ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201075

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040024

รหัส SMIS 8 หลัก

148

จำนวนนักเรียน

1030201075

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 10 16 1
อนุบาล 2 7 5 12 1
รวม อนุบาล 13 15 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 13 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 8 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 63 57 120 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 76 72 148 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองม่วง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วาด โปร่งสันเทียะ ชาย WAD PRONGSUNTHIA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ ปทุมนุกูลศรี ชาย SUCHAT PATUMNUGOOLSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐสินี มาสูงเนิน หญิง NATSINEE MASUNGNOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา อาบทอง หญิง SUPANSA ABTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พนารัตน์ รักคง หญิง Panarat Rukkhong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวี ศรีรังษ์ หญิง Wipavee Srirang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาใจ กุุกสันเทียะ หญิง Sudajai Kuksantia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา เพ็งศรีโคตร หญิง Chutima Pangsrikod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ ตุมชาติ หญิง Orawan Toomchat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุระเดช พันธ์มหา ชาย SURADAT PANMAHA ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปานทิพย์ จันทรนนท์ หญิง Panthip Jantharanon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เฌนิษฐ์ศา ภูมิศักดิ์ศิริกุล หญิง Chenitsa Phumsaksirikun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิษา เชิดโกทา หญิง Wanwisa Coedkota ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 48,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 7 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 2,188,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 2,558.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 129,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 495 เมตร
ยาว 495 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 11
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 2 เมตร
ยาว 3 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 12
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 10 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 44,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 38,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 20 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองม่วง
ลำดับที่ 16
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 2,551.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 15 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองม่วง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองม่วง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด