ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Chart

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย ปริณ ธนโชตธาริน ชาย บ้านซับใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อรรถพล บุญพืช ชาย บ้านซับใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภารดี ศรีศิริ หญิง บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพงศ์ เชื้อวงษ์ ชาย บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนิษฐา เจียมใจ หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โชติกา สิทธิวงศ์ษา หญิง บ้านซับใต้ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อาวุธ ไกวัลเกศบุศย์ ชาย บ้านซับใต้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ละไม เล็งกลาง ชาย บ้านซับใต้ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กัญญาภัค พุกสีแสง หญิง บ้านโนนกระโดน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุกิจ คมสัน ชาย บ้านโนนกระโดน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุภาวดี วาจาดี หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรวรรณ์ ถ้ำกลาง หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นาง วิไลพร นวรัตนากร หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปัฐวีนา มงคลกุล หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นาย พัฒนพงษ์ คำเกษ ชาย บ้านโนนกระโดน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นางสาว พรสุรางค์ จำปี หญิง บ้านโนนกระโดน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นางสาว สุพัตรา แข็งกล้า หญิง บ้านโนนกระโดน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นางสาว อภิรดี ดุลชาติ หญิง บ้านโนนกระโดน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วนิดา รุ่งสัมฤทธิ์ หญิง บ้านโนนกระโดน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษณ์ งิมสันเทียะ หญิง บ้านโศกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพงษ์ วงษ์สวาสดิ์ ชาย บ้านโศกน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิกาน พิกุลเงิน หญิง บ้านโศกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดารัตน์ ส่วนบุญ หญิง บ้านโศกน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์บุรี หญิง บ้านโศกน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรีชารัตน์ รินทระ ชาย บ้านหัวป้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จำเรียง สัจจาวัฒนา หญิง บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ฉัตรชัย ธรรมชาติ ชาย บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชนิษฐา อุ่นจิตต์พันธุ์ หญิง บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศศิวิมล รังคะภูติ หญิง บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชุติมา ดงเรียงลาด หญิง บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉัตรมงคล ธนามี ชาย บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กรวิชญ์ ศรีกัณหา ชาย บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุริยันต์ แสนวิไล ชาย บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อชิรญา มะลิซ้อน หญิง บ้านหัวป้าง ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วันทิพย์ ภิญโญทรัพย์ หญิง บ้านหัวป้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวดี จานแก้ว หญิง บ้านหัวป้าง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สายชล สงวนศักดิ์ ชาย บ้านหัวป้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมฤทัย บุตร์สูงเนิน หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กรวิษณ์ ด่านกระโทก ชาย บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว มยุรี โตคีรี หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พีระ ทองทา ชาย บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กมลวรรณ เลิศฤทธิพงศ์ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติรัตน์ สุดไพรักษ์ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุชาดา คะชา หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชวลิต ชวนารัติ ชาย บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี ชฎากัลป์ ชื่นชอบ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธิมนต์ ขุมหิรัญ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุกิจ บัวคง ชาย เบทาโกรวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฐนรี สำเร็จผล หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลลิตา ศรีจันทึก หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พุทธวรรณี จันทร์นามอม หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จีรนันท์ จีวรพรหม หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พจมาลย์ ศรีหอม หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประพัฒน์ ชุบขุนทด ชาย เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุมาพร ศรีโยธี หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนานุช นาสมชัย หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภกร มาลีแก้ว ชาย เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดิเทพ มโนนะที ชาย เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นรีรัตน์ คำเกิด หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภรภัค จ่ายแสง หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาญชัย แสงอ่อน ชาย เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญตา สะทุมรัมย์ หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชุงพร ฉิมพาลี ชาย เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธณัฌฌา พิลานนท์ หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไชยา หอมจันทร์ ชาย เบทาโกรวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุทาทิพย์ สิทธิพรมมา หญิง เบทาโกรวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กศิภิชา อยู่สุข หญิง เบทาโกรวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชกร ชัยชนะ หญิง เบทาโกรวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยงยุทธ เพ็งตะคุ ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภัทรียา ผ้าผิวดี หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภวนนท์ แก้วคุณงาม ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา ลิสะนิ หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนา นาคดี หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉลอง ปิติไหว ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประดิษฐ์ วงษา ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชพรรณ บุญยิ้ม หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เรืองรัตน์ เลี้ยงอักษร หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุริยา พลกลาง ชาย วัดกลางดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง โสภาพร ถาวรกูล หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ถาวร โยธะวงษ์ ชาย วัดกลางดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุจรรยา คมสัน หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มณฑิรา หันชะนา หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วินัย ปุ่มแก้ว ชาย วัดกลางดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิรงรอง ปึงสูงเนิน หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชัชพงศ์ เสนพลกรัง ชาย วัดกลางดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรุณวรรณ พิทยาวิวัฒน์กุล หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิฎฐา คงไธสง หญิง วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกพรรณ โพธิ์แก้ว หญิง วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. บุรินทร์ โกศิยะกุล ชาย วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทิมา คุณาประถม หญิง วัดกลางดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริวิมล ศรีดี หญิง วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธิดา ถาวรกูล หญิง วัดกลางดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมนึก บัวคง หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จินตนา ชูพันธ์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อำไพ นิลล้อม หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิภา แสนรัมย์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อาจารีย์ ชาติเชยแดง หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อุทัย นิลล้อม ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภาภรณ์ พลกระโทก หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญแข สืบค้า หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ผุสดี กล่อมญาติ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วนิดา ติคำรัมย์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นาตยา พรมหงษ์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐกาญจน์ ปลื้มรัมย์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชกานต์ ชมชื่นจิตร์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรเทวา จันทะโม หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชัชชญา เวียงคำ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จินดา ลอยฟ้า หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฐิตาภา โกนสันเทียะ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิเชียร แก้วโคกสูง ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันวิสา สิงห์ประเสริฐ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จิราวรรณ บุญสุด หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กานต์พิชชา จันทาโฮม หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัชกมล เหลาอ่อน หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภา ต่างกลาง หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนาพร วงค์ทวี หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชนวีร์ กุลไธสง ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุษบาวรรณ คำไทย หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ดำรงกูล โพธิ์กำเนิด ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง โนราห์ ดีสันเทียะ หญิง บ้านป่าไผ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นวกชกมล บัวสิม หญิง บ้านป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรชัย ทับชม ชาย บ้านป่าไผ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประทุม เสือสูงเนิน หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรทิพย์ จอดนอก หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขนิษฐา แรมจะบก หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐชา หอยสังข์ หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรญา ยอดปทุมมานนท์ หญิง บ้านป่าไผ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วันทนา ศรีชมภู หญิง บ้านสอยดาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน ชำนาญงาน
นาง บำรุง ยิ้มจอหอ หญิง บ้านสอยดาว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศศิรัศมิ์ พงศ์ลวดกระโทก หญิง บ้านสอยดาว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัลยาณี ตรีอรรถ หญิง บ้านสอยดาว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศยานุช เลาะไธสง หญิง บ้านสอยดาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัยนา มาเสือบอง หญิง บ้านสอยดาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัชตรา ผันพลี หญิง บ้านสอยดาว ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นาย ไสว นนตะชาติ ชาย บ้านสอยดาว ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดอกไม้ รักษาวงษ์ หญิง บ้านสอยดาว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี นันทน์ทพัทธ์ พรมสร้อย ชาย บ้านสอยดาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จรวยพร อินโตนด หญิง บ้านสายชนวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ เปรมสิงห์ชัย หญิง บ้านสายชนวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนนิกานต์ เลี่ยมกระโทก หญิง บ้านสายชนวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญา นาเพ็ชร หญิง บ้านสายชนวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชไมพร เชื้อสายสิทธิ์ หญิง บ้านสายชนวน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รังสรรค์ คล้ายแก้ว ชาย บ้านสายชนวน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชนี โสพันธ์ หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ราตรี เที่ยงตรง หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มานิตา ขนาวรรธน์สกุล หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐกูล เนียมจ้อย หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นุสรา สิงห์พยัคเดช หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ราตรี เลือดขุนทด หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันทภัค แพงมา หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เสาวนีย์ เหมนิธิ หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อมรรัตน์ นามบุญ หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประภัสสร ขันทองชัย หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงษ์พันธ์ เพ็งขุนทด ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อมรทัต กาญจนศิริ ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมภพ เข็มมา ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เมษา กองราชา หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุชรีย์ ลาภเกิด หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญภิชา สวัสดิ์วุฒิกร หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรชัย พาลีชีพ ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฤมล บรรยง หญิง บ้านหนองกะทุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โสภา ศรีพนม หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรวรรณ น้อยวิจิตต์ หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สายทอง แก้วเลิศ หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ฐานุตรา เนียมสูงเนิน หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฏฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์ ชาย บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชราภรณ์ บุญราช หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำผึ้ง พุดขุนทด หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทร์จิรา วงศ์ไทย หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สามารถ สระกลาง หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พชรพร ใจปินตา หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวดี สุขทวี หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พยุดา ศรีสำอางค์ หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขนิษฐา เลิศไพรัตน์ หญิง บ้านหนองตอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ภาวนา ดิษฐบรรจง หญิง บ้านหนองตอ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริกานต์ ศรีเกิน หญิง บ้านหนองตอ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ละมุล ซุ่นกลาง หญิง บ้านหนองตอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลัทธวรรณ โสภณอัมพรเสนีย์ หญิง บ้านหนองตอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย จงปลูกกลาง ชาย บ้านหนองตอ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วลัยลักษณ์ บุญมา หญิง บ้านหนองตอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปฏิวัติ ภูจันทึก ชาย บ้านหนองตอ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มานะ กอสูงเนิน ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศุภิดา สระบัวทอง หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย โกวิท ลุนไธสง ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เผด็จ เลือดขุนทด ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพรัตน์ รัฐเมือง ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ทองคำ แซ่ลิ้ม หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชราพร อุดมทรัพย์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุเพ็ญ นภาศิริโรจน์ ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ออรยา คูณขุนทด หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ถิรญาดา ยุนสันเทียะ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รมยกร จวงจันทร์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุพร สุทราวัฒน์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เสาวนีย์ ยอดเพ็ชร หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวิมล พ่วงกลาง หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชไมพร อุตมะชะ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิรัญญา กล้าหาญ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรินภรณ์ ทวยทุย หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กังวล จงปลูกกลาง ชาย เสนารัฐวิทยาคาร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติพันธ์ เทียมจันทร์ ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภาพตะวัน จิตกุศล หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุชจรี เหล็กสูงเนิน หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาติชาย ศรีสังวาลย์ ชาย ขนงพระใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภูวดล คำพิมูล ชาย ขนงพระใต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิลาศลักษณ์ คำพิมูล หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกวลิน วงษ์ระหงษ์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งอรุณ ทั่งทอง หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรณัฐ วีระพงษ์สุชาติ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย โรมรัน ทองโคกกรวด ชาย ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กรรณสูต แก้วธรณิน ชาย ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิลาวัลย์ ปทุมปี หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพชรภัคสรณ์ แป้นนรินทร์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สิริกร แนวคำ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วศิยรัศมิก์ คงจันทร์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธีรพงษ์ พงษ์ปลัด ชาย ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เพ็ญประภา บุตรอุดม หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ภีรทัต แป้นนรินทร์ ชาย ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิดาภา ปะวังคะภู หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชุดารัตน์ แก้วระหัน หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรุณรัตน์ สัตบุตร หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพวรรณ เรืองศักดิ์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิศา ศรีนุยเพ็ง หญิง ขนงพระใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุดาพร เกิดจันทึก หญิง ขนงพระใต้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณา เชื้อจันทึก หญิง ขนงพระใต้ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิติยา พรมจันทึก หญิง ขนงพระใต้ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัชราภรณ์ เวชศรี หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี ภควัต อยู่พร้อม ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมพร ภิรมย์ชม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิชชุตา มิระสิงห์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สิดาพรรณ แสนประเสริฐ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตยา บุญสูง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทร์ฉาย โพธิอาภา หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง แสงอรุณ ว่องวัฒนากูล หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภางค์ ลิขิตสันติธรรม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นภา ศรีเงินยวง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุพิน ทาสันเทียะ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จินตนา ต่อโชติ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุจิตรา ศรีสุพัฒนวงศ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภัตยา ธีระวานิชย์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มัลลิกา รามมะมะ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วัชรพัฒน์ ศรีคำเวียง ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เพ็ญสุภา จันสันเทียะ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรทิพย์ นึกอุ่นจิตร หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุบผา ทองเหลื่อม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อลิสา เผนโคกสูง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประกายดาว ภูทาวัน หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วงกต ชุมศรี ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธันยพร ศรีสุทอ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธันยนันท์ พุดขุนทด หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภรดา ตรงดี หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุรีย์ฤภรณ์ เสมรบุณย์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดวงเดือน แสงวิเศษ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิตยา ดีนวนพะเนา หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทรงวุฒิ มัททะปาโท ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พลอยประภัสสร์ สุขารมณ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิวาพร เสาศิริ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุชทินันท์ ศิริรักษ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อันธิกา เผยศิริ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิปกา สร้อยชมภู หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สร้อยลัดดา แดขุนทด หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญฤดี ปานพิม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดารุณี อุคำพันธุ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริพร จำปาหวาย หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ไอลดา ชาญพิทยา หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พวงพยอม เข็มทอง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นาฎญา เทพรักษ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร ราชจันทึก หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทัศน์ โพธิทัย ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรัชญา ปัญญารส ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เยาวลักษณ์ สุขสบาย หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมานมาศ รักนาค หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุทธิชา จันทะโคตร หญิง บ้านเขาวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภัทรฤกษ์ เพชรภักดี ชาย บ้านเขาวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิชธาวัลย์ ขาวหมื่นไวย หญิง บ้านเขาวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรางทิพย์ ราชสีห์ หญิง บ้านเขาวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธีรนุช กัลยาณรุจน์ หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทิมา หมื่นจิต หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญาเรศ สีคันทา หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลัดดา นรินทร์นอก หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพจิตร ครรชิตชัย ชาย บ้านเขาวง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วีรวรรณ เคนผาพงศ์ หญิง บ้านเขาวง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิตราภรณ์ ชาติประมง หญิง บ้านเขาวง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทวีศักดิ์ เพชร์ประเสริฐ ชาย บ้านเขาวง จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลธิชา ด่านสันเทียะ หญิง บ้านเขาวง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉัตรชัย อุตทา ชาย บ้านเขาวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจวรรณ บุญวิจิตร หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อัจริยา ครองยุติ หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วนิดา ยางศิลา หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรินทร์ กลิ่นภู่ ชาย บ้านซับน้ำเย็น นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชราภรณ์ ประสพสินธุ์ หญิง บ้านซับน้ำเย็น เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นรากร นอนกลาง ชาย บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษ์ พูลสระคู หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพงศ์ พึ่งกลาง ชาย บ้านซับน้ำเย็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรัญญา เลิศจันทึก หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์ ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุกัลยา สุพรรณเภสัช หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภัคชญาภัช บุญสูงเนิน หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิภาพร สกุลรัตน์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธนิสร เชษฐนอก หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณรงค์ จันทรา ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธุ์ ปัญญาดี ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริฉัตร เสนาโนฤทธิ์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดิรัตน์ เพ็ชรโคกสูง ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ ดำริห์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิรดา ขวัญนนท์เดิม หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปณิธาน ดังคนึก ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตติมา แก้วน้อย หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วชิระ ฤกษ์ชัย ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชรินทร์ทิพย์ ใหญ่ยงค์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จามรี วรสุนทร หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนาธิป แนวคำ ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สนธยา เสมราบ ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อนุสรา โชติสูงเนิน หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นางสาวนารีรัตน์ พูลสวัสดิ์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชชาพร ตอนจอหอ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ หญิง วัดบันไดม้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อุดม กุยแก้ว ชาย วัดบันไดม้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทรงศักดิ์ โสระสิงห์ ชาย วัดบันไดม้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ช่อผกา พรจำเริญ หญิง วัดบันไดม้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพร ดีไว ชาย วัดบันไดม้า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จุไรรัตน์ จินากูล หญิง วัดบันไดม้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑาทิพย์ เกี้ยวกลาง หญิง วัดบันไดม้า ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐวัตร ขำศิริ ชาย วัดบันไดม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญเลิศ เอี่ยมแย้ม ชาย วัดบันไดม้า ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อารยา นุ้ยแก้ว หญิง วัดบันไดม้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อาทร ด่านกระโทก หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัจฉราพร นวลชื่น หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภัทรา ศรีสมบัติ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สายทิพย์ จิตรโชติ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุจาภา พินิจพันธ์ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วลักษ์สุดา พึ่งทอง หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ไตรรงค์ ชาติวงศ์ ชาย วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรพิน ใจศิริ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุกฤตา จังพนาสิน หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ภิญญดา พรหมศรี หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประภัสสร โนนทราย หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย แสงจันทร์ คงสักบัน ชาย วัดวชิราลงกรณวราราม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพชรดา นวลชื่น หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณริสสา ใยพา หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. ปรีชา พุ่มลำเจียก ชาย นิคมชลประทานสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิไลวรรณ หมั่นป้อม หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรินทร สีแนน ชาย นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว องค์อร ศรีเกียรติ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อณัฐธพร จันทบุญ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จำรัส บุราณ ชาย นิคมชลประทานสงเคราะห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หนึ่งฤทัย จันทร์ชีวา หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณิศา ทองทัพ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิการ์ วีระพงษ์ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประเสริฐ พูลเงิน ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัตนา พงษ์สุวรรณ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อังคณา จันทร์แทง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เสน่ห์ สมวงศ์ ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไลวรรณ เกิดปัญญา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จารีย์ สมวงศ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จีระพันธ์ ชุ่มชื่น หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นลัชนันท์ พรมโสภา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปัทมา ขิงสันเทียะ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วรวรรณ พงษ์พันธ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พลาพล กลมลี ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตตรา ธัญญเฉลิม หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐวุฒิ นาระหัด ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จินตนา เพียรตะขบ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกไท โพนสิงห์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกศกนก นะธี หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตติมา ลิสันเทียะ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชา โพธิ์ขำ ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง โสรยา แคล้วสูงเนิน หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำผึ้ง ปลาโพธิ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิลาวัลย์ ทิมา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศศิธร มีเที่ยง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พจณิชา ยอดสุรินทร์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิจิตรา ช้างน้ำ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สามินี สงค์ดำ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วสุดา เทียนชัย หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรัชญา ถ้ำกลาง ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษดา สิงห์โต ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิมลวรรณ นาคจันทึก หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จันทอง นามวัตร หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัญชลี ผานคำ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายใจ ข้าวหอม หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จารุวรรณ โสภา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ผุสดี ข้อนอก หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วงเดือน อรรคโสภา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรอนงค์ บุญเหลือ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภานุมาศ เจตินัย หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทร์จิรา บัวคลี่ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดารารัตน์ งามสมบัติ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายรุ้ง แก้วมงคล หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รำไพ สักรินทร์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เรณู ชัยยะ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจพร แถมดอน หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วินัย ใบโพธิ์ ชาย บ้านซับเศรษฐี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เกศรา อุสาหะจิตต์ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วราภรณ์ อึ่งประยูร หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐนันท์ วามะชาติ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
ว่าที่ร.ต. ทศพล อำมะพะ ชาย บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อังสุมาลี ทองศรี หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธันยธรณ์ จวงสอน หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ประนอม คูคานนอก หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวรส ผ่องสกุล หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทักษพร ศรีพรหม หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราภรณ์ สุขพงษ์ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพรรษา โพธิ์แย้ม หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริลักษณ์ พึ่งสวัสดิ์ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประภัสสร มณีเนตร หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐวลัญช์ พรหมบุตร หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปริศนา มีเที่ยง หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ หญิง บ้านหนองตะกู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จิรายุทธ คุณเศษ ชาย บ้านหนองตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กันยา สิทธิเสนา หญิง บ้านหนองตะกู ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เจษฎา โคราช ชาย บ้านหนองตะกู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกพันธุ์ ดีพร้อมเพ็งกลาง ชาย บ้านหนองตะกู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญสอน บุญมี หญิง บ้านหนองตะกู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา กมลกลาง หญิง บ้านหนองตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกณิกา สร้อยฟ้า หญิง บ้านหนองตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อนุชธิดา ตาดไธสง หญิง บ้านหนองตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมเพียร วงค์ชมภู ชาย บ้านหนองตะกู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุระชัย บุญมี ชาย บ้านหนองตะกู นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรดา ฝ่าพิมาย หญิง บ้านหนองตะกู เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อำนวย จงนบกลาง ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัฒนียา พงษ์ศิริศักดิ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ละเอียด ทุ่มกระโทก หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นภลักษณ์ โทชนบท หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิเชียร แสนโคตร ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรี เกตุผาสุข หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภัทรา โล่ห์สุวรรณ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ฌานุตม์ อินทสุวรรณ ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชนัญญา เนตรพล หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พริ้มเพรา ทิพย์บรรจง หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวรรณา รังสิมาการ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จอมใจ ทองคำขาว หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิกุล แสงหิรัญ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรทิพย์ สุวรรณบุตร หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมควร ขุมทรัพย์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลาวัลย์ พันธุวงศ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อุ่นจิต คุ้มสวัสดิ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จตุชัย นันทวิชิต ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทอภัค ด่านกระโทก หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัฒน์กมล ธนสิริไพศาล หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันจิรา วุฒิสาร หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพล เลือดขุนทด ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปลายทอง อภัยนอก หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรณิภา พินไธสง หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มณเฑียร รื่นวิชา หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นพรรษมล ธรรมเกษร หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิตยา ฤทธิ์จรูญ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อมรวรรณ ขอสูงเนิน หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจจิมา สุพรม หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัชนภัสร์ ทองดาดาด หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วลัยลักษณ์ จันคำวงษ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชดาพร ภูกันแก้ว หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมคิด อาจไธสง ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พินชญา ดีขำ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภาวิณี วงศ์ษา หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิษา งิมขุนทด หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฆนาพงศ์ วงศ์ษา ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คณิต จันทรจิต ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพล ทองตัน ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นิพนธ์ เดชศิริ ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มาลี พงษ์ศรัทธาสิน หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วัชราวดี หมอกโคกสูง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัยรินทร์ ภิญโญธรรมรัตน์ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณธิดา คูณขุนทด หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัชฌาย์ อภิชากิตติศักดิ์ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จีรณัฐ บัวระพันธ์ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง หนูเจต หิรัญวาทิต หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภาวิณี ศรีบุญเรือง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุษา ยอดเมือง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อภิชาติ สุวรรณรงค์ ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุตษา ยางทุ่ง ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรา เทพพานิช หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิราณี ฤทธิเดช หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญสนอง ขึมสูงเนิน ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิตรดา ยางทุ่ง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อาทิตยา มีชูสม หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภี สุภานันท์ หญิง บ้านลำทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรทิพย์ ทำทอง หญิง บ้านลำทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพิมล ทะคำวงษ์ หญิง บ้านลำทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กันยากร รูปคม หญิง บ้านลำทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปณตพร ทองสงฆ์ หญิง บ้านลำทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา ธรรมบุตร หญิง บ้านลำทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กันต์พสิษฐ์ วัฒนธรรม ชาย บ้านลำทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชูศักดิ์ ร่วมสุข ชาย บ้านลำทองหลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุดมศักดิ์ ชีพนุรัตน์ ชาย บ้านลำทองหลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิพาดา บัวศรี หญิง บ้านลำทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุทร นิยมชาติ ชาย บ้านหนองตาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปทุมมา หยี่หร่า หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กมลทิพย์ พันโนฤทธิ์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วิภารัตน์ สาทอง หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุมาพร ปะสาริกัง หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชัญญนิษฐ์ วงศ์หริรักษ์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นงลักษ์ ศิรินัย หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วชรธีร์ ภารไชโยพันธ์ ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดลพร แก้วแกมขุน หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ัณัฐณรงค์ ผาตะพงษ์ ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประภัสสร วิลัยรัมย์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพิมล อนุรักษา หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรินทร์ นึกอุ่นจิตร หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว โยธกาญจน์ จูทะรัตน์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรศักดิ์ เจิมขุนทด ชาย บ้านหนองตาแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงศ์เพชร แนบกลาง ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรเทพ ศรีชะโร ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรชาติ รัตทะวงศ์ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สามารถ พิมตะขบ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรหา ศักดา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาวิกา ทันครบุรี หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีบูลา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วัชรี ด่านกระโทก หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรินทร์ โกพลรัตน์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประวิทย์ นิลจันทึก ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปิยรัฐ คลีมานะกิจ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทกาญจน์ เสมอมา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วลัยพร ยอดเอี่ยม หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุนีย์ สุวรรณประทีป หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัญชลี บัตรสูงเนิน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บุญช่วย คำไทยกลาง ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง น้ำเพชร ขัติยะนนท์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีชา ขัติยะนนท์ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เยาวลักษณ์ ป้องปิ่น หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นรินทร์ บัวทอง ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แววดาว วิชาเกวียน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณปภัช เพ็งชัย หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัชรี ปานพรหมมาศ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เสาวภา ไชยสุวรรณ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พรนารายณ์ ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายบัว หวังช่วยกลาง หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สมร แพงสอน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อดิศักดิ์ ปทุมปี ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธนัสนี เปียจันทึก หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จอม ผาสุข ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญล้อม เนื่องฤทธิ์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปฐมาวดี เข็มทิพย์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาพ กองจริต หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนาพิพัฒน์ การรัตนศิริโชติ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจฉราภรณ์ ขันโคกสูง หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภัค ยิ้มย่อง หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประนอม ศุภรณ์พานิช หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภวันรัตน์ สังสัญชาติ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภาพร ภูพลผัน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อาทิยา อุทัยดา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทิมา ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ทองล้วน ห่วงศรี หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กฤษณะ โดดจันทึก ชาย บ้านหนองอีเหลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กชนิภา บัลลังก์นาค หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อำนวย ผดุงรส ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรสา สุภอุดร หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิลาวัลย์ สาริการ หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะวรรณ รัตนะมาโต หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บริหาร คมพุดซา ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปราโมทย์ กุงละ ชาย บ้านหนองอีเหลอ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรภพ ปลั่งกลาง ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรัญญา กลิ่นกุหลาบ หญิง บ้านหนองอีเหลอ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทรงเกียรติ สุรพงษ์พิทักษ์ ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โชติกา ภิญโญ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรพัฒน์ ครุธหอม ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ บุญแถว ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดารา ต่อโชติ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐศุภามาศ ณัฐเมธานันท์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปัฐมา ทองสถิตย์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เขมวรรญฬ์ มัดแพร หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิรัศยานุช ภัคสุรีย์รัชกุล หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พนิตรา น้อยวงษ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาวิตรี เทศจันทึก หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชญ์สินี จันทสิทธิ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนา สาแก้ว หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สราวุธ เกิดกลาง ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิรดี สร้อยสูงเนิน หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา สว่างโคกกรวด หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะพร อินทร์จำลอง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาภรณ์ อินทร์จำลอง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธารัตน์ พิมพรมมา หญิง บ้านเขาแก้ว อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิรดา นาที หญิง บ้านเขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชุดาพร จันทะสอน หญิง บ้านเขาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณภา ศรีเกาะ หญิง บ้านเขาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิศิทธิ์พงศ์ พลไกร ชาย บ้านเขาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มญชุกานต์ ปราบงูเหลือม หญิง บ้านเขาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมหมาย แสงกระจ่าง ชาย บ้านเขาแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อำภา ปานจุ้ยพะเนา หญิง บ้านเขาแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์ชนก เหล็กพิมาย หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กรวรรณ ยอดมี หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นีรนุช ประสมศรี หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อชิรญาณ์ แสงเขียว หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมคิด ศรีมงคล ชาย บ้านเขาจันทน์หอม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งเรือง เกยดอน หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บังอร คับคา หญิง บ้านเขาจันทน์หอม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โชติมณี ดือขุนทด หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพิชฌาย์ ยิ่งสันเทียะ หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธิดา นาคจันทึก หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เชาวฤทธิ์ จันทร์แทง ชาย บ้านคลองมะค่าหิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษณพงศ์ วงศ์อินทร์ ชาย บ้านคลองมะค่าหิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว คชาภรณ์ ปวงคำ หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิกุล อ่อนปุย หญิง บ้านวังกะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุฑาภรณ์ พิมพ์ตระการ หญิง บ้านวังกะทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรประภา โฉมทอง หญิง บ้านวังกะทะ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สมฤทัย สัตนาโค หญิง บ้านวังกะทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญพิมล ง้าวกลาง หญิง บ้านวังกะทะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยโรจน์ รัตนา ชาย บ้านวังกะทะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ละมัย พรหมศร หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชัญญา วงศ์อามาตย์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เนาวรัตน์ สนธิการ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สรวงฤดี ชาวเรือ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พงษ์ศักดิ์ สนธิการ ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศิริพิมล รักษามิตร์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิรักษ์ เดชบริวาร ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพรรณ อุ่นอก หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จุฑามณี โอษฐ์เจษฎา หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รัตนสถิตย์ อุดม ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจฉรา สถานรัมย์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พีรพล เพาพาน ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ สาครสูงเนิน หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ มีดี หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวินันท์ แพงเป๊ะ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐภัสสร วรวัชสถิตพงศ์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เปรมวดี ดวงสิน หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศราวุธ รัตนชัย ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศราวุธ รัตนชัย ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา ยุนสูงเนิน หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรถทวี เปรี่ยมสูงเนิน ชาย บ้านหนองขวางวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สราวุฒิ วาจาดี ชาย บ้านหนองหมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชลลดา ศรีศิริ หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุ่งทิวา นารินทร์ หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิราภรณ์ เงินหล่อ หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดรุณี หอจันทึก หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐวัส ปัญญาใส ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณรัตน์ รุ่งเรือง หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วันเพ็ญ กงนอก หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วาริน เชิญกลาง หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุชิน อำภาพันธ์ ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฎฐกิตติ์ บุกกลาง ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุวิทย์ ท้าวนอก ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง น้ำผึ้ง ชนไธสง หญิง บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ นนท์ขุนทด หญิง บ้านหนองหมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัญญาพรรดิ์ เบ้ามงคล หญิง บ้านหนองหมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิรชรา ถาเหง่า หญิง บ้านหนองหมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวภา แสงแก้ว หญิง บ้านหนองหมาก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อาทิตย์ สุระทอง ชาย บ้านหนองหมาก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจวรรณ ปาสารักษ์ หญิง บ้านหนองหมาก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิชชา ศรีศิริ หญิง บ้านหนองหมาก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิษณุลักษณ์ บุญทวี หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย รังสัน สุขประเสริฐ ชาย ประชารัฐวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ราชัณย์ ดงเรืองศรี ชาย ประชารัฐวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธิดา ศิลาทอง หญิง ประชารัฐวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุทิตา ถึงนาค หญิง ประชารัฐวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศิริรุ่ง นามหาชัย หญิง ประชารัฐวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรทัย ผลดี หญิง ประชารัฐวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัลยา กันภัย หญิง ประชารัฐวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิ่มนวล น้อยเชียง หญิง ประชารัฐวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิตยา แก้วกองนอก หญิง ประชารัฐวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย ศิริมาลัยรักษ์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพชรรัตน์ คำย่อย หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แสงอุไร งามพลกรัง หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อธิญาสินี อุดมสิทธิ์หิรัญ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พัฒนพงษ์ พรมโสภณ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อธิวัฒน์ ธีรเศรษฐ์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วาสนา บำรุงกาญจน์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุพรรณี สงครามรอด หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นวพร ตรีศักดิ์ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พริมา สีหะวงษ์ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัลญา อินทร์จอหอ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จริญญา ทองคร่ำ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญญาพร ทักษิณบุตร หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมปอง บุญพูน หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพวรรณ ซ่อมจันทึก หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สวนีย์ จัดจอหอ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิรัตน์ เสาวภาคย์รัตนชาติ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลลิตา พรทั้งสี่ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยุพิน ผายดี หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัยยา นาคนางรอง หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา น้อยวิชัย หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชฎาภรณ์ พิมพ์ภักดี หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มนัสนันท์ โชว์สูงเนิน หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิตาภรณ์ ภูสีนาค หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรญาณี เจริญรุ่งสิริโชค หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปณกชสร พานดอกไม้ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมจิตร ปะริรัมย์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฤทธิชัย กิตติคุณานันท์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุดร ปีกลาง ชาย บ้านป่ากล้วย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี เธียรวิชญ์ ทับที ชาย บ้านป่ากล้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปวริศา ภัทรปัญจรัตน์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกพร วิวัฒน์ลักขณาวงศ์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กันต์ธีร์ โพธิบัติ ชาย บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะนุช กินกิ่ง หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปุณิกา แสงจิตจรัส หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรภา บรรดาศักดิ์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปฏิมาพร คำพุก หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดวงใจ จันจอม หญิง บ้านป่ากล้วย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยาอร บรรดาศักดิ์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิมา เจ๊กนอก หญิง บ้านป่ากล้วย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประยงค์ บำรุงกาญจน์ หญิง บ้านกุดโง้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณี กาฬสินธ์ หญิง บ้านกุดโง้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิราพร วลสันเทียะ หญิง บ้านกุดโง้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กิตติพงษ์ ศรีวีรพงศ์ ชาย บ้านกุดโง้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราภา ถนัดค้า หญิง บ้านกุดโง้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สากล มณฑา ชาย บ้านกุดโง้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภูมรินทร์ มะโนวัน ชาย บ้านกุดโง้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาวดี ทรายจังหรีด หญิง บ้านซับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พงศกร เชื้ออะภัย ชาย บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เนตรนภา นามสพุง หญิง บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุฑารัตน์ สิงห์สร หญิง บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ประภัสสร สีใส หญิง บ้านซับน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตต์ลัดดา เหล่าทะนนท์ หญิง บ้านซับน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชา สีดาแสง ชาย บ้านซับน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัณธิรา จันทะภักดี หญิง บ้านซับน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ถวิล กางทอง หญิง บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญศรี สุขโข หญิง บ้านซับน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพย์วรรณ สุขเกษม หญิง บ้านซับน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิญญา สิงห์นวล หญิง บ้านซับน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เดือนนภา พรมชน หญิง บ้านบ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มณัญญา บุษยะมา หญิง บ้านบ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สาริกา ลินดาวรรณ หญิง บ้านบ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณรงค์ หล่ำจันทึก ชาย บ้านบ่อทอง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปารณีย์ ผ่องจันทึก หญิง บ้านบ่อทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธวัชชัย เจ็กจันทึก ชาย บ้านบ่อทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิชุดา ภักดี หญิง บ้านโป่งวัวแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิยะนุช สุวพงษ์ หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษณ์ วิลัยลักษณ์ หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฏยา สาหร่าย หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วสันต์ แก้วบุตรดี ชาย บ้านโป่งวัวแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรกช ทรัพย์ศิริ หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชูชัย เจริญยิ่ง ชาย บ้านโป่งวัวแดง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นาวิน กั้นกลาง ชาย บ้านโป่งวัวแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิจิตร ไพรวิจารย์ ชาย บ้านวังไทร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนาวดี เขียวพรม หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นิรันดร์ พลศรี ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ชนิกานต์ โชติจันทึก หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แป้งล่ำ โหรา หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนัส จันทวงค์ ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิเชียร ม่วงมุข ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรา ฝอยทองคำ หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สกุณา สมณะ หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กัญญาภัค กีรติโสภากุล หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กฤต กีรติโสภากุล ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิศมัย หงษ์ทอง หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จิตติมา ของดี หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ราตรี พาลาด หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุจิตตรา ขุนทอง หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธัญญภัสร์ รักษากลาง หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริประภา หลั่นจันทึก หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วัลฤดี เสียงล้ำ หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาภรณ์ สมควร หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิสาชล อ่วยกระโทก หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุบลวดี แขกไทย หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมใจ พูลภิรม ชาย บ้านวังไทร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกษราพร มงคลมิตร์ หญิง บ้านวังไทร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภรณ์ทิพย์ เถกิงผล หญิง บ้านวังไทร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ราตรี สีมาวงษ์ หญิง บ้านวังไทร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัฐพร จันดำ หญิง บ้านวังสีสด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นิพนธ์ ปล้องงูเหลือม ชาย บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพิมล ถาวรเสถียร หญิง บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายสมร ป้อมสุวรรณ์ หญิง บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิรเดช กองเป้า ชาย บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐฐากร ปัดตะคุ หญิง บ้านวังสีสด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชญาน์ดาสิริ จิราเศรษฐ์โชติ หญิง บ้านวังสีสด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อนงค์ มีมั่งคั่ง หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เสวียน ผุดผ่อง หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อรรณพ คินขุนทด ชาย บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มลิสา ทองอ่อน หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เนตรนิภา พงษ์สมบูรณ์ หญิง บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อภิญญา เกษมพร หญิง บ้านหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มัทพร อวบสันเทียะ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาฬหศาสตรี พิลาลี หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิธิมา ประทับศักดิ์ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชวาลา สนสูงเนิน หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พวงเพ็ชร ปัดกอง หญิง บ้านหินดาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงศ์ธร สีน้ำอ้อม ชาย บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐสิตา ปล้ำกระโทก หญิง บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธุวนนท์ บาลโพธิ์ ชาย บ้านหินเพิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุชาติ ฝอยทองคำ ชาย บ้านหินเพิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปริชาติ นุ่มชัยภูมิ หญิง บ้านหินเพิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กฤษณา กาญบุตร หญิง บ้านหินเพิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุชจรี คำทูลตา หญิง บ้านหินเพิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภิญดา อสุรา หญิง บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อนิฏฐกา ศึกษาการ หญิง บ้านหินเพิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปนัดดา ศักดา หญิง บ้านหินเพิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว คณิตา กรรณาฤทธิ์ หญิง บ้านหินเพิง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญาวีร์ เพียรงาน หญิง บ้านหินเพิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุทธิภรณ์ แก้วคำ หญิง บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สง่า ขอขันกลาง ชาย บ้านหินเพิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตติมา เวฬุวนาทร หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จตุพร สุตนนท์ ชาย บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มัณฑนา โปธาวงค์ หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยลดา เวียงคำ หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชญาภา ศรีภูวงศ์ หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มณฑาทิพย์ พันธุ์ศรี หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธานี ฝากกิจ ชาย บ้านคลองดินดำ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภารัตน์ ก้อนมณี หญิง บ้านคลองดินดำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษฎา พรมดี ชาย บ้านคลองดินดำ พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภัสกร คำแย้ม หญิง บ้านบุ่งเตย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิมพ์ลดา ปัดโต หญิง บ้านบุ่งเตย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธัญชนก ทับศรี หญิง บ้านบุ่งเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภลักษณ์ ชำระกาย หญิง บ้านบุ่งเตย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฤชากร ยิ้มแย้ม ชาย บ้านบุ่งเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิรินทรา สถิตย์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อัชราภรณ์ วิโมกข์รัตน์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาริกา กิ่งแก้ว หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิรฌา พัฒนไพศรี หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สันติสุข ขอเหล็กกลาง ชาย บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กมลชนก สมการณ์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาวินี ปลาดรัมย์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฐวดี เนียมตะคุ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลิตตา วงค์ก่อ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นรินทร์ธร จันทร์แทง ชาย บ้านโป่งตาลอง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สำเนียง สุริโย หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนวรรธน์ เพชรแสน ชาย บ้านโป่งตาลอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ญานิสาศิริ เรืองศรีชนกุล หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ เกิดหมื่นไวย หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เขมิกา พิมล หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญหลาย ทองศรี ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชรา โมราบุตร หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธนพร โมราบุตร หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมชาย หาญเสมอ ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐวลันช์ ทะสุนทร หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภาวิณี ปั้นโต หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ จิตราช ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำผึ้ง ชาญไชย หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ดิษกร สารพิบูลย์ ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมาน ช่วยวงษ์ ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพาพร แจ่มจำรัส หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา กินนอน หญิง บ้านหนองจอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ราชันย์ ฝ่ายคำตา ชาย บ้านหนองจอก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุนิสา กินนอน หญิง บ้านหนองจอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พชร บรรจบปี ชาย บ้านหนองจอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เสาวลักษณ์ โคราช หญิง บ้านหนองจอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กานดา นิลมงคล หญิง บ้านหนองจอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชญาณัฏฐ์ พรพิมลรัตน์ หญิง บ้านหนองจอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วันชัย เทียมทองศรี ชาย บ้านหนองจอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุเมธ บุญศรณ์ ชาย บ้านหนองจอก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนนิกานต์ บุแก้ว หญิง บ้านหนองจอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มนัส อุตมะสุนทร ชาย บ้านหนองจอก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ดิน วิยาสิงห์ ชาย บ้านหนองจอก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บัณฑิต วงศ์อามาตย์ ชาย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เหรียญทอง แจ่มจำรัส หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปิยะดา รัชนิพนธ์ หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พิทักษ์ ดาทอง ชาย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุนทร แจ่มจันทร์ ชาย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว หทัยรัตน์ หนอสีหา หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพยาภรณ์ เศวตนัย หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชามญชุ์ ลันขุนทด หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รุ่งทิวา สังคะรินทร์ หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรุณ บุญมี หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิจิตรา ถ้ำกลาง หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวพิชญ์ อินยา หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชพรรณ จันทร์สร้อยงาม หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดุจจะรี พิมคีรี หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราพร รุนราช หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภัสวรรณ ดำรงธรรม หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภาดา ขำเอนก หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บังอรรัตน์ เพ็งแพง หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รักใหม่ ลุนศรี ชาย สระน้ำใสวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร.ต.หญิง ปราชญา เรืองจาบ หญิง สระน้ำใสวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุธี คำสำโรง ชาย สระน้ำใสวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มณีวรรณ สระจันทร์ หญิง สระน้ำใสวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรณี เอี่ยมละออ หญิง สระน้ำใสวิทยา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มธุรส พุดซ้อน หญิง สระน้ำใสวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เอื้องฟ้า ศรีสุข หญิง สระน้ำใสวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ครองขวัญ ผู้มีสัตย์ ชาย สระน้ำใสวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เปรมสุดา ฉายแสง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จีรภา ตัณจักรวรานนท์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประทีป คงหมื่นไวย ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ไพรวัลย์ สุนันธรรม หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาวดี จันทเขต หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทวีพร เชาว์สันเทียะ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรสา มาสิงห์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมปรารถนา ด้วงกลาง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตยา รุ่งเรือง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประวิทย์ เจริญผิว ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จิรศักดิ์ เถกิงผล ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เจียมรัตน์ ปานอุบล หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กฤตยาวดี ดีผิว หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุกัญญา เกตุบุดดา หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วิษณุกร ปิ่นสันเทียะ ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หิรัณยา สุขประเสริฐ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัชชา เรืองยงค์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฐชนน โพธิ์อ่อน หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กวินนา สร้อยสวัสดิ์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิทธิพงษ์ เพียรพ่วงพันธ์ ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติคุณ ตันติกุล ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วนิดา โตสกุณี หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิจิตรา รอดพ้นภัย หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วชิราภรณ์ เจิมแหล่ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิพร ทองรบ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เตียงศักดิ์ นามวงศ์ ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณนารัตน์ ปานอุบล หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บวรลักษณ์ เกินกลาง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมบูรณ์ อุสาหะจิตต์ ชาย บ้านคลองยาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ผ่อน วงศ์อินทร์ ชาย บ้านคลองยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อำนวย หวังภูกลาง ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เลียม อุสาหะจิตต์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริพร พวงเกตุ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อลิศรา จันทรวิฑูรย์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิษณุ จัดจอหอ ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภารัตน์ นพวรรณสกุล หญิง บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประวิทย์ กองทรัพย์ ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพงษ์ ปุราถาเน ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มธุสร แย้มศรี หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิรประภา วุฒิสาร หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐพร ขุมคำ หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิชัย ดาบไธสง ชาย บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกชัย ฤกษ์นิรันดร์ ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชินวิวัฒน์ ปลื้มพันธ์ ชาย บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี วงศกร บุญมี ชาย บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์ผกา มงคลพัฒน์ หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมนา ถนอมพุทรา หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำทิพย์ พุดขุนทด หญิง บ้านคลองยาง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิวิมล อินทร์บริสุทธิ์ หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ละออ เอียมดี หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สรินทร แสนโคตร หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รัชดา พุดขุนทด หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญล้อม พิรุณ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สรวีย์ ชื่นอุปการนันท์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธนิษฐา ช่ำชอง หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รวิวรรณ มีศิลป์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธิดา ไกรทองสุข หญิง บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐชยา วงศ์อินทร์ หญิง บ้านคลองยาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิรดี จันทรา หญิง บ้านคลองยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชัชวลัย เชาว์ชอบ หญิง บ้านคลองยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง หญิง บ้านซับหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุวดี เชื้ออะภัย หญิง บ้านซับหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พงษ์เพชร คำแก้ว ชาย บ้านซับหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เจนจิรา พืชหมอ หญิง บ้านซับหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวภา บุญประเสริฐ หญิง บ้านซับหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เดือนฉาย นาดี หญิง บ้านซับหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญมี ฟังสันเทียะ ชาย บ้านซับหวาย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมนึก คุ้มกลาง หญิง บ้านซับหวาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐิดา มิลดอน หญิง บ้านซับหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกวรรณ จันทร์เกิด หญิง บ้านท่ามะนาว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี นิติ ทองมนต์ ชาย บ้านท่ามะนาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วิภา เลือดขุนทด หญิง บ้านท่ามะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพบูลย์ สอนเจริญ ชาย บ้านท่ามะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นัยนา อาจมนตรี หญิง บ้านท่ามะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สาวิตรี เจริญทองดี หญิง บ้านท่ามะนาว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลลิตา ยิ้มแย้ม หญิง บ้านท่ามะนาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ วนสันเทียะ ชาย บ้านท่ามะนาว ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทัตพิชา ปัจจังคะโต หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรวรรณ ทองคล้าย หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรวรรณ ในจันทึก หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อาภาภรณ์ สาระ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิลาวัลย์ สุขเจริญ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เขษมศักดิ์ บุญเปลี่ยน ชาย บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รวีนิภา ทองกลม หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑารัตน์ บุญเทียม หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพาภรณ์ แจ้งสูงเนิน หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หทัยรัตน์ เทพทอง หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ถนอม ศิริแจ่ม หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นัชภร ลิมปิสวัสดิ์ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงพร ชัยเวช หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุจิตรา ภิณโญวงศ์ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ตวงทอง ไชยศรีษะ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เชาวลิต หล้าดวงดี ชาย บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชลธิชา แจ้งสว่าง หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยโชติ เทพวิญญากิจ ชาย บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุพรรณ แน่นดี ชาย บ้านหนองสาหร่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิดาภา ฉันทิศเลิศ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณภัชกมล แก้ววิชิต หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ยุรีพร หิญชีระนันทน์ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วารุณี ชอบสว่าง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรารัตน์ สรรเสริญ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จารุมาศ เทพวิญญากิจ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชุลีพร อุ่นศิริ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย โสภณ สวยขุนทด ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชนม์นิภา เจริญเขต หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุจิราภรณ์ บ่อม่วง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศุภชัย สถิตย์ ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขลิษา ขัดโพธิ์ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุปราณี จงปลื้มกลาง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรสวรรค์ โฮนอก หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัดดา ท้องพิมาย หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกรียงศักดิ์ เหล่าพิเดช ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชูเกียรติ คลีมานะกิจ ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฐิติรัตน์ จุลไธสง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมศรี วนสันเทียะ ชาย บ้านหนองสาหร่าย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยวุฒิ แซ่จิว ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรภร พลจันทึก หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราภรณ์ เทียนชัย หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เจษสุดา รักษาภักดี หญิง บ้านคลองเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุ่งตะวัน วันดี หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชราภรณ์ วงค์ประโคน หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขนิษฐา จันทร์พาณิชย์ หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรพล พงศ์พัชรางกูร ชาย บ้านคลองเดื่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ สืบกระแสร์ ชาย บ้านคลองเดื่อ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรามาศ ชอบชื้น หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรี พาลี หญิง บ้านคลองเดื่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดารา พรจรรยา หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จิรวัฒน์ เยินสูงเนิน ชาย บ้านคลองเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัญญลักษณ์ พงศ์สุขเกื้อกูล หญิง บ้านคลองเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จีริชุฎา หน่องกระโทก หญิง บ้านคลองเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัทธมน บัวคำ หญิง บ้านคลองเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กมล แท่นประยุทธ ชาย บ้านคลองเสือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุกัญญา ทำสวน หญิง บ้านคลองเสือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เขมณัฏฐ์ ทำสวน หญิง บ้านคลองเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุทธ์สินี ดาวศรี หญิง บ้านคลองเสือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุลิสรา ชำนิไกร หญิง บ้านคลองเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยศพร ชงขุนทด ชาย บ้านคลองเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สิเรียม ร่มพิมาย หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จงดี มานพ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชนะวงศ์ บุญสูงเนิน ชาย บ้านท่าช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุรชัย สุวรรณชัยลพ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริรัตน์ เสนาะเสียง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิลาวัลย์ แกตขุนทด หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พีชญาภา หาญชนะ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุจิตรา ยานิตย์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิษา กลีบพุททรา หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณา กรอบทอง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิชากร มั่นอ่ำ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัศมี แท่นประยุทธ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิตยา หนูเส็ง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญวรัตน์ สำราญมาก หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กัลยา ประพันธ์อนุรักษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประมุข แก้วล้วน ชาย บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริวรรณ แก้วล้วน หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จำเนียร อาจขำ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อาทิตยา ศรีรักษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กาเหว่า ตาเสือ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วิไลวรรณ แจ้งกลีบ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชาลิสา พละโสม หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ถิร พินทะ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มณฑิรา ทองนอก หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิธร สืบเพ็ง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทราพร ตรีภพ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิยะดา ทาบิดา หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย หัตถชัย วุฒิสาร ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพทูรย์ พิกาด ชาย บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บังอร เงินของแพง หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัทมา ภูกงลี หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรชัย สุวรรณชัยลพ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุทัยรัตน์ ผลประกอบ หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ เต็มพงษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุมาลิน มีบุญลือ หญิง บ้านท่าช้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริลักษณ์ ฟุ้งพิมาย หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณา ยอดรักษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทราพร บุญกุศล หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิการ์ แจ่มเพ็ง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ตุลธร อาจบำรุง ชาย บ้านท่าช้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สานิตย์ บุญกุศล ชาย บ้านท่าช้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดิศร ประประโคน ชาย บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธัญวรรณ ทวีพันธ์ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โสรยา โปร่งสันเทียะ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สาคร ผาประคำ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทศพล เผ่าเพ็ง ชาย บ้านท่าช้าง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะนุช กมขุนทด หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาติ สาหร่าย ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กษิรา ลาภบุญเรือง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มาลัย มูลภักดี หญิง บ้านปรางคล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชิติพัทธ์ ไกรโสดา ชาย บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริทิพย์ ศิริวิโรจน์ หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนา หาญจันอัด หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ญปภัฒ ผลทวี หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราทิพย์ นนท์ประไพกุล หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐริดา ทองแรง หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณภา เกตุกลางดอน หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนิดา ศรีลาชัย หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัชรนันท์ รองในเมือง หญิง บ้านปรางคล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉัตรชัย ฤาชาเวช ชาย บ้านปรางคล้า เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คำรื่น ทองเหลื่อม ชาย บ้านโป่งกะสัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิบูลย์ จันทดวง ชาย บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว น้ำทิพย์ นิลวัน หญิง บ้านโป่งกะสัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กัลยา สุขสำราญจิตต์ หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิไล ชูแก้ว หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เพ็ญศรี มหิมา หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สายสุดา ชินไธสง หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธิดา เจิมจอหอ หญิง บ้านโป่งกะสัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โสภาพรรณ แสนปอพาน หญิง บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิจิตรา ปะกะตัง หญิง บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริตา สายนันไชย หญิง บ้านหมูสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดารัตน์ นาคแท้ หญิง บ้านหมูสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดวงฤดี ดีมูล หญิง บ้านหมูสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุญประกอบ ศรีวรมย์ หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ประภาพร คำนึงเนตร หญิง บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุดา หอยสังข์ หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกษร ปะวะโน หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จิตวรา สนิทไทย หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัชนี แสงประพาฬ หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วชิระ รัศมีสุนทรางกูล ชาย บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิสา กาจันทึก หญิง บ้านหมูสี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กานดา เรืองศรี หญิง บ้านหมูสี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุธาสินี วงศ์ไทย หญิง บ้านหมูสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิตินัน ปะวันทะกัง หญิง วัดขนงพระเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นงลักษณ์ ปอนเกษม หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภาชินี ภักดีมี หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ลักคณา มหันต์ หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธนิกานต์ คณาโจด หญิง วัดขนงพระเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สำรวย มั่นกลาง ชาย วัดขนงพระเหนือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา กรวยสวัสดิ์ หญิง วัดขนงพระเหนือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อารียา ซังบุษบา หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมฤทัย แก้วเก่ง หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลียว ปิ่นวิเศษ ชาย บ้านซับใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว น้ำฝน มนขุนทด หญิง บ้านซับใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภัทรภร ไชยรัตน์ หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภวุฒิ แนมกลาง ชาย บ้านซับใต้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ก้องพิภพ เขมารกุล ชาย บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวีนัส เสือจันทึก หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกชัย เชื่อฟัง ชาย บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริขวัญ วาจาดี หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อาทิตย์ รักษ์พลพันธ์ ชาย บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิวรรณพร รักษาชนม์ หญิง บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุรีพร แพงแก้ว หญิง บ้านโนนประดู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ผกามาศ รัตน์ประทุม หญิง บ้านโนนประดู่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พลอยชมพู ยศรุ่งเรือง หญิง บ้านโนนประดู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญสุด หญิง บ้านโนนประดู่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัฒน์ จันทร์กระจ่าง หญิง บ้านโนนประดู่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญช่วย เกตุจันทึก ชาย บ้านโนนประดู่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชา หมั่นกิจ ชาย บ้านโนนรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กาญจนา คิดรอบ หญิง บ้านโนนรัง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จารึก ภูมิโคกรักษ์ หญิง บ้านโนนรัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธภิรา พลหิรัญสุข หญิง บ้านโนนรัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฤมล เทศสูงเนิน หญิง บ้านโนนรัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุเทพ ปลั่งกลาง ชาย บ้านโนนรัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประเดิม สกุลไทย ชาย บ้านโนนรัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรนันท์ ไมขุนทด หญิง บ้านปางละกอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เฉิดฉาย โยธะชัย หญิง บ้านปางละกอ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กมลชนก คิ้วสูงเนิน หญิง บ้านปางละกอ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วัชรินทร์ เลิศนอก ชาย บ้านปางละกอ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุกฤษฎิ์ คำขุนทด ชาย บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เอราวัณ ยังมี หญิง บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปนัดดา เฉียดสระน้อย หญิง บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิการ์ บุญเหลี่ยม หญิง บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชฎาพร มาลา หญิง บ้านปางละกอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นาตยา ปลั่งกลาง หญิง บ้านปางละกอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เปี๊ยก แคบขุนทด ชาย บ้านปางละกอ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จีรภา ชาญสูงเนิน หญิง บ้านปางละกอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เทวฤทธิ์ สิทธินอก ชาย บ้านวังกระสวย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นภัสภรณ์ เกยพุดซา หญิง บ้านวังกระสวย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปูรธิศน์ นามะลัง ชาย บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภัสสร เฝือสูงเนิน หญิง บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกอร เข็มสันเทียะ หญิง บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง