ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201061

รหัส Obec 6 หลัก

37

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040038

รหัส SMIS 8 หลัก

902

จำนวนนักเรียน

1030201061

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 27 25 52 3
อนุบาล 2 40 45 85 3
รวม อนุบาล 67 70 137 6
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 58 45 103 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 62 52 114 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 64 61 125 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 76 70 146 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 48 70 118 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 78 81 159 4
รวม ประถมศึกษาปีที่ 386 379 765 24
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 453 449 902 30

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ศศิธร จ๋าพิมาย หญิง SASITHORN JAPIMAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภาณุวัตร ผันสูงเนิน ชาย Panuwatt Pansungnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐานิตา มีเพียร หญิง THANITA MEEPIAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงนภา เปรื่องนนท์ หญิง DUANGNAPA PRUENGNON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชฎาภรณ์ หิรัญโรจน์ หญิง RATCHADAPORN HIRANROT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรมณี อมรศักดิ์ หญิง PORNMANEE AMARASAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศาสตรา อมรศักดิ์ ชาย SASTRA AMARASAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา การบรรจง หญิง JINTANA KANBANJONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุธาทิพย์ ทุนทวีศีลศักดิ์ หญิง SUTHATIP TUNTAWEESINSU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย แพรุ่ง สีโนรักษ์ ชาย PEARUNG SEENORAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนตรนภา สีโนรักษ์ หญิง NATNAPA SEENORAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จงใจ เดชธนาโชค หญิง JONGJAI DEATTANACHOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุรางค์ จิตติยากุล หญิง SURANG CHITTIYAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงใจ รุ่งแสง หญิง duangjai Rungsank ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริเนตร ลีลาเจริญพร หญิง SIRINATE LEELACHALUANP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วราลักษณ์ สมัยกลาง หญิง Waraluk Samaiklang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แพรวตา บุญมาก หญิง Preawta Boonmak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมโชค ไชยดี ชาย SOMCHOK CHAIDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก มากพุ่ม หญิง Hathaichanok Markpum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พัตร์พิมล สิริรุ่งอนันต์ หญิง Patpimon Sirirongarnant ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง น้ำผึ้ง ทมานนท์ หญิง namphung tamanon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัญชิษฐารัตต์ เพชรเลื่อน หญิง Munchidtharut Petluen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา แผนกลาง หญิง kanjana phankang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สิริกร หาญสัจจะพงษ์ หญิง Sirikorn Hansutjapong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว หทัยชนก ฟักสูงเนิน หญิง Hathaichanong Faksungnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนัดดา นรินยา หญิง CHANNUDA NARINYA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรวัตน์ เสนาชัยนรัก ชาย Surawat Senachainaruk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลยา ฐานกระโทก หญิง Wanlaya Thankrathok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมเกียรติ เนียมสูงเนิน ชาย Chalermkiet Niemsunoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ นาสินพร้อม หญิง Amornrat Nasinprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัยฝัน ถาทุมมา หญิง Naiphan Thatumma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิประภา ทองเทียนวิเศษ หญิง Sasiprapa Thongtianwiset ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันดาภรณ์ เรืองสาย หญิง Chandaphon Rueangsai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ก่อเกียรติ มั่งมี ชาย Kokiet Mangmee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรสา กองขุนทด หญิง Orasa Kongkhunthod ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภกานต์ ขุนพิลึก หญิง Supakarn Khunpiluk เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ พรหมไทย หญิง Sureerat Promthai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 950,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 11 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 329 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 2,824,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 15 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 6,224,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 560 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 24 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 179,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 14 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 43,850.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 224,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 4,083,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 400 ตารางเมตร
ห้องเรียน 14 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 14
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 15 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 15
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 162,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 24 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 18
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 19
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 35 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 20
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 3,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 21
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 75 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 248 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 23
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 30 เมตร
ยาว 45 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ลำดับที่ 24
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลประชารัฐสามัคคี


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลประชารัฐสามัคคี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด