ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201029

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040004

รหัส SMIS 8 หลัก

137

จำนวนนักเรียน

1030201029

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 3 12 1
อนุบาล 2 10 6 16 1
รวม อนุบาล 19 9 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 13 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 2 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 8 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 42 41 83 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
รวมทั้งหมด 15 11 26 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 76 61 137 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนโค้งยางวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย กฤษณะ เนาว์วงษ์ ชาย KRITSANA NAOVONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เตือนจิตร ศรีสุข หญิง TUENJIT SRISUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลัย พอสูงเนิน หญิง SUMALAI PORSUNGNOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ ป้องกลาง หญิง Kanckwan PongKhang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพัชรา กิตติพลอนันต์ หญิง SUPATCHARA KITTIPOLANAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อานนท์ โสกะสัง ชาย ARNON SOKASANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์ หญิง Parujee Thitipatcharawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิการ์ จ่ากลาง หญิง Kannika Jaklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล หญิง Chattraporn Kongchairojsakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิศา สร้อยสูงเนิน หญิง Sunisa Soisungnern ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิชาภา จุดาบุตร หญิง Nichapa Judaboot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญทิ้ง ชัยบุรัมย์ ชาย Bhunthing Chaiburam นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ศิรวิทย์ มูลศรี ชาย Sirawit Moolsri ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิลาวรรณ การเพียร หญิง wilawan Kanpain ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,063,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 37,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 560,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 435,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 2.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 225,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน โค้งยางวิทยา
ลำดับที่ 11
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 195,550.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 800 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ โค้งยางวิทยา


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ โค้งยางวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด