ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Chart

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย ปริณ ธนโชตธาริน ชาย บ้านซับใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นาย อรรถพล บุญพืช ชาย บ้านซับใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ภารดี ศรีศิริ หญิง บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ณัฐพงศ์ เชื้อวงษ์ ชาย บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กนิษฐา เจียมใจ หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว โชติกา สิทธิวงศ์ษา หญิง บ้านซับใต้ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย อาวุธ ไกวัลเกศบุศย์ ชาย บ้านซับใต้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ละไม เล็งกลาง ชาย บ้านซับใต้ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง กัญญาภัค พุกสีแสง หญิง บ้านโนนกระโดน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาย สุกิจ คมสัน ชาย บ้านโนนกระโดน ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สุภาวดี วาจาดี หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรวรรณ์ ถ้ำกลาง หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ปฏิบัติการ ปฐมวัย
นาง วิไลพร นวรัตนากร หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ปัฐวีนา มงคลกุล หญิง บ้านโนนกระโดน ครู ปฏิบัติการ ภาษาไทย
นาย พัฒนพงษ์ คำเกษ ชาย บ้านโนนกระโดน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ พลศึกษา
นางสาว พรสุรางค์ จำปี หญิง บ้านโนนกระโดน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ คณิตศาสตร์
นางสาว สุพัตรา แข็งกล้า หญิง บ้านโนนกระโดน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อภิรดี ดุลชาติ หญิง บ้านโนนกระโดน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง วนิดา รุ่งสัมฤทธิ์ หญิง บ้านโนนกระโดน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เสาวลักษณ์ งิมสันเทียะ หญิง บ้านโศกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สมพงษ์ วงษ์สวาสดิ์ ชาย บ้านโศกน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ชนิกาน พิกุลเงิน หญิง บ้านโศกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุดารัตน์ ส่วนบุญ หญิง บ้านโศกน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์บุรี หญิง บ้านโศกน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ปรีชารัตน์ รินทระ ชาย บ้านหัวป้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นาง จำเรียง สัจจาวัฒนา หญิง บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ฉัตรชัย ธรรมชาติ ชาย บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ชนิษฐา อุ่นจิตต์พันธุ์ หญิง บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว ศศิวิมล รังคะภูติ หญิง บ้านหัวป้าง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชุติมา ดงเรียงลาด หญิง บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ฉัตรมงคล ธนามี ชาย บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาย กรวิชญ์ ศรีกัณหา ชาย บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สุริยันต์ แสนวิไล ชาย บ้านหัวป้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อชิรญา มะลิซ้อน หญิง บ้านหัวป้าง ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง วันทิพย์ ภิญโญทรัพย์ หญิง บ้านหัวป้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุภาวดี จานแก้ว หญิง บ้านหัวป้าง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สายชล สงวนศักดิ์ ชาย บ้านหัวป้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว สมฤทัย บุตร์สูงเนิน หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย กรวิษณ์ ด่านกระโทก ชาย บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว มยุรี โตคีรี หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาย พีระ ทองทา ชาย บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กมลวรรณ เลิศฤทธิพงศ์ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ฐิติรัตน์ สุดไพรักษ์ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุชาดา คะชา หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ชวลิต ชวนารัติ ชาย บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ชฎากัลป์ ชื่นชอบ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุธิมนต์ ขุมหิรัญ หญิง บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุกิจ บัวคง ชาย เบทาโกรวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐนรี สำเร็จผล หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ลลิตา ศรีจันทึก หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พุทธวรรณี จันทร์นามอม หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จีรนันท์ จีวรพรหม หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง พจมาลย์ ศรีหอม หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ประพัฒน์ ชุบขุนทด ชาย เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อุมาพร ศรีโยธี หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ชนานุช นาสมชัย หญิง เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ศุภกร มาลีแก้ว ชาย เบทาโกรวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อดิเทพ มโนนะที ชาย เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว นรีรัตน์ คำเกิด หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ภรภัค จ่ายแสง หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย ชาญชัย แสงอ่อน ชาย เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขวัญตา สะทุมรัมย์ หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชุงพร ฉิมพาลี ชาย เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
นาง ธณัฌฌา พิลานนท์ หญิง เบทาโกรวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นาย ไชยา หอมจันทร์ ชาย เบทาโกรวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว จุทาทิพย์ สิทธิพรมมา หญิง เบทาโกรวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กศิภิชา อยู่สุข หญิง เบทาโกรวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว กชกร ชัยชนะ หญิง เบทาโกรวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ยงยุทธ เพ็งตะคุ ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ภัทรียา ผ้าผิวดี หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ภวนนท์ แก้วคุณงาม ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุกัญญา ลิสะนิ หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตนา นาคดี หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ฉลอง ปิติไหว ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ประดิษฐ์ วงษา ชาย ผ่านศึกสงเคราะห์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว กชพรรณ บุญยิ้ม หญิง ผ่านศึกสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาง เรืองรัตน์ เลี้ยงอักษร หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สุริยา พลกลาง ชาย วัดกลางดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง โสภาพร ถาวรกูล หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ถาวร โยธะวงษ์ ชาย วัดกลางดง ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สุจรรยา คมสัน หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง มณฑิรา หันชะนา หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย วินัย ปุ่มแก้ว ชาย วัดกลางดง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว วิรงรอง ปึงสูงเนิน หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาย ชัชพงศ์ เสนพลกรัง ชาย วัดกลางดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง อรุณวรรณ พิทยาวิวัฒน์กุล หญิง วัดกลางดง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นิฎฐา คงไธสง หญิง วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง กนกพรรณ โพธิ์แก้ว หญิง วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
ว่าที่ ร.ต. บุรินทร์ โกศิยะกุล ชาย วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว จันทิมา คุณาประถม หญิง วัดกลางดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สิริวิมล ศรีดี หญิง วัดกลางดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุธิดา ถาวรกูล หญิง วัดกลางดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สมนึก บัวคง หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง จินตนา ชูพันธ์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง อำไพ นิลล้อม หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว วิภา แสนรัมย์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อาจารีย์ ชาติเชยแดง หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อุทัย นิลล้อม ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว สุภาภรณ์ พลกระโทก หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เพ็ญแข สืบค้า หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ผุสดี กล่อมญาติ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วนิดา ติคำรัมย์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นาตยา พรมหงษ์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ณัฐกาญจน์ ปลื้มรัมย์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กชกานต์ ชมชื่นจิตร์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พรเทวา จันทะโม หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาพิเศษ
นางสาว ชัชชญา เวียงคำ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาญี่ปุ่น
นาง จินดา ลอยฟ้า หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ฐิตาภา โกนสันเทียะ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วิเชียร แก้วโคกสูง ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว วันวิสา สิงห์ประเสริฐ หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นางสาว จิราวรรณ บุญสุด หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กานต์พิชชา จันทาโฮม หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ณัชกมล เหลาอ่อน หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว วิภา ต่างกลาง หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชนาพร วงค์ทวี หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย ชนวีร์ กุลไธสง ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว บุษบาวรรณ คำไทย หญิง วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ดำรงกูล โพธิ์กำเนิด ชาย วัดมิตรภาพวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง โนราห์ ดีสันเทียะ หญิง บ้านป่าไผ่ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว นวกชกมล บัวสิม หญิง บ้านป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย พรชัย ทับชม ชาย บ้านป่าไผ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ประทุม เสือสูงเนิน หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พรทิพย์ จอดนอก หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ขนิษฐา แรมจะบก หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ณัฐชา หอยสังข์ หญิง บ้านป่าไผ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ภัทรญา ยอดปทุมมานนท์ หญิง บ้านป่าไผ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วันทนา ศรีชมภู หญิง บ้านสอยดาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน การบริหารการศึกษา
นาง บำรุง ยิ้มจอหอ หญิง บ้านสอยดาว ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ศศิรัศมิ์ พงศ์ลวดกระโทก หญิง บ้านสอยดาว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง กัลยาณี ตรีอรรถ หญิง บ้านสอยดาว ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศยานุช เลาะไธสง หญิง บ้านสอยดาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว นัยนา มาเสือบอง หญิง บ้านสอยดาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุพัชตรา ผันพลี หญิง บ้านสอยดาว ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์
นาย ไสว นนตะชาติ ชาย บ้านสอยดาว ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ดอกไม้ รักษาวงษ์ หญิง บ้านสอยดาว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
ว่าที่ร้อยตรี นันทน์ทพัทธ์ พรมสร้อย ชาย บ้านสอยดาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว จรวยพร อินโตนด หญิง บ้านสายชนวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จุฑามาศ เปรมสิงห์ชัย หญิง บ้านสายชนวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชนนิกานต์ เลี่ยมกระโทก หญิง บ้านสายชนวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กัญญา นาเพ็ชร หญิง บ้านสายชนวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชไมพร เชื้อสายสิทธิ์ หญิง บ้านสายชนวน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย รังสรรค์ คล้ายแก้ว ชาย บ้านสายชนวน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว รัชนี โสพันธ์ หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ราตรี เที่ยงตรง หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง มานิตา ขนาวรรธน์สกุล หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ณัฐกูล เนียมจ้อย หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว นุสรา สิงห์พยัคเดช หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ราตรี เลือดขุนทด หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว นันทภัค แพงมา หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เสาวนีย์ เหมนิธิ หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว อมรรัตน์ นามบุญ หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ประภัสสร ขันทองชัย หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย พงษ์พันธ์ เพ็งขุนทด ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย อมรทัต กาญจนศิริ ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สมภพ เข็มมา ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เมษา กองราชา หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นุชรีย์ ลาภเกิด หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ขวัญภิชา สวัสดิ์วุฒิกร หญิง บ้านหนองกะทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย พรชัย พาลีชีพ ชาย บ้านหนองกะทุ่ม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นฤมล บรรยง หญิง บ้านหนองกะทุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว โสภา ศรีพนม หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วรวรรณ น้อยวิจิตต์ หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาง สายทอง แก้วเลิศ หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ชำนาญการ ชีววิทยา
นาง ฐานุตรา เนียมสูงเนิน หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ณัฏฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์ ชาย บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พัชราภรณ์ บุญราช หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว น้ำผึ้ง พุดขุนทด หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นางสาว จันทร์จิรา วงศ์ไทย หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สามารถ สระกลาง หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว พชรพร ใจปินตา หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นางสาว สุภาวดี สุขทวี หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พยุดา ศรีสำอางค์ หญิง บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว ขนิษฐา เลิศไพรัตน์ หญิง บ้านหนองตอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ภาวนา ดิษฐบรรจง หญิง บ้านหนองตอ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ศิริกานต์ ศรีเกิน หญิง บ้านหนองตอ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ละมุล ซุ่นกลาง หญิง บ้านหนองตอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ลัทธวรรณ โสภณอัมพรเสนีย์ หญิง บ้านหนองตอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมชาย จงปลูกกลาง ชาย บ้านหนองตอ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วลัยลักษณ์ บุญมา หญิง บ้านหนองตอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ปฏิวัติ ภูจันทึก ชาย บ้านหนองตอ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย มานะ กอสูงเนิน ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศุภิดา สระบัวทอง หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย โกวิท ลุนไธสง ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เผด็จ เลือดขุนทด ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ไพรัตน์ รัฐเมือง ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ทองคำ แซ่ลิ้ม หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว พัชราพร อุดมทรัพย์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สุเพ็ญ นภาศิริโรจน์ ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์
นางสาว ออรยา คูณขุนทด หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ถิรญาดา ยุนสันเทียะ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว รมยกร จวงจันทร์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สุพร สุทราวัฒน์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เสาวนีย์ ยอดเพ็ชร หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุวิมล พ่วงกลาง หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ชไมพร อุตมะชะ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศิรัญญา กล้าหาญ หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศรินภรณ์ ทวยทุย หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย กังวล จงปลูกกลาง ชาย เสนารัฐวิทยาคาร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย กิตติพันธ์ เทียมจันทร์ ชาย เสนารัฐวิทยาคาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ภาพตะวัน จิตกุศล หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นุชจรี เหล็กสูงเนิน หญิง เสนารัฐวิทยาคาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ชาติชาย ศรีสังวาลย์ ชาย ขนงพระใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ภูวดล คำพิมูล ชาย ขนงพระใต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พิลาศลักษณ์ คำพิมูล หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง เกวลิน วงษ์ระหงษ์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง รุ่งอรุณ ทั่งทอง หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว อรณัฐ วีระพงษ์สุชาติ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย โรมรัน ทองโคกกรวด ชาย ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย กรรณสูต แก้วธรณิน ชาย ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง วิลาวัลย์ ปทุมปี หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง เพชรภัคสรณ์ แป้นนรินทร์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สิริกร แนวคำ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วศิยรัศมิก์ คงจันทร์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ธีรพงษ์ พงษ์ปลัด ชาย ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง เพ็ญประภา บุตรอุดม หญิง ขนงพระใต้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ภีรทัต แป้นนรินทร์ ชาย ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง จิดาภา ปะวังคะภู หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ชุดารัตน์ แก้วระหัน หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อรุณรัตน์ สัตบุตร หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ทิพวรรณ เรืองศักดิ์ หญิง ขนงพระใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุนิศา ศรีนุยเพ็ง หญิง ขนงพระใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาง สุดาพร เกิดจันทึก หญิง ขนงพระใต้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วรรณา เชื้อจันทึก หญิง ขนงพระใต้ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นิติยา พรมจันทึก หญิง ขนงพระใต้ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง พัชราภรณ์ เวชศรี หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ภควัต อยู่พร้อม ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง สมพร ภิรมย์ชม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว วิชชุตา มิระสิงห์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สิดาพรรณ แสนประเสริฐ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง นิตยา บุญสูง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จันทร์ฉาย โพธิอาภา หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง แสงอรุณ ว่องวัฒนากูล หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง สุภางค์ ลิขิตสันติธรรม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาง นภา ศรีเงินยวง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุพิน ทาสันเทียะ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง จินตนา ต่อโชติ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุจิตรา ศรีสุพัฒนวงศ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว สุภัตยา ธีระวานิชย์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง มัลลิกา รามมะมะ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วัชรพัฒน์ ศรีคำเวียง ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นางสาว เพ็ญสุภา จันสันเทียะ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พรทิพย์ นึกอุ่นจิตร หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง บุบผา ทองเหลื่อม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว อลิสา เผนโคกสูง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประกายดาว ภูทาวัน หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วงกต ชุมศรี ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ธันยพร ศรีสุทอ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ธันยนันท์ พุดขุนทด หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุภรดา ตรงดี หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุรีย์ฤภรณ์ เสมรบุณย์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาง ดวงเดือน แสงวิเศษ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว นิตยา ดีนวนพะเนา หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ทรงวุฒิ มัททะปาโท ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พลอยประภัสสร์ สุขารมณ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ทิวาพร เสาศิริ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นุชทินันท์ ศิริรักษ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อันธิกา เผยศิริ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อภิปกา สร้อยชมภู หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สร้อยลัดดา แดขุนทด หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขวัญฤดี ปานพิม หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว ดารุณี อุคำพันธุ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิริพร จำปาหวาย หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ไอลดา ชาญพิทยา หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นางสาว พวงพยอม เข็มทอง หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว นาฎญา เทพรักษ์ หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร ราชจันทึก หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สุทัศน์ โพธิทัย ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ปรัชญา ปัญญารส ชาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว เยาวลักษณ์ สุขสบาย หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พิมานมาศ รักนาค หญิง เติมแสงไขปากช่องวิทยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุทธิชา จันทะโคตร หญิง บ้านเขาวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ภัทรฤกษ์ เพชรภักดี ชาย บ้านเขาวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว นิชธาวัลย์ ขาวหมื่นไวย หญิง บ้านเขาวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปรางทิพย์ ราชสีห์ หญิง บ้านเขาวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ธีรนุช กัลยาณรุจน์ หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จันทิมา หมื่นจิต หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ธัญญาเรศ สีคันทา หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ลัดดา นรินทร์นอก หญิง บ้านเขาวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ไพจิตร ครรชิตชัย ชาย บ้านเขาวง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วีรวรรณ เคนผาพงศ์ หญิง บ้านเขาวง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิตราภรณ์ ชาติประมง หญิง บ้านเขาวง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ทวีศักดิ์ เพชร์ประเสริฐ ชาย บ้านเขาวง จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ชลธิชา ด่านสันเทียะ หญิง บ้านเขาวง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ฉัตรชัย อุตทา ชาย บ้านเขาวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว เบญจวรรณ บุญวิจิตร หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อัจริยา ครองยุติ หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วนิดา ยางศิลา หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สุรินทร์ กลิ่นภู่ ชาย บ้านซับน้ำเย็น นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พัชราภรณ์ ประสพสินธุ์ หญิง บ้านซับน้ำเย็น เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย นรากร นอนกลาง ชาย บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เสาวลักษ์ พูลสระคู หญิง บ้านซับน้ำเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ณัฐพงศ์ พึ่งกลาง ชาย บ้านซับน้ำเย็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง ศรัญญา เลิศจันทึก หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย วรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์ ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุกัลยา สุพรรณเภสัช หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาง สุภัคชญาภัช บุญสูงเนิน หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง นิภาพร สกุลรัตน์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ธนิสร เชษฐนอก หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ณรงค์ จันทรา ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธุ์ ปัญญาดี ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาว ปาริฉัตร เสนาโนฤทธิ์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อดิรัตน์ เพ็ชรโคกสูง ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว กนกวรรณ ดำริห์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นิรดา ขวัญนนท์เดิม หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ปณิธาน ดังคนึก ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิตติมา แก้วน้อย หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย วชิระ ฤกษ์ชัย ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ชรินทร์ทิพย์ ใหญ่ยงค์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง จามรี วรสุนทร หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ธนาธิป แนวคำ ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สนธยา เสมราบ ชาย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว อนุสรา โชติสูงเนิน หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว นางสาวนารีรัตน์ พูลสวัสดิ์ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พิชชาพร ตอนจอหอ หญิง บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว กิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ หญิง วัดบันไดม้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อุดม กุยแก้ว ชาย วัดบันไดม้า ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ทรงศักดิ์ โสระสิงห์ ชาย วัดบันไดม้า ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว ช่อผกา พรจำเริญ หญิง วัดบันไดม้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สมพร ดีไว ชาย วัดบันไดม้า ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จุไรรัตน์ จินากูล หญิง วัดบันไดม้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จุฑาทิพย์ เกี้ยวกลาง หญิง วัดบันไดม้า ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ณัฐวัตร ขำศิริ ชาย วัดบันไดม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย บุญเลิศ เอี่ยมแย้ม ชาย วัดบันไดม้า ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อารยา นุ้ยแก้ว หญิง วัดบันไดม้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง อาทร ด่านกระโทก หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อัจฉราพร นวลชื่น หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สุภัทรา ศรีสมบัติ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สายทิพย์ จิตรโชติ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รุจาภา พินิจพันธ์ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วลักษ์สุดา พึ่งทอง หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ไตรรงค์ ชาติวงศ์ ชาย วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อรพิน ใจศิริ หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สุกฤตา จังพนาสิน หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ภิญญดา พรหมศรี หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ประภัสสร โนนทราย หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย แสงจันทร์ คงสักบัน ชาย วัดวชิราลงกรณวราราม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เพชรดา นวลชื่น หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว ณริสสา ใยพา หญิง วัดวชิราลงกรณวราราม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
ว่าที่ ร.ต. ปรีชา พุ่มลำเจียก ชาย นิคมชลประทานสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วิไลวรรณ หมั่นป้อม หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วรินทร สีแนน ชาย นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว องค์อร ศรีเกียรติ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง อณัฐธพร จันทบุญ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จำรัส บุราณ ชาย นิคมชลประทานสงเคราะห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว หนึ่งฤทัย จันทร์ชีวา หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วรรณิศา ทองทัพ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กรรณิการ์ วีระพงษ์ หญิง นิคมชลประทานสงเคราะห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ประเสริฐ พูลเงิน ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาง รัตนา พงษ์สุวรรณ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นางสาว อังคณา จันทร์แทง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย เสน่ห์ สมวงศ์ ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วิไลวรรณ เกิดปัญญา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จารีย์ สมวงศ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว จีระพันธ์ ชุ่มชื่น หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว นลัชนันท์ พรมโสภา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปัทมา ขิงสันเทียะ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วรวรรณ พงษ์พันธ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย พลาพล กลมลี ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จิตตรา ธัญญเฉลิม หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฐวุฒิ นาระหัด ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จินตนา เพียรตะขบ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กนกไท โพนสิงห์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เกศกนก นะธี หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จิตติมา ลิสันเทียะ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อนุชา โพธิ์ขำ ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง โสรยา แคล้วสูงเนิน หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว น้ำผึ้ง ปลาโพธิ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วิลาวัลย์ ทิมา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง ศศิธร มีเที่ยง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง พจณิชา ยอดสุรินทร์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว วิจิตรา ช้างน้ำ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สามินี สงค์ดำ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วสุดา เทียนชัย หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ปรัชญา ถ้ำกลาง ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย กฤษดา สิงห์โต ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง พิมลวรรณ นาคจันทึก หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จันทอง นามวัตร หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง อัญชลี ผานคำ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สายใจ ข้าวหอม หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จารุวรรณ โสภา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ผุสดี ข้อนอก หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วงเดือน อรรคโสภา หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว อรอนงค์ บุญเหลือ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว ภานุมาศ เจตินัย หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จันทร์จิรา บัวคลี่ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ดารารัตน์ งามสมบัติ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สายรุ้ง แก้วมงคล หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว รำไพ สักรินทร์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เรณู ชัยยะ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เบญจพร แถมดอน หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วินัย ใบโพธิ์ ชาย บ้านซับเศรษฐี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เกศรา อุสาหะจิตต์ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง วราภรณ์ อึ่งประยูร หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ ภูมิศาสตร์
นาง ณัฐนันท์ วามะชาติ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ร.ต. ทศพล อำมะพะ ชาย บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง อังสุมาลี ทองศรี หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ธันยธรณ์ จวงสอน หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นางสาว ประนอม คูคานนอก หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว เสาวรส ผ่องสกุล หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ทักษพร ศรีพรหม หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิราภรณ์ สุขพงษ์ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุพรรษา โพธิ์แย้ม หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สิริลักษณ์ พึ่งสวัสดิ์ หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ประภัสสร มณีเนตร หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว ณัฐวลัญช์ พรหมบุตร หญิง บ้านซับเศรษฐี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปริศนา มีเที่ยง หญิง บ้านซับเศรษฐี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง ปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ หญิง บ้านหนองตะกู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย จิรายุทธ คุณเศษ ชาย บ้านหนองตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง กันยา สิทธิเสนา หญิง บ้านหนองตะกู ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย เจษฎา โคราช ชาย บ้านหนองตะกู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย เอกพันธุ์ ดีพร้อมเพ็งกลาง ชาย บ้านหนองตะกู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาง บุญสอน บุญมี หญิง บ้านหนองตะกู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุกัญญา กมลกลาง หญิง บ้านหนองตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เกณิกา สร้อยฟ้า หญิง บ้านหนองตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อนุชธิดา ตาดไธสง หญิง บ้านหนองตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สมเพียร วงค์ชมภู ชาย บ้านหนองตะกู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สุระชัย บุญมี ชาย บ้านหนองตะกู นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรดา ฝ่าพิมาย หญิง บ้านหนองตะกู เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อำนวย จงนบกลาง ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พัฒนียา พงษ์ศิริศักดิ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว ละเอียด ทุ่มกระโทก หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง นภลักษณ์ โทชนบท หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย วิเชียร แสนโคตร ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัชรี เกตุผาสุข หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ภัทรา โล่ห์สุวรรณ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ฌานุตม์ อินทสุวรรณ ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ชนัญญา เนตรพล หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พริ้มเพรา ทิพย์บรรจง หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง สุวรรณา รังสิมาการ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง จอมใจ ทองคำขาว หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง พิกุล แสงหิรัญ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พรทิพย์ สุวรรณบุตร หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สมควร ขุมทรัพย์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นาง ลาวัลย์ พันธุวงศ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการ การจัดการทั่วไป
นาง อุ่นจิต คุ้มสวัสดิ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย จตุชัย นันทวิชิต ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ทอภัค ด่านกระโทก หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัฒน์กมล ธนสิริไพศาล หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง จันจิรา วุฒิสาร หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณัฐพล เลือดขุนทด ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปลายทอง อภัยนอก หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พรรณิภา พินไธสง หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว มณเฑียร รื่นวิชา หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง นพรรษมล ธรรมเกษร หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว นิตยา ฤทธิ์จรูญ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อมรวรรณ ขอสูงเนิน หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจจิมา สุพรม หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัชนภัสร์ ทองดาดาด หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว วลัยลักษณ์ จันคำวงษ์ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัชดาพร ภูกันแก้ว หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมคิด อาจไธสง ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พินชญา ดีขำ หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง ภาวิณี วงศ์ษา หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุนิษา งิมขุนทด หญิง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ฆนาพงศ์ วงศ์ษา ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย คณิต จันทรจิต ชาย บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย สมพล ทองตัน ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย นิพนธ์ เดชศิริ ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง มาลี พงษ์ศรัทธาสิน หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว วัชราวดี หมอกโคกสูง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัยรินทร์ ภิญโญธรรมรัตน์ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ณธิดา คูณขุนทด หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว สุพัชฌาย์ อภิชากิตติศักดิ์ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จีรณัฐ บัวระพันธ์ หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง หนูเจต หิรัญวาทิต หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ภาวิณี ศรีบุญเรือง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง อุษา ยอดเมือง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อภิชาติ สุวรรณรงค์ ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย บุตษา ยางทุ่ง ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง พัชรา เทพพานิช หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง ศิราณี ฤทธิเดช หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย บุญสนอง ขึมสูงเนิน ชาย บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิตรดา ยางทุ่ง หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อาทิตยา มีชูสม หญิง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาง สุภี สุภานันท์ หญิง บ้านลำทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พรทิพย์ ทำทอง หญิง บ้านลำทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พรพิมล ทะคำวงษ์ หญิง บ้านลำทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กันยากร รูปคม หญิง บ้านลำทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปณตพร ทองสงฆ์ หญิง บ้านลำทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุพัตรา ธรรมบุตร หญิง บ้านลำทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาย กันต์พสิษฐ์ วัฒนธรรม ชาย บ้านลำทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ชูศักดิ์ ร่วมสุข ชาย บ้านลำทองหลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย อุดมศักดิ์ ชีพนุรัตน์ ชาย บ้านลำทองหลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว นิพาดา บัวศรี หญิง บ้านลำทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อุทร นิยมชาติ ชาย บ้านหนองตาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ปทุมมา หยี่หร่า หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง กมลทิพย์ พันโนฤทธิ์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วิภารัตน์ สาทอง หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อุมาพร ปะสาริกัง หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชัญญนิษฐ์ วงศ์หริรักษ์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นงลักษ์ ศิรินัย หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย วชรธีร์ ภารไชโยพันธ์ ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ดลพร แก้วแกมขุน หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ัณัฐณรงค์ ผาตะพงษ์ ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ประภัสสร วิลัยรัมย์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พรพิมล อนุรักษา หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุรินทร์ นึกอุ่นจิตร หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว โยธกาญจน์ จูทะรัตน์ หญิง บ้านหนองตาแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย สุรศักดิ์ เจิมขุนทด ชาย บ้านหนองตาแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย พงศ์เพชร แนบกลาง ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย พรเทพ ศรีชะโร ชาย บ้านหนองตาแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สุรชาติ รัตทะวงศ์ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย สามารถ พิมตะขบ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กรรหา ศักดา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สาวิกา ทันครบุรี หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีบูลา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง วัชรี ด่านกระโทก หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัชรินทร์ โกพลรัตน์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย ประวิทย์ นิลจันทึก ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ปิยรัฐ คลีมานะกิจ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นันทกาญจน์ เสมอมา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว วลัยพร ยอดเอี่ยม หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นางสาว สุนีย์ สุวรรณประทีป หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง อัญชลี บัตรสูงเนิน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย บุญช่วย คำไทยกลาง ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง น้ำเพชร ขัติยะนนท์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์
นาย ปรีชา ขัติยะนนท์ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว เยาวลักษณ์ ป้องปิ่น หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย นรินทร์ บัวทอง ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว แววดาว วิชาเกวียน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ณปภัช เพ็งชัย หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง พัชรี ปานพรหมมาศ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ เศรษฐศาสตร์
นางสาว เสาวภา ไชยสุวรรณ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว พรนารายณ์ ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง สายบัว หวังช่วยกลาง หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภูมิศาสตร์
นางสาว สมร แพงสอน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อดิศักดิ์ ปทุมปี ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธนัสนี เปียจันทึก หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย จอม ผาสุข ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง บุญล้อม เนื่องฤทธิ์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ปฐมาวดี เข็มทิพย์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สุภาพ กองจริต หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย ธนาพิพัฒน์ การรัตนศิริโชติ ชาย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว อัจฉราภรณ์ ขันโคกสูง หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุภัค ยิ้มย่อง หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาง ประนอม ศุภรณ์พานิช หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ภวันรัตน์ สังสัญชาติ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว อภาพร ภูพลผัน หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อาทิยา อุทัยดา หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จันทิมา ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นางสาว ทองล้วน ห่วงศรี หญิง บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย กฤษณะ โดดจันทึก ชาย บ้านหนองอีเหลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กชนิภา บัลลังก์นาค หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย อำนวย ผดุงรส ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว อรสา สุภอุดร หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วิลาวัลย์ สาริการ หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปิยะวรรณ รัตนะมาโต หญิง บ้านหนองอีเหลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย บริหาร คมพุดซา ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ปราโมทย์ กุงละ ชาย บ้านหนองอีเหลอ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธีรภพ ปลั่งกลาง ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ศรัญญา กลิ่นกุหลาบ หญิง บ้านหนองอีเหลอ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐศาสตร์
นาย ทรงเกียรติ สุรพงษ์พิทักษ์ ชาย บ้านหนองอีเหลอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว โชติกา ภิญโญ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ธีรพัฒน์ ครุธหอม ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ณรงค์ บุญแถว ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ดารา ต่อโชติ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ณัฐศุภามาศ ณัฐเมธานันท์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ปัฐมา ทองสถิตย์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เขมวรรญฬ์ มัดแพร หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง จิรัศยานุช ภัคสุรีย์รัชกุล หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พนิตรา น้อยวงษ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สาวิตรี เทศจันทึก หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิชญ์สินี จันทสิทธิ์ หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว สุนา สาแก้ว หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สราวุธ เกิดกลาง ชาย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อภิรดี สร้อยสูงเนิน หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุนิสา สว่างโคกกรวด หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยะพร อินทร์จำลอง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุภาภรณ์ อินทร์จำลอง หญิง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุธารัตน์ พิมพรมมา หญิง บ้านเขาแก้ว อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว อภิรดา นาที หญิง บ้านเขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชุดาพร จันทะสอน หญิง บ้านเขาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วรรณภา ศรีเกาะ หญิง บ้านเขาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พิศิทธิ์พงศ์ พลไกร ชาย บ้านเขาแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง มญชุกานต์ ปราบงูเหลือม หญิง บ้านเขาแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สมหมาย แสงกระจ่าง ชาย บ้านเขาแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อำภา ปานจุ้ยพะเนา หญิง บ้านเขาแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พิมพ์ชนก เหล็กพิมาย หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กรวรรณ ยอดมี หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง นีรนุช ประสมศรี หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อชิรญาณ์ แสงเขียว หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย สมคิด ศรีมงคล ชาย บ้านเขาจันทน์หอม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว รุ่งเรือง เกยดอน หญิง บ้านเขาจันทน์หอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง บังอร คับคา หญิง บ้านเขาจันทน์หอม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว โชติมณี ดือขุนทด หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุพิชฌาย์ ยิ่งสันเทียะ หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐธิดา นาคจันทึก หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย เชาวฤทธิ์ จันทร์แทง ชาย บ้านคลองมะค่าหิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย กฤษณพงศ์ วงศ์อินทร์ ชาย บ้านคลองมะค่าหิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สัตวศาสตร์
นางสาว คชาภรณ์ ปวงคำ หญิง บ้านคลองมะค่าหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง พิกุล อ่อนปุย หญิง บ้านวังกะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จุฑาภรณ์ พิมพ์ตระการ หญิง บ้านวังกะทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง พรประภา โฉมทอง หญิง บ้านวังกะทะ ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นางสาว สมฤทัย สัตนาโค หญิง บ้านวังกะทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ธัญพิมล ง้าวกลาง หญิง บ้านวังกะทะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ชัยโรจน์ รัตนา ชาย บ้านวังกะทะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ละมัย พรหมศร หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ชัญญา วงศ์อามาตย์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง เนาวรัตน์ สนธิการ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สรวงฤดี ชาวเรือ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย พงษ์ศักดิ์ สนธิการ ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว ศิริพิมล รักษามิตร์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาย อภิรักษ์ เดชบริวาร ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พรพรรณ อุ่นอก หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง จุฑามณี โอษฐ์เจษฎา หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย รัตนสถิตย์ อุดม ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อัจฉรา สถานรัมย์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พีรพล เพาพาน ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ธุรกิจการศึกษา
นางสาว จุฑามาศ สาครสูงเนิน หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กนกวรรณ มีดี หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุวินันท์ แพงเป๊ะ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ณัฐภัสสร วรวัชสถิตพงศ์ หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว เปรมวดี ดวงสิน หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ศราวุธ รัตนชัย ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย ศราวุธ รัตนชัย ชาย บ้านหนองขวางวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว สุกัญญา ยุนสูงเนิน หญิง บ้านหนองขวางวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อรรถทวี เปรี่ยมสูงเนิน ชาย บ้านหนองขวางวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สราวุฒิ วาจาดี ชาย บ้านหนองหมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ชลลดา ศรีศิริ หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว รุ่งทิวา นารินทร์ หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จิราภรณ์ เงินหล่อ หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ดรุณี หอจันทึก หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐวัส ปัญญาใส ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว วรรณรัตน์ รุ่งเรือง หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วันเพ็ญ กงนอก หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว วาริน เชิญกลาง หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สุชิน อำภาพันธ์ ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณัฎฐกิตติ์ บุกกลาง ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุวิทย์ ท้าวนอก ชาย บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง น้ำผึ้ง ชนไธสง หญิง บ้านหนองหมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พัชรินทร์ นนท์ขุนทด หญิง บ้านหนองหมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปัญญาพรรดิ์ เบ้ามงคล หญิง บ้านหนองหมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นิรชรา ถาเหง่า หญิง บ้านหนองหมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นางสาว เสาวภา แสงแก้ว หญิง บ้านหนองหมาก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อาทิตย์ สุระทอง ชาย บ้านหนองหมาก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว เบญจวรรณ ปาสารักษ์ หญิง บ้านหนองหมาก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ณิชชา ศรีศิริ หญิง บ้านหนองหมาก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง พิษณุลักษณ์ บุญทวี หญิง บ้านหนองหมาก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย รังสัน สุขประเสริฐ ชาย ประชารัฐวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ราชัณย์ ดงเรืองศรี ชาย ประชารัฐวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ธิดา ศิลาทอง หญิง ประชารัฐวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุทิตา ถึงนาค หญิง ประชารัฐวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิริรุ่ง นามหาชัย หญิง ประชารัฐวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อรทัย ผลดี หญิง ประชารัฐวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว กัลยา กันภัย หญิง ประชารัฐวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว นิ่มนวล น้อยเชียง หญิง ประชารัฐวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นิตยา แก้วกองนอก หญิง ประชารัฐวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สมชาย ศิริมาลัยรักษ์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง เพชรรัตน์ คำย่อย หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง แสงอุไร งามพลกรัง หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง อธิญาสินี อุดมสิทธิ์หิรัญ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย พัฒนพงษ์ พรมโสภณ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อธิวัฒน์ ธีรเศรษฐ์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย วาสนา บำรุงกาญจน์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว สุพรรณี สงครามรอด หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นวพร ตรีศักดิ์ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง พริมา สีหะวงษ์ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กัลญา อินทร์จอหอ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว จริญญา ทองคร่ำ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เบญญาพร ทักษิณบุตร หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สมปอง บุญพูน หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นพวรรณ ซ่อมจันทึก หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สวนีย์ จัดจอหอ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อภิรัตน์ เสาวภาคย์รัตนชาติ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ลลิตา พรทั้งสี่ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ยุพิน ผายดี หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว อัยยา นาคนางรอง หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุนิสา น้อยวิชัย หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว รัชฎาภรณ์ พิมพ์ภักดี หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มนัสนันท์ โชว์สูงเนิน หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไทยคดีศึกษา
นางสาว ฐิตาภรณ์ ภูสีนาค หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สถิติประยุกต์
นางสาว ภัทรญาณี เจริญรุ่งสิริโชค หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปณกชสร พานดอกไม้ หญิง วันอาสาพัฒนา 2520 ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมจิตร ปะริรัมย์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ฤทธิชัย กิตติคุณานันท์ ชาย วันอาสาพัฒนา 2520 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย อุดร ปีกลาง ชาย บ้านป่ากล้วย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
ว่าที่ร้อยตรี เธียรวิชญ์ ทับที ชาย บ้านป่ากล้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นางสาว ปวริศา ภัทรปัญจรัตน์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กนกพร วิวัฒน์ลักขณาวงศ์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย กันต์ธีร์ โพธิบัติ ชาย บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ปิยะนุช กินกิ่ง หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปุณิกา แสงจิตจรัส หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิรภา บรรดาศักดิ์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว ปฏิมาพร คำพุก หญิง บ้านป่ากล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาปฐมวัย
นางสาว ดวงใจ จันจอม หญิง บ้านป่ากล้วย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยาอร บรรดาศักดิ์ หญิง บ้านป่ากล้วย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ศศิมา เจ๊กนอก หญิง บ้านป่ากล้วย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ประยงค์ บำรุงกาญจน์ หญิง บ้านกุดโง้ง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วรรณี กาฬสินธ์ หญิง บ้านกุดโง้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จิราพร วลสันเทียะ หญิง บ้านกุดโง้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย กิตติพงษ์ ศรีวีรพงศ์ ชาย บ้านกุดโง้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิราภา ถนัดค้า หญิง บ้านกุดโง้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สากล มณฑา ชาย บ้านกุดโง้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ภูมรินทร์ มะโนวัน ชาย บ้านกุดโง้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง สุภาวดี ทรายจังหรีด หญิง บ้านซับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย พงศกร เชื้ออะภัย ชาย บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เนตรนภา นามสพุง หญิง บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว จุฑารัตน์ สิงห์สร หญิง บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว ประภัสสร สีใส หญิง บ้านซับน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิตต์ลัดดา เหล่าทะนนท์ หญิง บ้านซับน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย อนุชา สีดาแสง ชาย บ้านซับน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อัณธิรา จันทะภักดี หญิง บ้านซับน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ถวิล กางทอง หญิง บ้านซับน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เพ็ญศรี สุขโข หญิง บ้านซับน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ทิพย์วรรณ สุขเกษม หญิง บ้านซับน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อภิญญา สิงห์นวล หญิง บ้านซับน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง เดือนนภา พรมชน หญิง บ้านบ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว มณัญญา บุษยะมา หญิง บ้านบ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สาริกา ลินดาวรรณ หญิง บ้านบ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ณรงค์ หล่ำจันทึก ชาย บ้านบ่อทอง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ปารณีย์ ผ่องจันทึก หญิง บ้านบ่อทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธวัชชัย เจ็กจันทึก ชาย บ้านบ่อทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว วิชุดา ภักดี หญิง บ้านโป่งวัวแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปิยะนุช สุวพงษ์ หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว เสาวลักษณ์ วิลัยลักษณ์ หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฏยา สาหร่าย หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วสันต์ แก้วบุตรดี ชาย บ้านโป่งวัวแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง อรกช ทรัพย์ศิริ หญิง บ้านโป่งวัวแดง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย ชูชัย เจริญยิ่ง ชาย บ้านโป่งวัวแดง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย นาวิน กั้นกลาง ชาย บ้านโป่งวัวแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเมืองการปกครอง
นาย วิจิตร ไพรวิจารย์ ชาย บ้านวังไทร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รัตนาวดี เขียวพรม หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย นิรันดร์ พลศรี ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง ชนิกานต์ โชติจันทึก หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง แป้งล่ำ โหรา หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย มนัส จันทวงค์ ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย วิเชียร ม่วงมุข ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัชรา ฝอยทองคำ หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว สกุณา สมณะ หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง กัญญาภัค กีรติโสภากุล หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาย กฤต กีรติโสภากุล ชาย บ้านวังไทร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว พิศมัย หงษ์ทอง หญิง บ้านวังไทร ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง จิตติมา ของดี หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ราตรี พาลาด หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาง สุจิตตรา ขุนทอง หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ธัญญภัสร์ รักษากลาง หญิง บ้านวังไทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ศิริประภา หลั่นจันทึก หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วัลฤดี เสียงล้ำ หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุภาภรณ์ สมควร หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นิสาชล อ่วยกระโทก หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อุบลวดี แขกไทย หญิง บ้านวังไทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาย สมใจ พูลภิรม ชาย บ้านวังไทร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เกษราพร มงคลมิตร์ หญิง บ้านวังไทร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ภรณ์ทิพย์ เถกิงผล หญิง บ้านวังไทร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ราตรี สีมาวงษ์ หญิง บ้านวังไทร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัฐพร จันดำ หญิง บ้านวังสีสด ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย นิพนธ์ ปล้องงูเหลือม ชาย บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พรพิมล ถาวรเสถียร หญิง บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สายสมร ป้อมสุวรรณ์ หญิง บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย พิรเดช กองเป้า ชาย บ้านวังสีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐฐากร ปัดตะคุ หญิง บ้านวังสีสด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชญาน์ดาสิริ จิราเศรษฐ์โชติ หญิง บ้านวังสีสด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาง อนงค์ มีมั่งคั่ง หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เสวียน ผุดผ่อง หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อรรณพ คินขุนทด ชาย บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง มลิสา ทองอ่อน หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการ วิจัย
นาง เนตรนิภา พงษ์สมบูรณ์ หญิง บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อภิญญา เกษมพร หญิง บ้านหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มัทพร อวบสันเทียะ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สาฬหศาสตรี พิลาลี หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นิธิมา ประทับศักดิ์ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชวาลา สนสูงเนิน หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พวงเพ็ชร ปัดกอง หญิง บ้านหินดาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารธุรกิจ
นาย พงศ์ธร สีน้ำอ้อม ชาย บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐสิตา ปล้ำกระโทก หญิง บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาย ธุวนนท์ บาลโพธิ์ ชาย บ้านหินเพิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สุชาติ ฝอยทองคำ ชาย บ้านหินเพิง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ปริชาติ นุ่มชัยภูมิ หญิง บ้านหินเพิง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว กฤษณา กาญบุตร หญิง บ้านหินเพิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นุชจรี คำทูลตา หญิง บ้านหินเพิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ภิญดา อสุรา หญิง บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อนิฏฐกา ศึกษาการ หญิง บ้านหินเพิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ปนัดดา ศักดา หญิง บ้านหินเพิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว คณิตา กรรณาฤทธิ์ หญิง บ้านหินเพิง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กัญญาวีร์ เพียรงาน หญิง บ้านหินเพิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุทธิภรณ์ แก้วคำ หญิง บ้านหินเพิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สง่า ขอขันกลาง ชาย บ้านหินเพิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จิตติมา เวฬุวนาทร หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นาย จตุพร สุตนนท์ ชาย บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มัณฑนา โปธาวงค์ หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ยลดา เวียงคำ หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชญาภา ศรีภูวงศ์ หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว มณฑาทิพย์ พันธุ์ศรี หญิง บ้านคลองดินดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ธานี ฝากกิจ ชาย บ้านคลองดินดำ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วิภารัตน์ ก้อนมณี หญิง บ้านคลองดินดำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย กฤษฎา พรมดี ชาย บ้านคลองดินดำ พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สาธารณสุขศาสตร์
นางสาว นภัสกร คำแย้ม หญิง บ้านบุ่งเตย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พิมพ์ลดา ปัดโต หญิง บ้านบุ่งเตย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ธัญชนก ทับศรี หญิง บ้านบุ่งเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุภลักษณ์ ชำระกาย หญิง บ้านบุ่งเตย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ฤชากร ยิ้มแย้ม ชาย บ้านบุ่งเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว พงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ศิรินทรา สถิตย์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อัชราภรณ์ วิโมกข์รัตน์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สาริกา กิ่งแก้ว หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง นิรฌา พัฒนไพศรี หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สันติสุข ขอเหล็กกลาง ชาย บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว กมลชนก สมการณ์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สาวินี ปลาดรัมย์ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ณัฐวดี เนียมตะคุ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ชลิตตา วงค์ก่อ หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นรินทร์ธร จันทร์แทง ชาย บ้านโป่งตาลอง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สำเนียง สุริโย หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นาย ธนวรรธน์ เพชรแสน ชาย บ้านโป่งตาลอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ญานิสาศิริ เรืองศรีชนกุล หญิง บ้านโป่งตาลอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ธิดารัตน์ เกิดหมื่นไวย หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว เขมิกา พิมล หญิง บ้านโป่งตาลอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย บุญหลาย ทองศรี ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พัชรา โมราบุตร หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ธนพร โมราบุตร หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สมชาย หาญเสมอ ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐวลันช์ ทะสุนทร หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ภาวิณี ปั้นโต หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาปฐมวัย
นาย สมศักดิ์ จิตราช ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว น้ำผึ้ง ชาญไชย หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ดิษกร สารพิบูลย์ ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย สมาน ช่วยวงษ์ ชาย บ้านหนองคุ้มวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ทิพาพร แจ่มจำรัส หญิง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุนิสา กินนอน หญิง บ้านหนองจอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารจัดการการศึกษา
นาย ราชันย์ ฝ่ายคำตา ชาย บ้านหนองจอก ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว สุนิสา กินนอน หญิง บ้านหนองจอก ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย พชร บรรจบปี ชาย บ้านหนองจอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง เสาวลักษณ์ โคราช หญิง บ้านหนองจอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กานดา นิลมงคล หญิง บ้านหนองจอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิชญาณัฏฐ์ พรพิมลรัตน์ หญิง บ้านหนองจอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วันชัย เทียมทองศรี ชาย บ้านหนองจอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สุเมธ บุญศรณ์ ชาย บ้านหนองจอก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภูมิศาสตร์
นางสาว ชนนิกานต์ บุแก้ว หญิง บ้านหนองจอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย มนัส อุตมะสุนทร ชาย บ้านหนองจอก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย ดิน วิยาสิงห์ ชาย บ้านหนองจอก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย บัณฑิต วงศ์อามาตย์ ชาย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เหรียญทอง แจ่มจำรัส หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ปิยะดา รัชนิพนธ์ หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย พิทักษ์ ดาทอง ชาย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาย สุนทร แจ่มจันทร์ ชาย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว หทัยรัตน์ หนอสีหา หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทิพยาภรณ์ เศวตนัย หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พิชามญชุ์ ลันขุนทด หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง รุ่งทิวา สังคะรินทร์ หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อรุณ บุญมี หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พิจิตรา ถ้ำกลาง หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุวพิชญ์ อินยา หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว กชพรรณ จันทร์สร้อยงาม หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ดุจจะรี พิมคีรี หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จิราพร รุนราช หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นภัสวรรณ ดำรงธรรม หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว วิภาดา ขำเอนก หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว บังอรรัตน์ เพ็งแพง หญิง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย รักใหม่ ลุนศรี ชาย สระน้ำใสวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิง ปราชญา เรืองจาบ หญิง สระน้ำใสวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย สุธี คำสำโรง ชาย สระน้ำใสวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มณีวรรณ สระจันทร์ หญิง สระน้ำใสวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง อรณี เอี่ยมละออ หญิง สระน้ำใสวิทยา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว มธุรส พุดซ้อน หญิง สระน้ำใสวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เอื้องฟ้า ศรีสุข หญิง สระน้ำใสวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ครองขวัญ ผู้มีสัตย์ ชาย สระน้ำใสวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง เปรมสุดา ฉายแสง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จีรภา ตัณจักรวรานนท์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย ประทีป คงหมื่นไวย ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง ไพรวัลย์ สุนันธรรม หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สุภาวดี จันทเขต หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ทวีพร เชาว์สันเทียะ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง อรสา มาสิงห์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สมปรารถนา ด้วงกลาง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นิตยา รุ่งเรือง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ประวิทย์ เจริญผิว ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย จิรศักดิ์ เถกิงผล ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง เจียมรัตน์ ปานอุบล หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาว กฤตยาวดี ดีผิว หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว สุกัญญา เกตุบุดดา หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย วิษณุกร ปิ่นสันเทียะ ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว หิรัณยา สุขประเสริฐ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัชชา เรืองยงค์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ณัฐชนน โพธิ์อ่อน หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กวินนา สร้อยสวัสดิ์ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สิทธิพงษ์ เพียรพ่วงพันธ์ ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย กิตติคุณ ตันติกุล ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วนิดา โตสกุณี หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิจิตรา รอดพ้นภัย หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง วชิราภรณ์ เจิมแหล่ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว ศศิพร ทองรบ หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย เตียงศักดิ์ นามวงศ์ ชาย ไตรรัตน์วิทยาคาร ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วรรณนารัตน์ ปานอุบล หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง บวรลักษณ์ เกินกลาง หญิง ไตรรัตน์วิทยาคาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมบูรณ์ อุสาหะจิตต์ ชาย บ้านคลองยาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ผ่อน วงศ์อินทร์ ชาย บ้านคลองยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อำนวย หวังภูกลาง ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง เลียม อุสาหะจิตต์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ศิริพร พวงเกตุ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อลิศรา จันทรวิฑูรย์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย วิษณุ จัดจอหอ ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุภารัตน์ นพวรรณสกุล หญิง บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ประวิทย์ กองทรัพย์ ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย สมพงษ์ ปุราถาเน ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มธุสร แย้มศรี หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศิรประภา วุฒิสาร หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ณัฐพร ขุมคำ หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วุฒิชัย ดาบไธสง ชาย บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เอกชัย ฤกษ์นิรันดร์ ชาย บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย ชินวิวัฒน์ ปลื้มพันธ์ ชาย บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
ว่าที่ร้อยตรี วงศกร บุญมี ชาย บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว พิมพ์ผกา มงคลพัฒน์ หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาพิเศษ
นางสาว สมนา ถนอมพุทรา หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว น้ำทิพย์ พุดขุนทด หญิง บ้านคลองยาง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ศศิวิมล อินทร์บริสุทธิ์ หญิง บ้านคลองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง ละออ เอียมดี หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สรินทร แสนโคตร หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง รัชดา พุดขุนทด หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง บุญล้อม พิรุณ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง สรวีย์ ชื่นอุปการนันท์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว ธนิษฐา ช่ำชอง หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง รวิวรรณ มีศิลป์ หญิง บ้านคลองยาง ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นางสาว ธิดา ไกรทองสุข หญิง บ้านคลองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐชยา วงศ์อินทร์ หญิง บ้านคลองยาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อภิรดี จันทรา หญิง บ้านคลองยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชัชวลัย เชาว์ชอบ หญิง บ้านคลองยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง มาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง หญิง บ้านซับหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ยุวดี เชื้ออะภัย หญิง บ้านซับหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ พัฒนาชุมชน
นาย พงษ์เพชร คำแก้ว ชาย บ้านซับหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว เจนจิรา พืชหมอ หญิง บ้านซับหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เสาวภา บุญประเสริฐ หญิง บ้านซับหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เดือนฉาย นาดี หญิง บ้านซับหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย บุญมี ฟังสันเทียะ ชาย บ้านซับหวาย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สมนึก คุ้มกลาง หญิง บ้านซับหวาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ณัฐิดา มิลดอน หญิง บ้านซับหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง กนกวรรณ จันทร์เกิด หญิง บ้านท่ามะนาว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี นิติ ทองมนต์ ชาย บ้านท่ามะนาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วิภา เลือดขุนทด หญิง บ้านท่ามะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ไพบูลย์ สอนเจริญ ชาย บ้านท่ามะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง นัยนา อาจมนตรี หญิง บ้านท่ามะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นางสาว สาวิตรี เจริญทองดี หญิง บ้านท่ามะนาว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ลลิตา ยิ้มแย้ม หญิง บ้านท่ามะนาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สมศักดิ์ วนสันเทียะ ชาย บ้านท่ามะนาว ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ทัตพิชา ปัจจังคะโต หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง อรวรรณ ทองคล้าย หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรวรรณ ในจันทึก หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อาภาภรณ์ สาระ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วิลาวัลย์ สุขเจริญ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เขษมศักดิ์ บุญเปลี่ยน ชาย บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว รวีนิภา ทองกลม หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว จุฑารัตน์ บุญเทียม หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ทิพาภรณ์ แจ้งสูงเนิน หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว หทัยรัตน์ เทพทอง หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ถนอม ศิริแจ่ม หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นัชภร ลิมปิสวัสดิ์ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ดวงพร ชัยเวช หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุจิตรา ภิณโญวงศ์ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ตวงทอง ไชยศรีษะ หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย เชาวลิต หล้าดวงดี ชาย บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง ชลธิชา แจ้งสว่าง หญิง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ชัยโชติ เทพวิญญากิจ ชาย บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์การกีฬา
นาย สุพรรณ แน่นดี ชาย บ้านหนองสาหร่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จิดาภา ฉันทิศเลิศ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ณภัชกมล แก้ววิชิต หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ยุรีพร หิญชีระนันทน์ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วารุณี ชอบสว่าง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง วรารัตน์ สรรเสริญ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง จารุมาศ เทพวิญญากิจ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ชุลีพร อุ่นศิริ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย โสภณ สวยขุนทด ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาว ชนม์นิภา เจริญเขต หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รุจิราภรณ์ บ่อม่วง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ศุภชัย สถิตย์ ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ขลิษา ขัดโพธิ์ หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุปราณี จงปลื้มกลาง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พรสวรรค์ โฮนอก หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาปฐมวัย
นางสาว นัดดา ท้องพิมาย หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย เกรียงศักดิ์ เหล่าพิเดช ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ชูเกียรติ คลีมานะกิจ ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ฐิติรัตน์ จุลไธสง หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย สมศรี วนสันเทียะ ชาย บ้านหนองสาหร่าย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ชัยวุฒิ แซ่จิว ชาย บ้านหนองสาหร่าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ภัทรภร พลจันทึก หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วราภรณ์ เทียนชัย หญิง บ้านหนองสาหร่าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เจษสุดา รักษาภักดี หญิง บ้านคลองเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว รุ่งตะวัน วันดี หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พัชราภรณ์ วงค์ประโคน หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ขนิษฐา จันทร์พาณิชย์ หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วรพล พงศ์พัชรางกูร ชาย บ้านคลองเดื่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย สมศักดิ์ สืบกระแสร์ ชาย บ้านคลองเดื่อ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วรามาศ ชอบชื้น หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว พัชรี พาลี หญิง บ้านคลองเดื่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาง ดารา พรจรรยา หญิง บ้านคลองเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย จิรวัฒน์ เยินสูงเนิน ชาย บ้านคลองเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง กัญญลักษณ์ พงศ์สุขเกื้อกูล หญิง บ้านคลองเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จีริชุฎา หน่องกระโทก หญิง บ้านคลองเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นัทธมน บัวคำ หญิง บ้านคลองเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย กมล แท่นประยุทธ ชาย บ้านคลองเสือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง สุกัญญา ทำสวน หญิง บ้านคลองเสือ ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว เขมณัฏฐ์ ทำสวน หญิง บ้านคลองเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาง สุทธ์สินี ดาวศรี หญิง บ้านคลองเสือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาว กุลิสรา ชำนิไกร หญิง บ้านคลองเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ยศพร ชงขุนทด ชาย บ้านคลองเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง สิเรียม ร่มพิมาย หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง จงดี มานพ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย ชนะวงศ์ บุญสูงเนิน ชาย บ้านท่าช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สุรชัย สุวรรณชัยลพ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง ศิริรัตน์ เสนาะเสียง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว วิลาวัลย์ แกตขุนทด หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พีชญาภา หาญชนะ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุจิตรา ยานิตย์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุนิษา กลีบพุททรา หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วรรณา กรอบทอง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ณิชากร มั่นอ่ำ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง รัศมี แท่นประยุทธ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว นิตยา หนูเส็ง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ธัญวรัตน์ สำราญมาก หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาง กัลยา ประพันธ์อนุรักษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ประมุข แก้วล้วน ชาย บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ศิริวรรณ แก้วล้วน หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย จำเนียร อาจขำ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว อาทิตยา ศรีรักษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กาเหว่า ตาเสือ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ การศึกษาพิเศษ
นาง วิไลวรรณ แจ้งกลีบ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ชาลิสา พละโสม หญิง บ้านท่าช้าง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ถิร พินทะ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว มณฑิรา ทองนอก หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ศศิธร สืบเพ็ง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ภัทราพร ตรีภพ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วิยะดา ทาบิดา หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย หัตถชัย วุฒิสาร ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ไพทูรย์ พิกาด ชาย บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว บังอร เงินของแพง หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปัทมา ภูกงลี หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุรชัย สุวรรณชัยลพ ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุทัยรัตน์ ผลประกอบ หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จุฑามาศ เต็มพงษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุมาลิน มีบุญลือ หญิง บ้านท่าช้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ศิริลักษณ์ ฟุ้งพิมาย หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วรรณา ยอดรักษ์ หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภัทราพร บุญกุศล หญิง บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กรรณิการ์ แจ่มเพ็ง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ตุลธร อาจบำรุง ชาย บ้านท่าช้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย สานิตย์ บุญกุศล ชาย บ้านท่าช้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย อดิศร ประประโคน ชาย บ้านท่าช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ธัญวรรณ ทวีพันธ์ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว โสรยา โปร่งสันเทียะ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สาคร ผาประคำ หญิง บ้านท่าช้าง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ทศพล เผ่าเพ็ง ชาย บ้านท่าช้าง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว ปิยะนุช กมขุนทด หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สมชาติ สาหร่าย ชาย บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง กษิรา ลาภบุญเรือง หญิง บ้านท่าช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง มาลัย มูลภักดี หญิง บ้านปรางคล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ชิติพัทธ์ ไกรโสดา ชาย บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิริทิพย์ ศิริวิโรจน์ หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว รัตนา หาญจันอัด หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ญปภัฒ ผลทวี หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิราทิพย์ นนท์ประไพกุล หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ณัฐริดา ทองแรง หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วรรณภา เกตุกลางดอน หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธนิดา ศรีลาชัย หญิง บ้านปรางคล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุพัชรนันท์ รองในเมือง หญิง บ้านปรางคล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ฉัตรชัย ฤาชาเวช ชาย บ้านปรางคล้า เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาย คำรื่น ทองเหลื่อม ชาย บ้านโป่งกะสัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย วิบูลย์ จันทดวง ชาย บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว น้ำทิพย์ นิลวัน หญิง บ้านโป่งกะสัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง กัลยา สุขสำราญจิตต์ หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วิไล ชูแก้ว หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว เพ็ญศรี มหิมา หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สายสุดา ชินไธสง หญิง บ้านโป่งกะสัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุธิดา เจิมจอหอ หญิง บ้านโป่งกะสัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว โสภาพรรณ แสนปอพาน หญิง บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พิจิตรา ปะกะตัง หญิง บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปาริตา สายนันไชย หญิง บ้านหมูสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นางสาว สุดารัตน์ นาคแท้ หญิง บ้านหมูสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ดวงฤดี ดีมูล หญิง บ้านหมูสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว บุญประกอบ ศรีวรมย์ หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว ประภาพร คำนึงเนตร หญิง บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุดา หอยสังข์ หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เกษร ปะวะโน หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาง จิตวรา สนิทไทย หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง รัชนี แสงประพาฬ หญิง บ้านหมูสี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย วชิระ รัศมีสุนทรางกูล ชาย บ้านหมูสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว นิสา กาจันทึก หญิง บ้านหมูสี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง กานดา เรืองศรี หญิง บ้านหมูสี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สุธาสินี วงศ์ไทย หญิง บ้านหมูสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว ฐิตินัน ปะวันทะกัง หญิง วัดขนงพระเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นงลักษณ์ ปอนเกษม หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง ภาชินี ภักดีมี หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว ลักคณา มหันต์ หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ธนิกานต์ คณาโจด หญิง วัดขนงพระเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สำรวย มั่นกลาง ชาย วัดขนงพระเหนือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุกัญญา กรวยสวัสดิ์ หญิง วัดขนงพระเหนือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว อารียา ซังบุษบา หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สมฤทัย แก้วเก่ง หญิง วัดขนงพระเหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย เฉลียว ปิ่นวิเศษ ชาย บ้านซับใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว น้ำฝน มนขุนทด หญิง บ้านซับใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ภัทรภร ไชยรัตน์ หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ศุภวุฒิ แนมกลาง ชาย บ้านซับใต้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ก้องพิภพ เขมารกุล ชาย บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว สุวีนัส เสือจันทึก หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย เอกชัย เชื่อฟัง ชาย บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิริขวัญ วาจาดี หญิง บ้านซับใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย อาทิตย์ รักษ์พลพันธ์ ชาย บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ทิวรรณพร รักษาชนม์ หญิง บ้านซับใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สุรีพร แพงแก้ว หญิง บ้านโนนประดู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ผกามาศ รัตน์ประทุม หญิง บ้านโนนประดู่ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พลอยชมพู ยศรุ่งเรือง หญิง บ้านโนนประดู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญสุด หญิง บ้านโนนประดู่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุพัฒน์ จันทร์กระจ่าง หญิง บ้านโนนประดู่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย บุญช่วย เกตุจันทึก ชาย บ้านโนนประดู่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อนุชา หมั่นกิจ ชาย บ้านโนนรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กาญจนา คิดรอบ หญิง บ้านโนนรัง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง จารึก ภูมิโคกรักษ์ หญิง บ้านโนนรัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ธภิรา พลหิรัญสุข หญิง บ้านโนนรัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นฤมล เทศสูงเนิน หญิง บ้านโนนรัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สุเทพ ปลั่งกลาง ชาย บ้านโนนรัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ประเดิม สกุลไทย ชาย บ้านโนนรัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว จิรนันท์ ไมขุนทด หญิง บ้านปางละกอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ
นางสาว เฉิดฉาย โยธะชัย หญิง บ้านปางละกอ ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นางสาว กมลชนก คิ้วสูงเนิน หญิง บ้านปางละกอ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วัชรินทร์ เลิศนอก ชาย บ้านปางละกอ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สุกฤษฎิ์ คำขุนทด ชาย บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เอราวัณ ยังมี หญิง บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ปนัดดา เฉียดสระน้อย หญิง บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว กรรณิการ์ บุญเหลี่ยม หญิง บ้านปางละกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชฎาพร มาลา หญิง บ้านปางละกอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นาตยา ปลั่งกลาง หญิง บ้านปางละกอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย เปี๊ยก แคบขุนทด ชาย บ้านปางละกอ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จีรภา ชาญสูงเนิน หญิง บ้านปางละกอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเงินการธนาคาร
นาย เทวฤทธิ์ สิทธินอก ชาย บ้านวังกระสวย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง นภัสภรณ์ เกยพุดซา หญิง บ้านวังกระสวย ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย ปูรธิศน์ นามะลัง ชาย บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุภัสสร เฝือสูงเนิน หญิง บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กนกอร เข็มสันเทียะ หญิง บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง นริศา นามมนตรี หญิง บ้านวังกระสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศรีสมร เย็นเหลือ หญิง บ้านวังกระสวย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัศมี พัฒนทองดี หญิง บ้านวังกระสวย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง พรพรรณ พรหมเมือง หญิง บ้านวังราง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สกุลรัตน์ สร้อยจันทึก หญิง บ้านวังราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วลีพร จำรัสประเสริฐ หญิง บ้านวังราง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย สมจิต มะโนสืบ ชาย บ้านวังราง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย วีระพันธุ์ ชินรัมย์ ชาย บ้านวังราง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา
นาย วีรยุทธ เวกสูงเนิน ชาย บ้านวังโรงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว วีรวรรณ แขขุนทด หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สมหมาย ชนพิมาย หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย สายัน ห่วงประโคน ชาย บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย นิคม จอมตั้ง ชาย บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย คณาธิป อุตส่าการ ชาย บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ยลดา อ่อนสา หญิง บ้านวังโรงน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย