ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201003

รหัส Obec 6 หลัก

34

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040068

รหัส SMIS 8 หลัก

688

จำนวนนักเรียน

1030201003

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 18 12 30 2
อนุบาล 2 29 23 52 2
รวม อนุบาล 47 35 82 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 34 19 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 41 29 70 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 30 64 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 55 42 97 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 31 39 70 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 34 36 70 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 229 195 424 13
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 16 35 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 37 33 70 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 40 37 77 2
รวมทั้งหมด 96 86 182 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 372 316 688 23

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อนุศักดิ์ ดาลุนฉิม ชาย ANUSAK DALUNCHIM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชนาภา ประสาททอง หญิง Chanapa Prasarthong รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิรัตน์ ชมตะคุ ชาย WTRAT CHOMTAKU รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เกียรติแก้ว มณีเกียรติโกวิท หญิง KAITTIKAEW MANEEKAITTIKOWIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรกานดา ซ้ายจันทึก หญิง KORNKANDA SAICHANTUK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วรรดี พรมแสน หญิง WUNDEE PROMSAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กลิ่นขจร เจียมเกาะ หญิง KLINKACHORN JAEMKOR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไลพร คัดจันทึก หญิง WILAIPORN KADJANTUK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วชิราภรณ์ วงษ์เสือ หญิง wachiraporn wongsuea ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกษรินทร์ อู่แก้ว หญิง KATSARIN AU-KAEW ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชนัดดา ศรีสูงเนิน หญิง Chanatda srisongnrin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิพัฒน์ชัย นาคทองสุข ชาย pipatchai naktongsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อมรรัตน์ เที่ยงตรง หญิง Amonrut Thiangtrong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภาพร ลุยทอง หญิง NIPAPORN LUYTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มินตรา แตงระย้า หญิง Mintra Tangraya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญน์จิรา มีพร หญิง tanjira Meeporn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรัชญา แต่งพลกรัง ชาย Prachya Tangpolkrang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง วรรณิภา เรียนไธสง หญิง wannipa rrantisong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนธยา เกยสูงเนิน ชาย sonthaya koeisungnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมนึก โตไพร ชาย SOMNUEK TOPRAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุล ชาย tanawat sitlertsakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พวงจินดา แดนพิมาย หญิง Phuangjinda Danphimai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ ชื่นประทุมทอง หญิง Kanokwan Chuenprathoomthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ศรีเสน หญิง supattra srisen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ สระโสม หญิง siriwan srasom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ ก้อนสูงเนิน หญิง maneerat konsungnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จริยาภรณ์ ชัยมีแรง หญิง jariyaporn chaimeerang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัทธกานต์ โพธิ์ศรี หญิง Nutthakarn posri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยาภรณ์ พลอ่อนสา หญิง piyaporn pononsa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุรดา ฉลูพันธ์ หญิง yurada chloophant ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประณต แสนโอฬาร ชาย pranot sanoran ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรินา เล้าสกุล หญิง SIRINA LAOSAKUL ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นเรศ พรนฤชิตพงศ์ หญิง Naret Pornnaruchittapong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ธนโชติ แป้นจันทึก ชาย thanachot paenchanthuek ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 76,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 300,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 265,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 1,863,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 212 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 17,360,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 105,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 179 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 194,062.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 233,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 985,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 17,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,863,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 17,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 540,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 18
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 19
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 194,062.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 170 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 20
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 21
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 233,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 21 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 23
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 24
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 29 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 25
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,620,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 26
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 23,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 27
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 28
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 582,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 29
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 30
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 6,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 31
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 32
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 116,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิยมมิตรวิทยาคาร
ลำดับที่ 33
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 194,062.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นิยมมิตรวิทยาคาร


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นิยมมิตรวิทยาคาร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด