ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Chart

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย ปริณ ธนโชตธาริน ชาย บ้านซับใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อรรถพล บุญพืช ชาย บ้านซับใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ภารดี ศรีศิริ หญิง บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ เชื้อวงษ์ ชาย บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา เจียมใจ หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา สิทธิวงศ์ษา หญิง บ้านซับใต้ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาวุธ ไกวัลเกศบุศย์ ชาย บ้านซับใต้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ละไม เล็งกลาง ชาย บ้านซับใต้ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง กัญญาภัค พุกสีแสง หญิง บ้านโนนกระโดน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุกิจ คมสัน ชาย บ้านโนนกระโดน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุภาวดี วาจาดี หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรวรรณ์ ถ้ำกลาง หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง วิไลพร นวรัตนากร หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปัฐวีนา มงคลกุล หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย พัฒนพงษ์ คำเกษ ชาย บ้านโนนกระโดน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว พรสุรางค์ จำปี หญิง บ้านโนนกระโดน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา แข็งกล้า หญิง บ้านโนนกระโดน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี ดุลชาติ หญิง บ้านโนนกระโดน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วนิดา รุ่งสัมฤทธิ์ หญิง บ้านโนนกระโดน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ งิมสันเทียะ หญิง บ้านโศกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพงษ์ วงษ์สวาสดิ์ ชาย บ้านโศกน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนิกาน พิกุลเงิน หญิง บ้านโศกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ส่วนบุญ หญิง บ้านโศกน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์บุรี หญิง บ้านโศกน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชารัตน์ รินทระ ชาย บ้านหัวป้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จำเรียง สัจจาวัฒนา หญิง บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย ธรรมชาติ ชาย บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิษฐา อุ่นจิตต์พันธุ์ หญิง บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล รังคะภูติ หญิง บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชุติมา ดงเรียงลาด หญิง บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรมงคล ธนามี ชาย บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรวิชญ์ ศรีกัณหา ชาย บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยันต์ แสนวิไล ชาย บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อชิรญา มะลิซ้อน หญิง บ้านหัวป้าง ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันทิพย์ ภิญโญทรัพย์ หญิง บ้านหัวป้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี จานแก้ว หญิง บ้านหัวป้าง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สายชล สงวนศักดิ์ ชาย บ้านหัวป้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สมฤทัย บุตร์สูงเนิน หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรวิษณ์ ด่านกระโทก ชาย บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มยุรี โตคีรี หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พีระ ทองทา ชาย บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลวรรณ เลิศฤทธิพงศ์ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติรัตน์ สุดไพรักษ์ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา คะชา หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชวลิต ชวนารัติ ชาย บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี ชฎากัลป์ ชื่นชอบ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุธิมนต์ ขุมหิรัญ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุกิจ บัวคง ชาย เบทาโกรวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐนรี สำเร็จผล หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาเอก
นางสาว ลลิตา ศรีจันทึก หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธวรรณี จันทร์นามอม หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรนันท์ จีวรพรหม หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พจมาลย์ ศรีหอม หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประพัฒน์ ชุบขุนทด ชาย เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร ศรีโยธี หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนานุช นาสมชัย หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภกร มาลีแก้ว ชาย เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อดิเทพ มโนนะที ชาย เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นรีรัตน์ คำเกิด หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภรภัค จ่ายแสง หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย แสงอ่อน ชาย เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญตา สะทุมรัมย์ หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชุงพร ฉิมพาลี ชาย เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธณัฌฌา พิลานนท์ หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ไชยา หอมจันทร์ ชาย เบทาโกรวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุทาทิพย์ สิทธิพรมมา หญิง เบทาโกรวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กศิภิชา อยู่สุข หญิง เบทาโกรวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกร ชัยชนะ หญิง เบทาโกรวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยงยุทธ เพ็งตะคุ ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรียา ผ้าผิวดี หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภวนนท์ แก้วคุณงาม ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ลิสะนิ หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา นาคดี หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉลอง ปิติไหว ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ประดิษฐ์ วงษา ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพรรณ บุญยิ้ม หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรืองรัตน์ เลี้ยงอักษร หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุริยา พลกลาง ชาย วัดกลางดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง โสภาพร ถาวรกูล หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ถาวร โยธะวงษ์ ชาย วัดกลางดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุจรรยา คมสัน หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มณฑิรา หันชะนา หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วินัย ปุ่มแก้ว ชาย วัดกลางดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิรงรอง ปึงสูงเนิน หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชัชพงศ์ เสนพลกรัง ชาย วัดกลางดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรุณวรรณ พิทยาวิวัฒน์กุล หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิฎฐา คงไธสง หญิง วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกพรรณ โพธิ์แก้ว หญิง วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. บุรินทร์ โกศิยะกุล ชาย วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา คุณาประถม หญิง วัดกลางดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริวิมล ศรีดี หญิง วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิดา ถาวรกูล หญิง วัดกลางดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมนึก บัวคง หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา ชูพันธ์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำไพ นิลล้อม หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิภา แสนรัมย์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อาจารีย์ ชาติเชยแดง หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุทัย นิลล้อม ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ พลกระโทก หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญแข สืบค้า หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผุสดี กล่อมญาติ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา ติคำรัมย์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา พรมหงษ์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกาญจน์ ปลื้มรัมย์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกานต์ ชมชื่นจิตร์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรเทวา จันทะโม หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชชญา เวียงคำ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จินดา ลอยฟ้า หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิตาภา โกนสันเทียะ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร แก้วโคกสูง ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสา สิงห์ประเสริฐ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิราวรรณ บุญสุด หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์พิชชา จันทาโฮม หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชกมล เหลาอ่อน หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิภา ต่างกลาง หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนาพร วงค์ทวี หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนวีร์ กุลไธสง ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษบาวรรณ คำไทย หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดำรงกูล โพธิ์กำเนิด ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โนราห์ ดีสันเทียะ หญิง บ้านป่าไผ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นวกชกมล บัวสิม หญิง บ้านป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พรชัย ทับชม ชาย บ้านป่าไผ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประทุม เสือสูงเนิน หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ จอดนอก หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา แรมจะบก หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชา หอยสังข์ หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรญา ยอดปทุมมานนท์ หญิง บ้านป่าไผ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง วันทนา ศรีชมภู หญิง บ้านสอยดาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน ปริญญาโท
นาง บำรุง ยิ้มจอหอ หญิง บ้านสอยดาว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิรัศมิ์ พงศ์ลวดกระโทก หญิง บ้านสอยดาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัลยาณี ตรีอรรถ หญิง บ้านสอยดาว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศยานุช เลาะไธสง หญิง บ้านสอยดาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นัยนา มาเสือบอง หญิง บ้านสอยดาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชตรา ผันพลี หญิง บ้านสอยดาว ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย ไสว นนตะชาติ ชาย บ้านสอยดาว ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดอกไม้ รักษาวงษ์ หญิง บ้านสอยดาว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี นันทน์ทพัทธ์ พรมสร้อย ชาย บ้านสอยดาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรวยพร อินโตนด หญิง บ้านสายชนวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ เปรมสิงห์ชัย หญิง บ้านสายชนวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนนิกานต์ เลี่ยมกระโทก หญิง บ้านสายชนวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญา นาเพ็ชร หญิง บ้านสายชนวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชไมพร เชื้อสายสิทธิ์ หญิง บ้านสายชนวน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย รังสรรค์ คล้ายแก้ว ชาย บ้านสายชนวน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รัชนี โสพันธ์ หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ราตรี เที่ยงตรง หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มานิตา ขนาวรรธน์สกุล หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐกูล เนียมจ้อย หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นุสรา สิงห์พยัคเดช หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ราตรี เลือดขุนทด หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทภัค แพงมา หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวนีย์ เหมนิธิ หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อมรรัตน์ นามบุญ หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ประภัสสร ขันทองชัย หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พันธ์ เพ็งขุนทด ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อมรทัต กาญจนศิริ ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมภพ เข็มมา ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมษา กองราชา หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชรีย์ ลาภเกิด หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญภิชา สวัสดิ์วุฒิกร หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย พาลีชีพ ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว นฤมล บรรยง หญิง บ้านหนองกะทุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว โสภา ศรีพนม หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรวรรณ น้อยวิจิตต์ หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายทอง แก้วเลิศ หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ฐานุตรา เนียมสูงเนิน หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์ ชาย บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชราภรณ์ บุญราช หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง พุดขุนทด หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา วงศ์ไทย หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สามารถ สระกลาง หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พชรพร ใจปินตา หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี สุขทวี หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พยุดา ศรีสำอางค์ หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา เลิศไพรัตน์ หญิง บ้านหนองตอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภาวนา ดิษฐบรรจง หญิง บ้านหนองตอ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริกานต์ ศรีเกิน หญิง บ้านหนองตอ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละมุล ซุ่นกลาง หญิง บ้านหนองตอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัทธวรรณ โสภณอัมพรเสนีย์ หญิง บ้านหนองตอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย จงปลูกกลาง ชาย บ้านหนองตอ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ บุญมา หญิง บ้านหนองตอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิวัติ ภูจันทึก ชาย บ้านหนองตอ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานะ กอสูงเนิน ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศุภิดา สระบัวทอง หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โกวิท ลุนไธสง ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เผด็จ เลือดขุนทด ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพรัตน์ รัฐเมือง ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทองคำ แซ่ลิ้ม หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพร อุดมทรัพย์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุเพ็ญ นภาศิริโรจน์ ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ออรยา คูณขุนทด หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ถิรญาดา ยุนสันเทียะ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รมยกร จวงจันทร์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุพร สุทราวัฒน์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสาวนีย์ ยอดเพ็ชร หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล พ่วงกลาง หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชไมพร อุตมะชะ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรัญญา กล้าหาญ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรินภรณ์ ทวยทุย หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กังวล จงปลูกกลาง ชาย เสนารัฐวิทยาคาร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย กิตติพันธ์ เทียมจันทร์ ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ภาพตะวัน จิตกุศล หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชจรี เหล็กสูงเนิน หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาติชาย ศรีสังวาลย์ ชาย ขนงพระใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภูวดล คำพิมูล ชาย ขนงพระใต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิลาศลักษณ์ คำพิมูล หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกวลิน วงษ์ระหงษ์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ ทั่งทอง หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรณัฐ วีระพงษ์สุชาติ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย โรมรัน ทองโคกกรวด ชาย ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กรรณสูต แก้วธรณิน ชาย ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัลย์ ปทุมปี หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพชรภัคสรณ์ แป้นนรินทร์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกร แนวคำ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วศิยรัศมิก์ คงจันทร์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรพงษ์ พงษ์ปลัด ชาย ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญประภา บุตรอุดม หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ภีรทัต แป้นนรินทร์ ชาย ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง จิดาภา ปะวังคะภู หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชุดารัตน์ แก้วระหัน หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณรัตน์ สัตบุตร หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ เรืองศักดิ์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิศา ศรีนุยเพ็ง หญิง ขนงพระใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุดาพร เกิดจันทึก หญิง ขนงพระใต้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา เชื้อจันทึก หญิง ขนงพระใต้ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นิติยา พรมจันทึก หญิง ขนงพระใต้ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พัชราภรณ์ เวชศรี หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี ภควัต อยู่พร้อม ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมพร ภิรมย์ชม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุตา มิระสิงห์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สิดาพรรณ แสนประเสริฐ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา บุญสูง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์ฉาย โพธิอาภา หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง แสงอรุณ ว่องวัฒนากูล หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภางค์ ลิขิตสันติธรรม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภา ศรีเงินยวง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพิน ทาสันเทียะ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา ต่อโชติ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา ศรีสุพัฒนวงศ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัตยา ธีระวานิชย์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มัลลิกา รามมะมะ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัชรพัฒน์ ศรีคำเวียง ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญสุภา จันสันเทียะ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ นึกอุ่นจิตร หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง บุบผา ทองเหลื่อม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อลิสา เผนโคกสูง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประกายดาว ภูทาวัน หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วงกต ชุมศรี ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยพร ศรีสุทอ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยนันท์ พุดขุนทด หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภรดา ตรงดี หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์ฤภรณ์ เสมรบุณย์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงเดือน แสงวิเศษ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิตยา ดีนวนพะเนา หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ มัททะปาโท ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยประภัสสร์ สุขารมณ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิวาพร เสาศิริ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชทินันท์ ศิริรักษ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อันธิกา เผยศิริ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิปกา สร้อยชมภู หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สร้อยลัดดา แดขุนทด หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤดี ปานพิม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารุณี อุคำพันธุ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร จำปาหวาย หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไอลดา ชาญพิทยา หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พวงพยอม เข็มทอง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาฎญา เทพรักษ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร ราชจันทึก หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ โพธิทัย ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ปรัชญา ปัญญารส ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวลักษณ์ สุขสบาย หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมานมาศ รักนาค หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุทธิชา จันทะโคตร หญิง บ้านเขาวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภัทรฤกษ์ เพชรภักดี ชาย บ้านเขาวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิชธาวัลย์ ขาวหมื่นไวย หญิง บ้านเขาวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางทิพย์ ราชสีห์ หญิง บ้านเขาวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรนุช กัลยาณรุจน์ หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา หมื่นจิต หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาเรศ สีคันทา หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา นรินทร์นอก หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพจิตร ครรชิตชัย ชาย บ้านเขาวง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วีรวรรณ เคนผาพงศ์ หญิง บ้านเขาวง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิตราภรณ์ ชาติประมง หญิง บ้านเขาวง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ เพชร์ประเสริฐ ชาย บ้านเขาวง จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ชลธิชา ด่านสันเทียะ หญิง บ้านเขาวง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย อุตทา ชาย บ้านเขาวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว เบญจวรรณ บุญวิจิตร หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัจริยา ครองยุติ หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา ยางศิลา หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรินทร์ กลิ่นภู่ ชาย บ้านซับน้ำเย็น นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชราภรณ์ ประสพสินธุ์ หญิง บ้านซับน้ำเย็น เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นรากร นอนกลาง ชาย บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษ์ พูลสระคู หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ พึ่งกลาง ชาย บ้านซับน้ำเย็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรัญญา เลิศจันทึก หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์ ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุกัลยา สุพรรณเภสัช หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภัคชญาภัช บุญสูงเนิน หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิภาพร สกุลรัตน์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนิสร เชษฐนอก หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ จันทรา ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธุ์ ปัญญาดี ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปาริฉัตร เสนาโนฤทธิ์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิรัตน์ เพ็ชรโคกสูง ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว กนกวรรณ ดำริห์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรดา ขวัญนนท์เดิม หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปณิธาน ดังคนึก ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา แก้วน้อย หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิระ ฤกษ์ชัย ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชรินทร์ทิพย์ ใหญ่ยงค์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง จามรี วรสุนทร หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนาธิป แนวคำ ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สนธยา เสมราบ ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุสรา โชติสูงเนิน หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวนารีรัตน์ พูลสวัสดิ์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชาพร ตอนจอหอ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ หญิง วัดบันไดม้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุดม กุยแก้ว ชาย วัดบันไดม้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรงศักดิ์ โสระสิงห์ ชาย วัดบันไดม้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ช่อผกา พรจำเริญ หญิง วัดบันไดม้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพร ดีไว ชาย วัดบันไดม้า ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จุไรรัตน์ จินากูล หญิง วัดบันไดม้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ เกี้ยวกลาง หญิง วัดบันไดม้า ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ณัฐวัตร ขำศิริ ชาย วัดบันไดม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเลิศ เอี่ยมแย้ม ชาย วัดบันไดม้า ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว อารยา นุ้ยแก้ว หญิง วัดบันไดม้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อาทร ด่านกระโทก หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัจฉราพร นวลชื่น หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภัทรา ศรีสมบัติ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สายทิพย์ จิตรโชติ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุจาภา พินิจพันธ์ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วลักษ์สุดา พึ่งทอง หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ไตรรงค์ ชาติวงศ์ ชาย วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อรพิน ใจศิริ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกฤตา จังพนาสิน หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภิญญดา พรหมศรี หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร โนนทราย หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แสงจันทร์ คงสักบัน ชาย วัดวชิราลงกรณวราราม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เพชรดา นวลชื่น หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณริสสา ใยพา หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ ร.ต. ปรีชา พุ่มลำเจียก ชาย นิคมชลประทานสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไลวรรณ หมั่นป้อม หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรินทร สีแนน ชาย นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว องค์อร ศรีเกียรติ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อณัฐธพร จันทบุญ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำรัส บุราณ ชาย นิคมชลประทานสงเคราะห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว หนึ่งฤทัย จันทร์ชีวา หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิศา ทองทัพ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ วีระพงษ์ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ พูลเงิน ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง รัตนา พงษ์สุวรรณ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา จันทร์แทง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เสน่ห์ สมวงศ์ ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ เกิดปัญญา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารีย์ สมวงศ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จีระพันธ์ ชุ่มชื่น หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นลัชนันท์ พรมโสภา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ขิงสันเทียะ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วรวรรณ พงษ์พันธ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พลาพล กลมลี ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตตรา ธัญญเฉลิม หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ นาระหัด ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา เพียรตะขบ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกไท โพนสิงห์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศกนก นะธี หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา ลิสันเทียะ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา โพธิ์ขำ ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง โสรยา แคล้วสูงเนิน หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง ปลาโพธิ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ ทิมา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร มีเที่ยง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พจณิชา ยอดสุรินทร์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรา ช้างน้ำ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สามินี สงค์ดำ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วสุดา เทียนชัย หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรัชญา ถ้ำกลาง ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษดา สิงห์โต ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมลวรรณ นาคจันทึก หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จันทอง นามวัตร หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัญชลี ผานคำ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายใจ ข้าวหอม หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ โสภา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผุสดี ข้อนอก หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วงเดือน อรรคโสภา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ บุญเหลือ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภานุมาศ เจตินัย หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา บัวคลี่ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารารัตน์ งามสมบัติ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายรุ้ง แก้วมงคล หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รำไพ สักรินทร์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เรณู ชัยยะ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร แถมดอน หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย ใบโพธิ์ ชาย บ้านซับเศรษฐี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกศรา อุสาหะจิตต์ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วราภรณ์ อึ่งประยูร หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐนันท์ วามะชาติ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. ทศพล อำมะพะ ชาย บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังสุมาลี ทองศรี หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธันยธรณ์ จวงสอน หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประนอม คูคานนอก หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เสาวรส ผ่องสกุล หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษพร ศรีพรหม หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ สุขพงษ์ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา โพธิ์แย้ม หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ พึ่งสวัสดิ์ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร มณีเนตร หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวลัญช์ พรหมบุตร หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริศนา มีเที่ยง หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ หญิง บ้านหนองตะกู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จิรายุทธ คุณเศษ ชาย บ้านหนองตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กันยา สิทธิเสนา หญิง บ้านหนองตะกู ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา โคราช ชาย บ้านหนองตะกู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกพันธุ์ ดีพร้อมเพ็งกลาง ชาย บ้านหนองตะกู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญสอน บุญมี หญิง บ้านหนองตะกู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา กมลกลาง หญิง บ้านหนองตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกณิกา สร้อยฟ้า หญิง บ้านหนองตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุชธิดา ตาดไธสง หญิง บ้านหนองตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมเพียร วงค์ชมภู ชาย บ้านหนองตะกู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุระชัย บุญมี ชาย บ้านหนองตะกู นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรดา ฝ่าพิมาย หญิง บ้านหนองตะกู เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อำนวย จงนบกลาง ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัฒนียา พงษ์ศิริศักดิ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ละเอียด ทุ่มกระโทก หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภลักษณ์ โทชนบท หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร แสนโคตร ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรี เกตุผาสุข หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทรา โล่ห์สุวรรณ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฌานุตม์ อินทสุวรรณ ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชนัญญา เนตรพล หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พริ้มเพรา ทิพย์บรรจง หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณา รังสิมาการ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จอมใจ ทองคำขาว หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิกุล แสงหิรัญ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ สุวรรณบุตร หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมควร ขุมทรัพย์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลาวัลย์ พันธุวงศ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุ่นจิต คุ้มสวัสดิ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จตุชัย นันทวิชิต ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ทอภัค ด่านกระโทก หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัฒน์กมล ธนสิริไพศาล หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันจิรา วุฒิสาร หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เลือดขุนทด ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปลายทอง อภัยนอก หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา พินไธสง หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณเฑียร รื่นวิชา หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นพรรษมล ธรรมเกษร หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ฤทธิ์จรูญ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรวรรณ ขอสูงเนิน หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจจิมา สุพรม หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชนภัสร์ ทองดาดาด หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ จันคำวงษ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดาพร ภูกันแก้ว หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด อาจไธสง ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว พินชญา ดีขำ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภาวิณี วงศ์ษา หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา งิมขุนทด หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฆนาพงศ์ วงศ์ษา ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คณิต จันทรจิต ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สมพล ทองตัน ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิพนธ์ เดชศิริ ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลี พงษ์ศรัทธาสิน หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วัชราวดี หมอกโคกสูง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัยรินทร์ ภิญโญธรรมรัตน์ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณธิดา คูณขุนทด หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชฌาย์ อภิชากิตติศักดิ์ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรณัฐ บัวระพันธ์ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หนูเจต หิรัญวาทิต หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี ศรีบุญเรือง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุษา ยอดเมือง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อภิชาติ สุวรรณรงค์ ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุตษา ยางทุ่ง ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัชรา เทพพานิช หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิราณี ฤทธิเดช หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญสนอง ขึมสูงเนิน ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรดา ยางทุ่ง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิตยา มีชูสม หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภี สุภานันท์ หญิง บ้านลำทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ ทำทอง หญิง บ้านลำทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล ทะคำวงษ์ หญิง บ้านลำทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันยากร รูปคม หญิง บ้านลำทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปณตพร ทองสงฆ์ หญิง บ้านลำทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ธรรมบุตร หญิง บ้านลำทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กันต์พสิษฐ์ วัฒนธรรม ชาย บ้านลำทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูศักดิ์ ร่วมสุข ชาย บ้านลำทองหลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศักดิ์ ชีพนุรัตน์ ชาย บ้านลำทองหลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิพาดา บัวศรี หญิง บ้านลำทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทร นิยมชาติ ชาย บ้านหนองตาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปทุมมา หยี่หร่า หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กมลทิพย์ พันโนฤทธิ์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วิภารัตน์ สาทอง หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุมาพร ปะสาริกัง หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัญญนิษฐ์ วงศ์หริรักษ์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นงลักษ์ ศิรินัย หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชรธีร์ ภารไชโยพันธ์ ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดลพร แก้วแกมขุน หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ัณัฐณรงค์ ผาตะพงษ์ ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร วิลัยรัมย์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล อนุรักษา หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรินทร์ นึกอุ่นจิตร หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โยธกาญจน์ จูทะรัตน์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ เจิมขุนทด ชาย บ้านหนองตาแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย พงศ์เพชร แนบกลาง ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรเทพ ศรีชะโร ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชาติ รัตทะวงศ์ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สามารถ พิมตะขบ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรหา ศักดา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิกา ทันครบุรี หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีบูลา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัชรี ด่านกระโทก หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง พัชรินทร์ โกพลรัตน์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ นิลจันทึก ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยรัฐ คลีมานะกิจ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทกาญจน์ เสมอมา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วลัยพร ยอดเอี่ยม หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุนีย์ สุวรรณประทีป หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี บัตรสูงเนิน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย คำไทยกลาง ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง น้ำเพชร ขัติยะนนท์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ขัติยะนนท์ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวลักษณ์ ป้องปิ่น หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ บัวทอง ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แววดาว วิชาเกวียน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณปภัช เพ็งชัย หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชรี ปานพรหมมาศ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวภา ไชยสุวรรณ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรนารายณ์ ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายบัว หวังช่วยกลาง หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมร แพงสอน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อดิศักดิ์ ปทุมปี ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัสนี เปียจันทึก หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จอม ผาสุข ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง บุญล้อม เนื่องฤทธิ์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปฐมาวดี เข็มทิพย์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพ กองจริต หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนาพิพัฒน์ การรัตนศิริโชติ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราภรณ์ ขันโคกสูง หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัค ยิ้มย่อง หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ศุภรณ์พานิช หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภวันรัตน์ สังสัญชาติ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภาพร ภูพลผัน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิยา อุทัยดา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทองล้วน ห่วงศรี หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กฤษณะ โดดจันทึก ชาย บ้านหนองอีเหลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กชนิภา บัลลังก์นาค หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อำนวย ผดุงรส ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรสา สุภอุดร หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ สาริการ หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะวรรณ รัตนะมาโต หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บริหาร คมพุดซา ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปราโมทย์ กุงละ ชาย บ้านหนองอีเหลอ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธีรภพ ปลั่งกลาง ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา กลิ่นกุหลาบ หญิง บ้านหนองอีเหลอ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงเกียรติ สุรพงษ์พิทักษ์ ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา ภิญโญ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธีรพัฒน์ ครุธหอม ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ บุญแถว ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดารา ต่อโชติ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐศุภามาศ ณัฐเมธานันท์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ปัฐมา ทองสถิตย์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมวรรญฬ์ มัดแพร หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรัศยานุช ภัคสุรีย์รัชกุล หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตรา น้อยวงษ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี เทศจันทึก หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญ์สินี จันทสิทธิ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุนา สาแก้ว หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุธ เกิดกลาง ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี สร้อยสูงเนิน หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา สว่างโคกกรวด หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะพร อินทร์จำลอง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ อินทร์จำลอง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธารัตน์ พิมพรมมา หญิง บ้านเขาแก้ว อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อภิรดา นาที หญิง บ้านเขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชุดาพร จันทะสอน หญิง บ้านเขาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา ศรีเกาะ หญิง บ้านเขาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิศิทธิ์พงศ์ พลไกร ชาย บ้านเขาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มญชุกานต์ ปราบงูเหลือม หญิง บ้านเขาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมหมาย แสงกระจ่าง ชาย บ้านเขาแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อำภา ปานจุ้ยพะเนา หญิง บ้านเขาแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว พิมพ์ชนก เหล็กพิมาย หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กรวรรณ ยอดมี หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นีรนุช ประสมศรี หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อชิรญาณ์ แสงเขียว หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด ศรีมงคล ชาย บ้านเขาจันทน์หอม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รุ่งเรือง เกยดอน หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บังอร คับคา หญิง บ้านเขาจันทน์หอม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติมณี ดือขุนทด หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพิชฌาย์ ยิ่งสันเทียะ หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา นาคจันทึก หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชาวฤทธิ์ จันทร์แทง ชาย บ้านคลองมะค่าหิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย กฤษณพงศ์ วงศ์อินทร์ ชาย บ้านคลองมะค่าหิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว คชาภรณ์ ปวงคำ หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิกุล อ่อนปุย หญิง บ้านวังกะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑาภรณ์ พิมพ์ตระการ หญิง บ้านวังกะทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรประภา โฉมทอง หญิง บ้านวังกะทะ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤทัย สัตนาโค หญิง บ้านวังกะทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญพิมล ง้าวกลาง หญิง บ้านวังกะทะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยโรจน์ รัตนา ชาย บ้านวังกะทะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ละมัย พรหมศร หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชัญญา วงศ์อามาตย์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เนาวรัตน์ สนธิการ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สรวงฤดี ชาวเรือ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พงษ์ศักดิ์ สนธิการ ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพิมล รักษามิตร์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อภิรักษ์ เดชบริวาร ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ อุ่นอก หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑามณี โอษฐ์เจษฎา หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัตนสถิตย์ อุดม ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อัจฉรา สถานรัมย์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีรพล เพาพาน ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จุฑามาศ สาครสูงเนิน หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ มีดี หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวินันท์ แพงเป๊ะ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐภัสสร วรวัชสถิตพงศ์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เปรมวดี ดวงสิน หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุธ รัตนชัย ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ศราวุธ รัตนชัย ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุกัญญา ยุนสูงเนิน หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถทวี เปรี่ยมสูงเนิน ชาย บ้านหนองขวางวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สราวุฒิ วาจาดี ชาย บ้านหนองหมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชลลดา ศรีศิริ หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา นารินทร์ หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิราภรณ์ เงินหล่อ หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ดรุณี หอจันทึก หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณัฐวัส ปัญญาใส ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณรัตน์ รุ่งเรือง หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วันเพ็ญ กงนอก หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วาริน เชิญกลาง หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุชิน อำภาพันธ์ ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฎฐกิตติ์ บุกกลาง ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวิทย์ ท้าวนอก ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำผึ้ง ชนไธสง หญิง บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ นนท์ขุนทด หญิง บ้านหนองหมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญญาพรรดิ์ เบ้ามงคล หญิง บ้านหนองหมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรชรา ถาเหง่า หญิง บ้านหนองหมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เสาวภา แสงแก้ว หญิง บ้านหนองหมาก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อาทิตย์ สุระทอง ชาย บ้านหนองหมาก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ ปาสารักษ์ หญิง บ้านหนองหมาก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชชา ศรีศิริ หญิง บ้านหนองหมาก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พิษณุลักษณ์ บุญทวี หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รังสัน สุขประเสริฐ ชาย ประชารัฐวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ราชัณย์ ดงเรืองศรี ชาย ประชารัฐวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธิดา ศิลาทอง หญิง ประชารัฐวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุทิตา ถึงนาค หญิง ประชารัฐวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริรุ่ง นามหาชัย หญิง ประชารัฐวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย ผลดี หญิง ประชารัฐวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยา กันภัย หญิง ประชารัฐวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิ่มนวล น้อยเชียง หญิง ประชารัฐวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา แก้วกองนอก หญิง ประชารัฐวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ศิริมาลัยรักษ์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพชรรัตน์ คำย่อย หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แสงอุไร งามพลกรัง หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อธิญาสินี อุดมสิทธิ์หิรัญ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พัฒนพงษ์ พรมโสภณ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อธิวัฒน์ ธีรเศรษฐ์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วาสนา บำรุงกาญจน์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี สงครามรอด หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นวพร ตรีศักดิ์ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พริมา สีหะวงษ์ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลญา อินทร์จอหอ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จริญญา ทองคร่ำ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญญาพร ทักษิณบุตร หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง บุญพูน หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวรรณ ซ่อมจันทึก หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สวนีย์ จัดจอหอ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิรัตน์ เสาวภาคย์รัตนชาติ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ลลิตา พรทั้งสี่ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพิน ผายดี หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัยยา นาคนางรอง หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา น้อยวิชัย หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ พิมพ์ภักดี หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนัสนันท์ โชว์สูงเนิน หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ฐิตาภรณ์ ภูสีนาค หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรญาณี เจริญรุ่งสิริโชค หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปณกชสร พานดอกไม้ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมจิตร ปะริรัมย์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ฤทธิชัย กิตติคุณานันท์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย อุดร ปีกลาง ชาย บ้านป่ากล้วย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยตรี เธียรวิชญ์ ทับที ชาย บ้านป่ากล้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปวริศา ภัทรปัญจรัตน์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร วิวัฒน์ลักขณาวงศ์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กันต์ธีร์ โพธิบัติ ชาย บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนุช กินกิ่ง หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณิกา แสงจิตจรัส หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรภา บรรดาศักดิ์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปฏิมาพร คำพุก หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงใจ จันจอม หญิง บ้านป่ากล้วย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยาอร บรรดาศักดิ์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิมา เจ๊กนอก หญิง บ้านป่ากล้วย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประยงค์ บำรุงกาญจน์ หญิง บ้านกุดโง้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณี กาฬสินธ์ หญิง บ้านกุดโง้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิราพร วลสันเทียะ หญิง บ้านกุดโง้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิตติพงษ์ ศรีวีรพงศ์ ชาย บ้านกุดโง้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิราภา ถนัดค้า หญิง บ้านกุดโง้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สากล มณฑา ชาย บ้านกุดโง้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ภูมรินทร์ มะโนวัน ชาย บ้านกุดโง้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาวดี ทรายจังหรีด หญิง บ้านซับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พงศกร เชื้ออะภัย ชาย บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนตรนภา นามสพุง หญิง บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฑารัตน์ สิงห์สร หญิง บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร สีใส หญิง บ้านซับน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตต์ลัดดา เหล่าทะนนท์ หญิง บ้านซับน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา สีดาแสง ชาย บ้านซับน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัณธิรา จันทะภักดี หญิง บ้านซับน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ถวิล กางทอง หญิง บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี สุขโข หญิง บ้านซับน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์วรรณ สุขเกษม หญิง บ้านซับน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อภิญญา สิงห์นวล หญิง บ้านซับน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เดือนนภา พรมชน หญิง บ้านบ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณัญญา บุษยะมา หญิง บ้านบ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สาริกา ลินดาวรรณ หญิง บ้านบ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ หล่ำจันทึก ชาย บ้านบ่อทอง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปารณีย์ ผ่องจันทึก หญิง บ้านบ่อทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย เจ็กจันทึก ชาย บ้านบ่อทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา ภักดี หญิง บ้านโป่งวัวแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยะนุช สุวพงษ์ หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เสาวลักษณ์ วิลัยลักษณ์ หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏยา สาหร่าย หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ แก้วบุตรดี ชาย บ้านโป่งวัวแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรกช ทรัพย์ศิริ หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชูชัย เจริญยิ่ง ชาย บ้านโป่งวัวแดง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย นาวิน กั้นกลาง ชาย บ้านโป่งวัวแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิจิตร ไพรวิจารย์ ชาย บ้านวังไทร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัตนาวดี เขียวพรม หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิรันดร์ พลศรี ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชนิกานต์ โชติจันทึก หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แป้งล่ำ โหรา หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนัส จันทวงค์ ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร ม่วงมุข ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรา ฝอยทองคำ หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สกุณา สมณะ หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัญญาภัค กีรติโสภากุล หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤต กีรติโสภากุล ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิศมัย หงษ์ทอง หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิตติมา ของดี หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี พาลาด หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุจิตตรา ขุนทอง หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญภัสร์ รักษากลาง หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริประภา หลั่นจันทึก หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลฤดี เสียงล้ำ หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ สมควร หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสาชล อ่วยกระโทก หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลวดี แขกไทย หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมใจ พูลภิรม ชาย บ้านวังไทร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เกษราพร มงคลมิตร์ หญิง บ้านวังไทร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภรณ์ทิพย์ เถกิงผล หญิง บ้านวังไทร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี สีมาวงษ์ หญิง บ้านวังไทร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัฐพร จันดำ หญิง บ้านวังสีสด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นิพนธ์ ปล้องงูเหลือม ชาย บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล ถาวรเสถียร หญิง บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายสมร ป้อมสุวรรณ์ หญิง บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิรเดช กองเป้า ชาย บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐฐากร ปัดตะคุ หญิง บ้านวังสีสด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาน์ดาสิริ จิราเศรษฐ์โชติ หญิง บ้านวังสีสด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนงค์ มีมั่งคั่ง หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เสวียน ผุดผ่อง หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรณพ คินขุนทด ชาย บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง มลิสา ทองอ่อน หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เนตรนิภา พงษ์สมบูรณ์ หญิง บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อภิญญา เกษมพร หญิง บ้านหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัทพร อวบสันเทียะ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาฬหศาสตรี พิลาลี หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิธิมา ประทับศักดิ์ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชวาลา สนสูงเนิน หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พวงเพ็ชร ปัดกอง หญิง บ้านหินดาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศ์ธร สีน้ำอ้อม ชาย บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐสิตา ปล้ำกระโทก หญิง บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธุวนนท์ บาลโพธิ์ ชาย บ้านหินเพิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย สุชาติ ฝอยทองคำ ชาย บ้านหินเพิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปริชาติ นุ่มชัยภูมิ หญิง บ้านหินเพิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา กาญบุตร หญิง บ้านหินเพิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชจรี คำทูลตา หญิง บ้านหินเพิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิญดา อสุรา หญิง บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อนิฏฐกา ศึกษาการ หญิง บ้านหินเพิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา ศักดา หญิง บ้านหินเพิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คณิตา กรรณาฤทธิ์ หญิง บ้านหินเพิง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาวีร์ เพียรงาน หญิง บ้านหินเพิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิภรณ์ แก้วคำ หญิง บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สง่า ขอขันกลาง ชาย บ้านหินเพิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว จิตติมา เวฬุวนาทร หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ
นาย จตุพร สุตนนท์ ชาย บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑนา โปธาวงค์ หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ยลดา เวียงคำ หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาภา ศรีภูวงศ์ หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑาทิพย์ พันธุ์ศรี หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธานี ฝากกิจ ชาย บ้านคลองดินดำ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิภารัตน์ ก้อนมณี หญิง บ้านคลองดินดำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา พรมดี ชาย บ้านคลองดินดำ พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสกร คำแย้ม หญิง บ้านบุ่งเตย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ลดา ปัดโต หญิง บ้านบุ่งเตย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญชนก ทับศรี หญิง บ้านบุ่งเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภลักษณ์ ชำระกาย หญิง บ้านบุ่งเตย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ฤชากร ยิ้มแย้ม ชาย บ้านบุ่งเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิรินทรา สถิตย์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อัชราภรณ์ วิโมกข์รัตน์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาริกา กิ่งแก้ว หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นิรฌา พัฒนไพศรี หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สันติสุข ขอเหล็กกลาง ชาย บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กมลชนก สมการณ์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวินี ปลาดรัมย์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐวดี เนียมตะคุ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิตตา วงค์ก่อ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ธร จันทร์แทง ชาย บ้านโป่งตาลอง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สำเนียง สุริโย หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวรรธน์ เพชรแสน ชาย บ้านโป่งตาลอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญานิสาศิริ เรืองศรีชนกุล หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ เกิดหมื่นไวย หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมิกา พิมล หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย บุญหลาย ทองศรี ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัชรา โมราบุตร หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนพร โมราบุตร หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมชาย หาญเสมอ ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐวลันช์ ทะสุนทร หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี ปั้นโต หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ จิตราช ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง ชาญไชย หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดิษกร สารพิบูลย์ ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมาน ช่วยวงษ์ ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ทิพาพร แจ่มจำรัส หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา กินนอน หญิง บ้านหนองจอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ราชันย์ ฝ่ายคำตา ชาย บ้านหนองจอก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา กินนอน หญิง บ้านหนองจอก ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พชร บรรจบปี ชาย บ้านหนองจอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เสาวลักษณ์ โคราช หญิง บ้านหนองจอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานดา นิลมงคล หญิง บ้านหนองจอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญาณัฏฐ์ พรพิมลรัตน์ หญิง บ้านหนองจอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชัย เทียมทองศรี ชาย บ้านหนองจอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเมธ บุญศรณ์ ชาย บ้านหนองจอก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนนิกานต์ บุแก้ว หญิง บ้านหนองจอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนัส อุตมะสุนทร ชาย บ้านหนองจอก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ดิน วิยาสิงห์ ชาย บ้านหนองจอก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย บัณฑิต วงศ์อามาตย์ ชาย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เหรียญทอง แจ่มจำรัส หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยะดา รัชนิพนธ์ หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์ ดาทอง ชาย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุนทร แจ่มจันทร์ ชาย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ หนอสีหา หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพยาภรณ์ เศวตนัย หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิชามญชุ์ ลันขุนทด หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รุ่งทิวา สังคะรินทร์ หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อรุณ บุญมี หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา ถ้ำกลาง หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวพิชญ์ อินยา หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพรรณ จันทร์สร้อยงาม หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดุจจะรี พิมคีรี หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จิราพร รุนราช หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสวรรณ ดำรงธรรม หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาดา ขำเอนก หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บังอรรัตน์ เพ็งแพง หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รักใหม่ ลุนศรี ชาย สระน้ำใสวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร.ต.หญิง ปราชญา เรืองจาบ หญิง สระน้ำใสวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุธี คำสำโรง ชาย สระน้ำใสวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีวรรณ สระจันทร์ หญิง สระน้ำใสวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง อรณี เอี่ยมละออ หญิง สระน้ำใสวิทยา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มธุรส พุดซ้อน หญิง สระน้ำใสวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้องฟ้า ศรีสุข หญิง สระน้ำใสวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ครองขวัญ ผู้มีสัตย์ ชาย สระน้ำใสวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เปรมสุดา ฉายแสง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จีรภา ตัณจักรวรานนท์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประทีป คงหมื่นไวย ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ไพรวัลย์ สุนันธรรม หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาวดี จันทเขต หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทวีพร เชาว์สันเทียะ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรสา มาสิงห์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมปรารถนา ด้วงกลาง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา รุ่งเรือง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ เจริญผิว ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จิรศักดิ์ เถกิงผล ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เจียมรัตน์ ปานอุบล หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กฤตยาวดี ดีผิว หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา เกตุบุดดา หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วิษณุกร ปิ่นสันเทียะ ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หิรัณยา สุขประเสริฐ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา เรืองยงค์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐชนน โพธิ์อ่อน หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กวินนา สร้อยสวัสดิ์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิพงษ์ เพียรพ่วงพันธ์ ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติคุณ ตันติกุล ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา โตสกุณี หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา รอดพ้นภัย หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วชิราภรณ์ เจิมแหล่ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิพร ทองรบ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เตียงศักดิ์ นามวงศ์ ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว วรรณนารัตน์ ปานอุบล หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บวรลักษณ์ เกินกลาง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สมบูรณ์ อุสาหะจิตต์ ชาย บ้านคลองยาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ผ่อน วงศ์อินทร์ ชาย บ้านคลองยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำนวย หวังภูกลาง ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เลียม อุสาหะจิตต์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร พวงเกตุ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อลิศรา จันทรวิฑูรย์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ จัดจอหอ ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ นพวรรณสกุล หญิง บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ กองทรัพย์ ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพงษ์ ปุราถาเน ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มธุสร แย้มศรี หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรประภา วุฒิสาร หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร ขุมคำ หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย ดาบไธสง ชาย บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย ฤกษ์นิรันดร์ ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชินวิวัฒน์ ปลื้มพันธ์ ชาย บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี วงศกร บุญมี ชาย บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ผกา มงคลพัฒน์ หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมนา ถนอมพุทรา หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำทิพย์ พุดขุนทด หญิง บ้านคลองยาง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล อินทร์บริสุทธิ์ หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละออ เอียมดี หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สรินทร แสนโคตร หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัชดา พุดขุนทด หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญล้อม พิรุณ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรวีย์ ชื่นอุปการนันท์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิษฐา ช่ำชอง หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รวิวรรณ มีศิลป์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดา ไกรทองสุข หญิง บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชยา วงศ์อินทร์ หญิง บ้านคลองยาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี จันทรา หญิง บ้านคลองยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชวลัย เชาว์ชอบ หญิง บ้านคลองยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง หญิง บ้านซับหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ยุวดี เชื้ออะภัย หญิง บ้านซับหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พงษ์เพชร คำแก้ว ชาย บ้านซับหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา พืชหมอ หญิง บ้านซับหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวภา บุญประเสริฐ หญิง บ้านซับหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เดือนฉาย นาดี หญิง บ้านซับหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญมี ฟังสันเทียะ ชาย บ้านซับหวาย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สมนึก คุ้มกลาง หญิง บ้านซับหวาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐิดา มิลดอน หญิง บ้านซับหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ จันทร์เกิด หญิง บ้านท่ามะนาว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี นิติ ทองมนต์ ชาย บ้านท่ามะนาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง วิภา เลือดขุนทด หญิง บ้านท่ามะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพบูลย์ สอนเจริญ ชาย บ้านท่ามะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัยนา อาจมนตรี หญิง บ้านท่ามะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี เจริญทองดี หญิง บ้านท่ามะนาว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิตา ยิ้มแย้ม หญิง บ้านท่ามะนาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ วนสันเทียะ ชาย บ้านท่ามะนาว ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัตพิชา ปัจจังคะโต หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง อรวรรณ ทองคล้าย หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรวรรณ ในจันทึก หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อาภาภรณ์ สาระ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ สุขเจริญ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เขษมศักดิ์ บุญเปลี่ยน ชาย บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวีนิภา ทองกลม หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ บุญเทียม หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพาภรณ์ แจ้งสูงเนิน หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ เทพทอง หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ถนอม ศิริแจ่ม หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัชภร ลิมปิสวัสดิ์ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงพร ชัยเวช หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา ภิณโญวงศ์ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ตวงทอง ไชยศรีษะ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชาวลิต หล้าดวงดี ชาย บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชลธิชา แจ้งสว่าง หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยโชติ เทพวิญญากิจ ชาย บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุพรรณ แน่นดี ชาย บ้านหนองสาหร่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิดาภา ฉันทิศเลิศ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัชกมล แก้ววิชิต หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ยุรีพร หิญชีระนันทน์ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารุณี ชอบสว่าง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรารัตน์ สรรเสริญ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุมาศ เทพวิญญากิจ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุลีพร อุ่นศิริ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โสภณ สวยขุนทด ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชนม์นิภา เจริญเขต หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุจิราภรณ์ บ่อม่วง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศุภชัย สถิตย์ ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขลิษา ขัดโพธิ์ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี จงปลื้มกลาง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรสวรรค์ โฮนอก หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัดดา ท้องพิมาย หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงศักดิ์ เหล่าพิเดช ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูเกียรติ คลีมานะกิจ ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิติรัตน์ จุลไธสง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศรี วนสันเทียะ ชาย บ้านหนองสาหร่าย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชัยวุฒิ แซ่จิว ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรภร พลจันทึก หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ เทียนชัย หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจษสุดา รักษาภักดี หญิง บ้านคลองเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งตะวัน วันดี หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชราภรณ์ วงค์ประโคน หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา จันทร์พาณิชย์ หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรพล พงศ์พัชรางกูร ชาย บ้านคลองเดื่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ สืบกระแสร์ ชาย บ้านคลองเดื่อ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วรามาศ ชอบชื้น หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี พาลี หญิง บ้านคลองเดื่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดารา พรจรรยา หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรวัฒน์ เยินสูงเนิน ชาย บ้านคลองเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัญญลักษณ์ พงศ์สุขเกื้อกูล หญิง บ้านคลองเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีริชุฎา หน่องกระโทก หญิง บ้านคลองเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัทธมน บัวคำ หญิง บ้านคลองเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมล แท่นประยุทธ ชาย บ้านคลองเสือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา ทำสวน หญิง บ้านคลองเสือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เขมณัฏฐ์ ทำสวน หญิง บ้านคลองเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุทธ์สินี ดาวศรี หญิง บ้านคลองเสือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลิสรา ชำนิไกร หญิง บ้านคลองเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยศพร ชงขุนทด ชาย บ้านคลองเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สิเรียม ร่มพิมาย หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จงดี มานพ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชนะวงศ์ บุญสูงเนิน ชาย บ้านท่าช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุรชัย สุวรรณชัยลพ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ เสนาะเสียง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ แกตขุนทด หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พีชญาภา หาญชนะ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา ยานิตย์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา กลีบพุททรา หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา กรอบทอง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชากร มั่นอ่ำ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัศมี แท่นประยุทธ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา หนูเส็ง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญวรัตน์ สำราญมาก หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัลยา ประพันธ์อนุรักษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประมุข แก้วล้วน ชาย บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ แก้วล้วน หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำเนียร อาจขำ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิตยา ศรีรักษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กาเหว่า ตาเสือ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ แจ้งกลีบ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชาลิสา พละโสม หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ถิร พินทะ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑิรา ทองนอก หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร สืบเพ็ง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร ตรีภพ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิยะดา ทาบิดา หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หัตถชัย วุฒิสาร ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพทูรย์ พิกาด ชาย บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บังอร เงินของแพง หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ภูกงลี หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย สุวรรณชัยลพ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทัยรัตน์ ผลประกอบ หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ เต็มพงษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลิน มีบุญลือ หญิง บ้านท่าช้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริลักษณ์ ฟุ้งพิมาย หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา ยอดรักษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร บุญกุศล หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ แจ่มเพ็ง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ตุลธร อาจบำรุง ชาย บ้านท่าช้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สานิตย์ บุญกุศล ชาย บ้านท่าช้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิศร ประประโคน ชาย บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญวรรณ ทวีพันธ์ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว โสรยา โปร่งสันเทียะ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สาคร ผาประคำ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ทศพล เผ่าเพ็ง ชาย บ้านท่าช้าง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปิยะนุช กมขุนทด หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาติ สาหร่าย ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กษิรา ลาภบุญเรือง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลัย มูลภักดี หญิง บ้านปรางคล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชิติพัทธ์ ไกรโสดา ชาย บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริทิพย์ ศิริวิโรจน์ หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา หาญจันอัด หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญปภัฒ ผลทวี หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราทิพย์ นนท์ประไพกุล หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐริดา ทองแรง หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา เกตุกลางดอน หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิดา ศรีลาชัย หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชรนันท์ รองในเมือง หญิง บ้านปรางคล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ฉัตรชัย ฤาชาเวช ชาย บ้านปรางคล้า เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คำรื่น ทองเหลื่อม ชาย บ้านโป่งกะสัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิบูลย์ จันทดวง ชาย บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำทิพย์ นิลวัน หญิง บ้านโป่งกะสัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัลยา สุขสำราญจิตต์ หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไล ชูแก้ว หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศรี มหิมา หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สายสุดา ชินไธสง หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิดา เจิมจอหอ หญิง บ้านโป่งกะสัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสภาพรรณ แสนปอพาน หญิง บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา ปะกะตัง หญิง บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริตา สายนันไชย หญิง บ้านหมูสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ นาคแท้ หญิง บ้านหมูสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงฤดี ดีมูล หญิง บ้านหมูสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บุญประกอบ ศรีวรมย์ หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประภาพร คำนึงเนตร หญิง บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุดา หอยสังข์ หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกษร ปะวะโน หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิตวรา สนิทไทย หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนี แสงประพาฬ หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วชิระ รัศมีสุนทรางกูล ชาย บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสา กาจันทึก หญิง บ้านหมูสี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กานดา เรืองศรี หญิง บ้านหมูสี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธาสินี วงศ์ไทย หญิง บ้านหมูสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตินัน ปะวันทะกัง หญิง วัดขนงพระเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นงลักษณ์ ปอนเกษม หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภาชินี ภักดีมี หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ลักคณา มหันต์ หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธนิกานต์ คณาโจด หญิง วัดขนงพระเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำรวย มั่นกลาง ชาย วัดขนงพระเหนือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา กรวยสวัสดิ์ หญิง วัดขนงพระเหนือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว อารียา ซังบุษบา หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤทัย แก้วเก่ง หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลียว ปิ่นวิเศษ ชาย บ้านซับใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว น้ำฝน มนขุนทด หญิง บ้านซับใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรภร ไชยรัตน์ หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภวุฒิ แนมกลาง ชาย บ้านซับใต้ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ก้องพิภพ เขมารกุล ชาย บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวีนัส เสือจันทึก หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย เชื่อฟัง ชาย บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริขวัญ วาจาดี หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาทิตย์ รักษ์พลพันธ์ ชาย บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิวรรณพร รักษาชนม์ หญิง บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรีพร แพงแก้ว หญิง บ้านโนนประดู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ผกามาศ รัตน์ประทุม หญิง บ้านโนนประดู่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พลอยชมพู ยศรุ่งเรือง หญิง บ้านโนนประดู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญสุด หญิง บ้านโนนประดู่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัฒน์ จันทร์กระจ่าง หญิง บ้านโนนประดู่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย เกตุจันทึก ชาย บ้านโนนประดู่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อนุชา หมั่นกิจ ชาย บ้านโนนรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กาญจนา คิดรอบ หญิง บ้านโนนรัง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จารึก ภูมิโคกรักษ์ หญิง บ้านโนนรัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธภิรา พลหิรัญสุข หญิง บ้านโนนรัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล เทศสูงเนิน หญิง บ้านโนนรัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ ปลั่งกลาง ชาย บ้านโนนรัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเดิม สกุลไทย ชาย บ้านโนนรัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จิรนันท์ ไมขุนทด หญิง บ้านปางละกอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เฉิดฉาย โยธะชัย หญิง บ้านปางละกอ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กมลชนก คิ้วสูงเนิน หญิง บ้านปางละกอ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัชรินทร์ เลิศนอก ชาย บ้านปางละกอ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุกฤษฎิ์ คำขุนทด ชาย บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอราวัณ ยังมี หญิง บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปนัดดา เฉียดสระน้อย หญิง บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิการ์ บุญเหลี่ยม หญิง บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชฎาพร มาลา หญิง บ้านปางละกอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา ปลั่งกลาง หญิง บ้านปางละกอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เปี๊ยก แคบขุนทด ชาย บ้านปางละกอ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว จีรภา ชาญสูงเนิน หญิง บ้านปางละกอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เทวฤทธิ์ สิทธินอก ชาย บ้านวังกระสวย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นภัสภรณ์ เกยพุดซา หญิง บ้านวังกระสวย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปูรธิศน์ นามะลัง ชาย บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัสสร เฝือสูงเนิน หญิง บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกอร เข็มสันเทียะ หญิง บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นริศา นามมนตรี หญิง บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีสมร เย็นเหลือ หญิง บ้านวังกระสวย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัศมี พัฒนทองดี หญิง บ้านวังกระสวย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พรพรรณ พรหมเมือง หญิง บ้านวังราง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สกุลรัตน์ สร้อยจันทึก หญิง บ้านวังราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลีพร จำรัสประเสริฐ หญิง บ้านวังราง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมจิต มะโนสืบ ชาย บ้านวังราง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย วีระพันธุ์ ชินรัมย์ ชาย บ้านวังราง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรยุทธ เวกสูงเนิน ชาย บ้านวังโรงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วีรวรรณ แขขุนทด หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมหมาย ชนพิมาย หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สายัน ห่วงประโคน ชาย บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม จอมตั้ง ชาย บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คณาธิป อุตส่าการ ชาย บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยลดา อ่อนสา หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ดับทุกข์รัฎฐ์ หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ ไชยดี หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มลฤดี ศรีมหาพรม หญิง บ้านวังโรงน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สกุลรัตน์ ดอนประดู่ หญิง บ้านวังโรงน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย แก้วสีขาว หญิง บ้านวังโรงน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาณัฐ นามธานี หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แวววิมน สวงโท หญิง บ้านวังโรงน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบัติ โมมขุนทด ชาย บ้านวังโรงน้อย นักการภารโรง ไม