ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201062

รหัส Obec 6 หลัก

28

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040039

รหัส SMIS 8 หลัก

493

จำนวนนักเรียน

1030201062

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 11 9 20 1
อนุบาล 1 11 18 29 1
อนุบาล 2 19 21 40 2
รวม อนุบาล 41 48 89 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 22 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 32 55 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 29 50 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 23 29 52 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 31 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 24 28 52 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 132 171 303 12
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 12 37 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 23 11 34 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 13 30 1
รวมทั้งหมด 65 36 101 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 238 255 493 19

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ หญิง SUPARAT WONGSAWAT รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิตจา ที่หนองสังข์ หญิง JITJA THI-NONGSANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สัมฤทธิ์ นวลบริบูรณ์ หญิง SUMRIT NUNBRORIBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วีระ ทดสูงเนิน ชาย WEERA THODSUNGNOEN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ธัญญาภัทร สวัสดีศรีกูล หญิง THANYAPHAT SAWASDEESRIKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาพร ครึมสูงเนิน หญิง PRAPAPORN KRUEMSUNGNOEN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง บุญเรือง ตอบกลาง หญิง BOONRUANG TOBKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรุณณี จงปั้น หญิง ARUNNEE JONGPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ภัณฑิลา สาสวน หญิง PANDHILA SASUAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุระสิทธิ์ รุ่งแสง ชาย SURASIT RUNGSAENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรวรรณ ภูจ่าพล หญิง URAIWAN POOJAPHON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว โสภา สิทธิสูงเนิน หญิง Sopha Sitthisoongnern ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิราภรณ์ แอบจันทึก หญิง jiraporn abjuntuek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ดวดสูงเนิน ชาย Preecha Duadsungnoen ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิภาดา จันทร์กลาง หญิง wiphada chanklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญพร พานใหม่ หญิง Tanyaporn Phanmai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา ดวงกระโทก หญิง Suphansa Duangkathok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิสิทธิ์ หลั่งทองหลาง ชาย APISIT LUNGTONGLANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อมลวรรณ มีจินดา หญิง AMOLVAN MEEJINDA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุวภาพ สมธรัตน์ หญิง SUWAPAP SOMTARAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัลยา โปร่งสันเทียะ หญิง KALAYA PRONGSUNTHIA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พลากร ปธิปะปา ชาย phalakorn patipapa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เทียบจุฑา บุตรศรีสวย หญิง teabjutha budsrisuay ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบ็ญจา บุสบา หญิง benja bussaba ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริวิมล เก่งสูงเนิน หญิง SIRIWIMOL KENGSUNGNOEN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริมาภรณ์ เรืองเดชผล หญิง Sirimaporn Ruangdetphol ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ ชอบสูงเนิน หญิง juthathip chobsungnoen ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย พิชิต สลับสี ชาย pichid sahubsri นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 434,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 3,480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 5,273,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 179,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 44,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 82,771.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 830,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 188,810.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 145 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 44,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 3,450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 3,888,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 13 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 16
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 175,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 14 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 18
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ระดมวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ 19
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ระดมวิทยานุสรณ์


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ระดมวิทยานุสรณ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด