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศรี วนสันเทียะ ชาย SOMSRI RONSUNTAE ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชัยวุฒิ แซ่จิว ชาย Chaiwut Saejiw ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรภร พลจันทึก หญิง Pattaraphon Ponchantuk ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ เทียนชัย หญิง WARAPORN TAINCHAI ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจษสุดา รักษาภักดี หญิง JESSUDA RAKSAPUKDEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งตะวัน วันดี หญิง Rungtawan Wandee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชราภรณ์ วงค์ประโคน หญิง Patcharaporn Wongprachon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา จันทร์พาณิชย์ หญิง Khanittha Chanpanit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรพล พงศ์พัชรางกูร ชาย WORAPHON PONGPATCHARANKOON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ สืบกระแสร์ ชาย Somsak Suebkrasar ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วรามาศ ชอบชื้น หญิง waramas chopchuำn ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี พาลี หญิง Phatchari Phali ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดารา พรจรรยา หญิง Dara Pornjanya ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรวัฒน์ เยินสูงเนิน ชาย ๋Jirawat Yoensungnoen ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัญญลักษณ์ พงศ์สุขเกื้อกูล หญิง kanyaluk pongsukkeukul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีริชุฎา หน่องกระโทก หญิง Jeerichuda Nongkrathok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัทธมน บัวคำ หญิง nathamon buakham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมล แท่นประยุทธ ชาย Kamol Tanpayut ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา ทำสวน หญิง SUKUNYA THAMSUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เขมณัฏฐ์ ทำสวน หญิง khammanut tamsung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุทธ์สินี ดาวศรี หญิง Sutsinee Dawsei ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลิสรา ชำนิไกร หญิง Kulisara Chamnikrai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยศพร ชงขุนทด ชาย Yotsapron Chongkhunthod ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สิเรียม ร่มพิมาย หญิง Siriam Romphimai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จงดี มานพ หญิง Jongde Manop แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชนะวงศ์ บุญสูงเนิน ชาย CHANAWONG BOONSUNGNEAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุรชัย สุวรรณชัยลพ ชาย SURACHAI SUWANCHAILOP ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ เสนาะเสียง หญิง SIRIRAT SANORSIANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ แกตขุนทด หญิง WILAVAN KATKHUNTHOD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พีชญาภา หาญชนะ หญิง Peechayapha Hanchana ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา ยานิตย์ หญิง Sujittra Yanit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา กลีบพุททรา หญิง Sunisa Keabputtra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา กรอบทอง หญิง Wanna Koptong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชากร มั่นอ่ำ หญิง Nichakorn Munum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัศมี แท่นประยุทธ หญิง Russamee Thaenprayut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา หนูเส็ง หญิง Nittaya Nooseng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญวรัตน์ สำราญมาก หญิง Tanyavarat Samranmark ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัลยา ประพันธ์อนุรักษ์ หญิง Kanlaya Praphananulak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประมุข แก้วล้วน ชาย Pramook Kaewluan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ แก้วล้วน หญิง Siriwan Kaewluan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำเนียร อาจขำ ชาย Jamnian Ardkhum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิตยา ศรีรักษ์ หญิง Arthittaya Srirak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กาเหว่า ตาเสือ หญิง Kawao Tasua ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ แจ้งกลีบ หญิง Wiraiwan Jangkeap ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชาลิสา พละโสม หญิง Chalisa Palasom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ถิร พินทะ ชาย Tira Pinta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑิรา ทองนอก หญิง Momthira Tongnok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร สืบเพ็ง หญิง Sasithon Sueppeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร ตรีภพ หญิง Phattaraporn Tripop ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิยะดา ทาบิดา หญิง Wiyada Thabida ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หัตถชัย วุฒิสาร ชาย ็Hattachai Voottisarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพทูรย์ พิกาด ชาย PHAITOON PIKAD ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บังอร เงินของแพง หญิง ฺBangon Khernkhongphaeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ภูกงลี หญิง PATTAMA PHUKONGLEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย สุวรรณชัยลพ ชาย Surachai Suwannachairop ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทัยรัตน์ ผลประกอบ หญิง Suthairat Phonprakop ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ เต็มพงษ์ หญิง Jutamat Tempong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลิน มีบุญลือ หญิง Sumalin Meeboonlue ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริลักษณ์ ฟุ้งพิมาย หญิง SIRILUK FUNGPHIMAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา ยอดรักษ์ หญิง wanna yodrak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร บุญกุศล หญิง Pattraporn Boonkuson ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ แจ่มเพ็ง หญิง Kannika jampeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ตุลธร อาจบำรุง ชาย Tunlaton Ardbumrung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สานิตย์ บุญกุศล ชาย Sanit Boonkusol ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิศร ประประโคน ชาย Adisorn Praprakhon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญวรรณ ทวีพันธ์ หญิง Tanvawan Taveepan แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว โสรยา โปร่งสันเทียะ หญิง Soraya Prongsantai แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สาคร ผาประคำ หญิง Sakorn Paprakram แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ทศพล เผ่าเพ็ง ชาย Totsapon Poupeng ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปิยะนุช กมขุนทด หญิง Peyanut Komkuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาติ สาหร่าย ชาย Somchat Sarai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กษิรา ลาภบุญเรือง หญิง kasira larpbunrung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลัย มูลภักดี หญิง Malai Moonpukdee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชิติพัทธ์ ไกรโสดา ชาย chitipath kraisoda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริทิพย์ ศิริวิโรจน์ หญิง SIRITHIP SIRIWIROT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา หาญจันอัด หญิง Rattana Hanjunad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญปภัฒ ผลทวี หญิง yapapat phonthawee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราทิพย์ นนท์ประไพกุล หญิง jirathip nonprapaikul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐริดา ทองแรง หญิง Nattharida Thongrang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา เกตุกลางดอน หญิง Wannapa Ketklangdon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิดา ศรีลาชัย หญิง tanida srilachai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชรนันท์ รองในเมือง หญิง Supatcharanan Rongnaimuang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ฉัตรชัย ฤาชาเวช ชาย chatchai luecchawet เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คำรื่น ทองเหลื่อม ชาย KUMROUN THONGLEAUM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิบูลย์ จันทดวง ชาย WIBUL CHANTHADUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำทิพย์ นิลวัน หญิง ์NAMTIP NILWAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัลยา สุขสำราญจิตต์ หญิง KALAYA SUKSAMRARNJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไล ชูแก้ว หญิง WILAI CHOOKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศรี มหิมา หญิง PENSRI MAHIMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สายสุดา ชินไธสง หญิง Saisuda Chinthaisong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิดา เจิมจอหอ หญิง Suthida Jermjorho ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสภาพรรณ แสนปอพาน หญิง Sopapan Sanpopan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา ปะกะตัง หญิง Pichitra Pakatung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริตา สายนันไชย หญิง Parita Sainunchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ นาคแท้ หญิง Sudarat Naktae ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงฤดี ดีมูล หญิง Duangrudee Deemoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บุญประกอบ ศรีวรมย์ หญิง Boonprakob Sriwarom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประภาพร คำนึงเนตร หญิง Prapaporn Kamnueangnate ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุดา หอยสังข์ หญิง SUDA HOISUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกษร ปะวะโน หญิง KASORN PAVANO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิตวรา สนิทไทย หญิง JITVARA SANITTHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนี แสงประพาฬ หญิง RUCHANEE SAENGPRAPAL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วชิระ รัศมีสุนทรางกูล ชาย vashera russmesuntrangul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสา กาจันทึก หญิง Nisa Kajantuk ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กานดา เรืองศรี หญิง Kanda Rueangsri ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธาสินี วงศ์ไทย หญิง Suthasinee Wongthai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตินัน ปะวันทะกัง หญิง THITINUN PAWANTAGANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นงลักษณ์ ปอนเกษม หญิง NONGLUK PONKASEM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภาชินี ภักดีมี หญิง pachinee pakdeemee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ลักคณา มหันต์ หญิง Lakkana Mahan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธนิกานต์ คณาโจด หญิง Tanigan Kanajod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำรวย มั่นกลาง ชาย samruai monklang ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา กรวยสวัสดิ์ หญิง Sukanya Kruaisawat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว อารียา ซังบุษบา หญิง Areya Sangbusaba ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤทัย แก้วเก่ง หญิง Somruthai Keawkeng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลียว ปิ่นวิเศษ ชาย CHALIAW PINVISES ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว น้ำฝน มนขุนทด หญิง NAMFHON Monkhunthod ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรภร ไชยรัตน์ หญิง Phattharaporn Chairat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภวุฒิ แนมกลาง ชาย suphawut namklang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ก้องพิภพ เขมารกุล ชาย kongpipop kharmarakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวีนัส เสือจันทึก หญิง Suweenus Suejuntuek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย เชื่อฟัง ชาย Ekkachai Chueafang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริขวัญ วาจาดี หญิง Sirikhwan Wajadee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาทิตย์ รักษ์พลพันธ์ ชาย Artit Rakphonphan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิวรรณพร รักษาชนม์ หญิง Thiwanporn Raksachon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรีพร แพงแก้ว หญิง SUREERORN PANGKEAW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ผกามาศ รัตน์ประทุม หญิง PAKAMAS RATNPRATHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พลอยชมพู ยศรุ่งเรือง หญิง Ploychompoo Yodrungrueng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญสุด หญิง pattaranit boonsud ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัฒน์ จันทร์กระจ่าง หญิง Supat Junkrajang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย เกตุจันทึก ชาย Boonchay Katejantuk นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อนุชา หมั่นกิจ ชาย Anucha Mankit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กาญจนา คิดรอบ หญิง kanjana kidrob ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จารึก ภูมิโคกรักษ์ หญิง Jaruk Poomkhokrak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธภิรา พลหิรัญสุข หญิง Taphira Ponhiransuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล เทศสูงเนิน หญิง Narumol Tessungnoen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ ปลั่งกลาง ชาย Suthip Plangklang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเดิม สกุลไทย ชาย Pradarm Sakunthai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จิรนันท์ ไมขุนทด หญิง JIRANAN MAIKHUNTHOT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เฉิดฉาย โยธะชัย หญิง CHERDCHAI YOTACHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กมลชนก คิ้วสูงเนิน หญิง Kamonchanok Khiwsungnoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัชรินทร์ เลิศนอก ชาย WATCHARIN LERTNOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุกฤษฎิ์ คำขุนทด ชาย Sukris Khamkhuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอราวัณ ยังมี หญิง Arawan Yangmee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปนัดดา เฉียดสระน้อย หญิง Panatda Chiadsanoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิการ์ บุญเหลี่ยม หญิง Gannika Boonliam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชฎาพร มาลา หญิง CHADAPON MALA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา ปลั่งกลาง หญิง Nattaya Plangklang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เปี๊ยก แคบขุนทด ชาย Peake Kabkhuntod นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว จีรภา ชาญสูงเนิน หญิง JEERAPA CHANSUNGNOEN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เทวฤทธิ์ สิทธินอก ชาย Tevarit Sittinok ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นภัสภรณ์ เกยพุดซา หญิง NAPASAPORN KOEIPHUTSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปูรธิศน์ นามะลัง ชาย Purathit Namalang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัสสร เฝือสูงเนิน หญิง Supassorn Fuasungnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกอร เข็มสันเทียะ หญิง kanokawn khemsanthia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นริศา นามมนตรี หญิง NARISA NAMMONTREE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีสมร เย็นเหลือ หญิง Srisamorn Yenluea ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัศมี พัฒนทองดี หญิง Russamee Pattanathongdee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พรพรรณ พรหมเมือง หญิง PORNPAN PROMMUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สกุลรัตน์ สร้อยจันทึก หญิง Sakulrat Soijantuek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลีพร จำรัสประเสริฐ หญิง วลีพร จำรัสประเสริฐ Jamrutprasert ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมจิต มะโนสืบ ชาย Somjit Manosub นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย วีระพันธุ์ ชินรัมย์ ชาย Werrapan Chinrum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรยุทธ เวกสูงเนิน ชาย WEERAYUTT WEGSOUNGNOEN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล หญิง WIPAWAN TANGWIRIYATRAKOOL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วีรวรรณ แขขุนทด หญิง Weerawan Khaekhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมหมาย ชนพิมาย หญิง Sommai Chopimai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สายัน ห่วงประโคน ชาย saryan hongparkon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม จอมตั้ง ชาย NIkom Jomtung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คณาธิป อุตส่าการ ชาย Khanatip Utsakarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยลดา อ่อนสา หญิง yonlada onsa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ดับทุกข์รัฎฐ์ หญิง Paweena Dabthukrat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ ไชยดี หญิง Chuthamat Chaiyadee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มลฤดี ศรีมหาพรม หญิง Monrudee Srimahaprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สกุลรัตน์ ดอนประดู่ หญิง Sakulrat Donpradoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย แก้วสีขาว หญิง Oorathai Kaeosikhao ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาณัฐ นามธานี หญิง Kunyanuch ์Namtanee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แวววิมน สวงโท หญิง Woevvimon Sungtho ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบัติ โมมขุนทด ชาย sombat momkhunthod นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนา ทองรอด หญิง RATTANA THONGROD ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ พุขุนทด หญิง Charuwan Pukhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย คมสันต์ ขุมกระโทก ชาย KOMSON KHUMKRATOKE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันดี พันตะเภา หญิง WANDEE PHANTAPAO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประทีป พันตะเภา ชาย PRATHEEP PHANTAPAO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา ชัยชนะรุ่งเรือง หญิง KANJANA CHAICHANARUNGRUEANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พิสิษฐ์ ทิพย์นางรอง ชาย pisit thipnangrong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธันยนันท์ กาญจนมยูร หญิง Thunyanunt Kanjanamayoon ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง รัศมี บำรุงจิต หญิง Ratsamee Bumrungjid ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุริยง อึ้งใจธรรม ชาย SURIYONG OUENGCHAITHAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา เพียดขุนทด หญิง Kanittha Peardkhuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพินฐ์ หอมสนิทธีสกุล หญิง Orapin Homsanitteesakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมภักดิ์ งามเมือง หญิง Som Phak Ngam Mueang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิมพา ตองติดรัมย์ หญิง Phimpha Tong Tit Ram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัฐติพงศ์ พิลาภ ชาย Rat Ti Phong Phi Lap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา เสนา ชาย Preecha sena ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาภัสรา เสมาเพ็ชร หญิง Apatsara Semapet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวิทย์ สงรัมย์ ชาย Suwit Songram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤตยชญ์ คลิกคลาย ชาย Kittayot Klikklai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สมชาย โสกขุนทด ชาย Somchai Sokkhuntod ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว นงค์นุช เชิดชู หญิง Nongnuch Cherdchoo ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย อยู่คะเชนทร์ ชาย SOMCHAI YOUKACHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พยุง แคบขุนทด ชาย PAYOONG KABKHUNTHOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จริยา แววกระโทก หญิง CHARIYA RUNGSAWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โกต๋อง บุญโสม ชาย KOTONG BOONSOOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นัทธมน โพธิ์ชะอุ่ม หญิง NUTAMON POCHA-UM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำเร็จ เพียกขุนทด ชาย sumret peakkunthod ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภัททิยา เที่ยงจันทึก หญิง Phattiya tingjuntuek ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อมร เพียซ้าย หญิง amon pesai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วีรวัฒน์ ลาภานิกรณ์ ชาย Verawat Lapanikron ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สลักจิต พรมเพ็ชร หญิง Salakjit prompet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารยา น้อยลา หญิง Araya Noila ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิริยะ พงษ์พันธ์ ชาย Wiriya Phongphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาณุมาศ สถิรโชคสกุล หญิง Panumas Satirachoksakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา เต่าลอย หญิง Miss Jenjira Teoloy ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตร