ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201048

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040030

รหัส SMIS 8 หลัก

259

จำนวนนักเรียน

1030201048

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 14 7 21 1
อนุบาล 2 12 9 21 1
รวม อนุบาล 26 16 42 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 13 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 14 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 13 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 15 32 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 75 73 148 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 7 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 8 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 5 24 1
รวมทั้งหมด 49 20 69 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 150 109 259 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง รุ่งอรุณ สุขวชิรเดชา หญิง Rungarun Sukwachidacha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันท์ณรัตน์ สิทธิมณีวรรณ หญิง NANNARAT SITTIMANEEWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุภรณ์ สนพนาวรรณ หญิง SUPORN SONPANAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย แสงอรุณ รังกำเนิด ชาย SANGAROON RUNGGUMNIRD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญแข สองเมือง หญิง PENKAE SONGMUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปองพล ศรีพล ชาย Pongphon Siphon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ ขมพุทรา หญิง Amornrat Khomphutsa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ์ ชาย Bunyasit Boonthitiphan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชต์วริยา บุญธิติพันธ์ หญิง Rutvariya Boonthitiphan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธัญญาลักษณ์ ประสาระเอ หญิง TUNYALUX PRASARAA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รชต ปังสันเทียะ ชาย Ratchata Pangsuntia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา พัฒนโชติ ชาย WITTAYA PATTANACHOT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วดีทิพย์ วัสขุนทด หญิง Wadeethip Wadkhuntod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นัทธมน คงดี หญิง ืNutthamon Kongdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปวริศา บาตรโพธิ์ ชาย Pawarisa Bartpho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระ กาสสกุล ชาย Terra Katsakun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว มินตรา สุริยะ หญิง Mintra Suriya ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณอัมพา พัชรกุศลจิตกุล หญิง Suwanumpa Patcharakusolajitkul ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 99 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 78,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 198 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 24 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,440,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 198 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 12
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 932,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชินวงศ์อุปถัมภ์


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชินวงศ์อุปถัมภ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด