ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200964

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040057

รหัส SMIS 8 หลัก

164

จำนวนนักเรียน

1030200964

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 6 11 1
อนุบาล 2 10 7 17 1
รวม อนุบาล 15 13 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 10 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 5 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 10 23 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 59 48 107 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 0 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
รวมทั้งหมด 17 12 29 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 91 73 164 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังโรงน้อย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วีรยุทธ เวกสูงเนิน ชาย WEERAYUTT WEGSOUNGNOEN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล หญิง WIPAWAN TANGWIRIYATRAKOOL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วีรวรรณ แขขุนทด หญิง Weerawan Khaekhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมหมาย ชนพิมาย หญิง Sommai Chopimai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สายัน ห่วงประโคน ชาย saryan hongparkon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม จอมตั้ง ชาย NIkom Jomtung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คณาธิป อุตส่าการ ชาย Khanatip Utsakarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยลดา อ่อนสา หญิง yonlada onsa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ดับทุกข์รัฎฐ์ หญิง Paweena Dabthukrat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ ไชยดี หญิง Chuthamat Chaiyadee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มลฤดี ศรีมหาพรม หญิง Monrudee Srimahaprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สกุลรัตน์ ดอนประดู่ หญิง Sakulrat Donpradoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย แก้วสีขาว หญิง Oorathai Kaeosikhao ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาณัฐ นามธานี หญิง Kunyanuch ์Namtanee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แวววิมน สวงโท หญิง Woevvimon Sungtho ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบัติ โมมขุนทด ชาย sombat momkhunthod นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนา ทองรอด หญิง RATTANA THONGROD ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ พุขุนทด หญิง Charuwan Pukhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 834.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 854,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 82,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 350 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 100,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 94 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 55,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 4,264,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 50 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 75,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 72 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 37,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 14
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 82,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 350 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโรงน้อย
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังโรงน้อย


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังโรงน้อย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด