ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201033

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040016

รหัส SMIS 8 หลัก

121

จำนวนนักเรียน

1030201033

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 3 7 1
อนุบาล 2 13 8 21 1
รวม อนุบาล 17 11 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 9 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 3 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 39 29 68 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
รวมทั้งหมด 15 10 25 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 71 50 121 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ดาหวัน หลงมา หญิง DAWAN LONGMA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงระวี สายสุด หญิง SANGRAWEE SAYSUD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรวดี เรียมศิริ หญิง RAWADEE REAMSIRI ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรัช ติจันทึก ชาย WIRAT TIJUNTUG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกษร กลั่นภูมีศรี หญิง KESORN KLUNPHUMESRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประทินทิพย์ แสงทะมาต หญิง PRATINTIP SANGTAMAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัฐกาญจน์ จันทอง หญิง NATAKARN JANTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สัณห์จุฑา เกียรติสูงเนิน หญิง Sanjuta Kaetsungnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิดา ชนสูงเนิน หญิง Sutida Chonsungnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนุช เกิดสมบัติ หญิง Piyanooch Kerdsombut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลชุญา ทนงชัย หญิง KANCHUYA THANONGCHAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ วงษ์ภักดี หญิง RATTANAPORN WONGPAKDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ หุนสูงเนิน ชาย TANAWAT HUNSUNGNOEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิชัย อะโรคา ชาย SITTHICHAI AROKHA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นฤพร ยงสูงเนิน หญิง NARUPORN YONGSUNGNOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อาภาภรณ์ ฉวีวงค์ หญิง Arphaphon Chaweewong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐิรา หาญสูงเนิน หญิง ์๊NUTTIA HANSUNGNOEN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สมชาย ปรุสูงเนิน ชาย Somchai Prusungnoen นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย พิษณุ แช่มผักแว่น ชาย PISANU CHAMPUKWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 6 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 2,188,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,365,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 290,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 507 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 13 เมตร
ยาว 25 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 11
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 349,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 209 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 6 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด