ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200981

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040070

รหัส SMIS 8 หลัก

235

จำนวนนักเรียน

1030200981

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 16 26 1
อนุบาล 2 6 10 16 1
รวม อนุบาล 16 26 42 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 12 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 19 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 16 30 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 60 73 133 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 13 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 7 21 1
รวมทั้งหมด 33 27 60 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 109 126 235 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านมะค่างาม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ภคณัท สกุลบุญลพ หญิง PACANAT SAKUNBOONLOP ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อิศราภรณ์ นิพันธุ์พงษ์ หญิง ISARAPORN NIPUNPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รพีพรรณ วนกลาง หญิง RAPEPUN WANAGLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อิสรภาพ จันทร์ทอง ชาย Issarapap JUNTONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ถนอมรัชต์ ดันนอก หญิง TANOMRAT DUNNOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัชรี กิจเชิดชู หญิง Patcharee Kijcherdcho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กาญจนา วงษ์แสน หญิง KANCHANA WONGSAEN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ราตรี สุดโสม หญิง Ratree Sutsom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนธีร์ วนกลาง ชาย Chonatee Wanaklang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ภัณฑิรา วงศ์เทศกาล หญิง Pantira Wongtessakal ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยะณัฐ อัคขะรา ชาย Piyanat Akkhara ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัทตรา งาจันทึก หญิง Suphattra Ngachanthuek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย เยี่ยมไธสง ชาย Wutthichai Yiamthaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทินกร สามุล ชาย Thinnakorn Samool ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา บำขุนทด หญิง Aurchara Bamkhunthod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤติเดช ศรีตัดสูง ชาย Krittidet Sritadsung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา ศรีแสง หญิง Rattana Srisaeng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสาร์ หลุนบูชา ชาย Sao Lunbucha พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ แซ่โง้ว หญิง Natthakan Saengow ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 2
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 66 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 2,750,750.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 722,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 66 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 23 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 13
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 400 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 14
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 90 เมตร
ยาว 27 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะค่างาม
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านมะค่างาม


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านมะค่างาม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด