ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200974

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040066

รหัส SMIS 8 หลัก

166

จำนวนนักเรียน

1030200974

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 6 14 1
อนุบาล 2 5 3 8 1
รวม อนุบาล 13 9 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 8 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 43 50 93 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 10 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
รวมทั้งหมด 24 27 51 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 80 86 166 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนพรพิทยาคม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ ชาย WACHIRAWAT WATTANASANTIPONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งทิพย์ พราหมณ์ไธสง หญิง RUNGTHIP PHRAMTHAISONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณา บุญแก้ว หญิง WANNA BOONKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปรียาภัทร วิชาชัย หญิง Preeyaphat Wichachai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศวัสมน รัตนพงค์ หญิง SAWATSAMON rattanapong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมทรัพย์ เพชรพินิจ หญิง SOMSAP PHETPHINIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งลาวรรณ ไขวิเชียร หญิง RUNGLAWAN KHAIWICHAIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำภาพร เฉื่อยมะณี หญิง Ampaporn Chueanmani ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ รังสูงเนิน ชาย Sutep Rungsungnoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชนัดดา ไชยดำ หญิง Chanadda Chaiyadam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ ธรรมโชติ หญิง Sansanee Thammachot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาคาร ใจสูงเนิน ชาย Thanakhan Jaisungnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ นวลหอม ชาย Surat Nuanhom ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กชกร โอปัน หญิง Kotchakorn Opan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา โพธิ์ชะอุ่ม ชาย Wittaya Pochaaum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อุทุมพร ภายจันทึก หญิง uthumphon paijuntuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว พรทิพย์ ลาจันทึก หญิง Phornthip Lajunthufk ครูธุรการ ปฏิบัติการ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน พรพิทยาคม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 104,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พรพิทยาคม
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 81,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 32 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พรพิทยาคม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พรพิทยาคม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พรพิทยาคม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 816,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พรพิทยาคม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พรพิทยาคม
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน พรพิทยาคม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พรพิทยาคม
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 112,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พรพิทยาคม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 118,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ พรพิทยาคม


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ พรพิทยาคม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด