ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201052

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040033

รหัส SMIS 8 หลัก

105

จำนวนนักเรียน

1030201052

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 3 5 1
อนุบาล 2 1 5 6 1
รวม อนุบาล 3 8 11 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 2 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 37 26 63 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
รวมทั้งหมด 19 12 31 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 59 46 105 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง วจีพร สุริยะ หญิง Wageeporn Suriya ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ หญิง Khanittha Phumsithomgkham ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ละเอียด เมิดจันทึก หญิง Laead Moedchanthuek ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัสสิมนต์ เชาว์เภตราพงษ์ หญิง Phadsimon Chaophataphong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาวรินทร์ รุ่งโรจน์วรกุล หญิง Praphawarin Rungrotworakun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพรวัลย์ พงษ์ไทยแท้ หญิง Phraiwan Phongthaithae ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุเมธ ขำสาธร ชาย SUMET KHAMSATON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กัญญาภัค ประยงค์ หญิง Kanyaphat Prayong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมไพ องอาจไพบูลย์ หญิง UMPAI ONGARJPAIBOON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุพิชญา ศิริ หญิง Suphitchaya Siri ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชลลดา สุดสวาสดิ์ หญิง Chonlada Suksawat เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 55,534.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2500
งบประมาณ 115,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 75,125.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 52 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 30 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 225,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 54 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 13
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 72,350.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 77 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะเกลือใหม่
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 88,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านมะเกลือใหม่


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านมะเกลือใหม่

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด