ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201009

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040080

รหัส SMIS 8 หลัก

243

จำนวนนักเรียน

1030201009

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 6 13 1
อนุบาล 2 8 6 14 1
รวม อนุบาล 15 12 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 16 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 19 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 11 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 13 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 11 25 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 74 80 154 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 8 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 12 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 11 24 1
รวมทั้งหมด 31 31 62 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 120 123 243 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนคีรีวัฒนา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สะอิ้ง โคกท่า หญิง Saing Khoktha ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมโชค เหล็กลอย ชาย Somchok Lekloi นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ณรงค์ หล้าอัมพร ชาย Narong Laamporn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อาทิตย์ ผิวตะขบ ชาย ATID PHIEWTAKOB ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ประมาณ เชื้อสูงเนิน ชาย PRAMARN CHUESOONGNERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยพัชร์ บุพตา หญิง PIYAPHAT BUPATA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปริญณา เจือจันทึก หญิง PARINNA JUAJANTUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ราตรี แก้วสมุทร หญิง RATREE KAEWSAMUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุรีพร เหิมขุนทด หญิง JUREEPORN HERMKHUNTOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร นามโฮง หญิง PRAPATSORN NARMHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย บุพตา ชาย TAWATCHAI BUPPATA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิทยา เจือจันทึก ชาย WITTAYA JUAJANTUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา ศรีไทย หญิง WANIDA SRITHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว หทัยรัตน์ ประดับวงศ์ หญิง HATHAIRAT PRADUBWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฟองแก้ว ต่วนจันทึก หญิง FONGKAEW TUANJANTHUEK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สนาม ดีทองหลาง หญิง Sanarm Deetonglang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ จันทร์น้อย ชาย PHAIROTE JANNOI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล วงศ์ปัตษา หญิง Sasiwimon Wongpatsa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาณุพงศ์ เหล็งไทย ชาย Panupong Lengthai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิรญาณ์ หล้าอัมพร หญิง Piraya La.amporn ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา พินิจ หญิง Chalida Pinit ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,920,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,920,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 3,450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 298,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 24 เมตร
ยาว 40 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 370,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 505,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 22,945,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 24 เมตร
ยาว 48 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คีรีวัฒนา
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ คีรีวัฒนา


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ คีรีวัฒนา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด