ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201014

รหัส Obec 6 หลัก

41

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040082

รหัส SMIS 8 หลัก

830

จำนวนนักเรียน

1030201014

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 19 9 28 1
อนุบาล 1 24 16 40 2
อนุบาล 2 22 25 47 2
รวม อนุบาล 65 50 115 5
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 45 36 81 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 29 34 63 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 43 31 74 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 46 39 85 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 46 49 95 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 37 42 79 3
รวม ประถมศึกษาปีที่ 246 231 477 17
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 49 40 89 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 48 33 81 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 31 68 2
รวมทั้งหมด 134 104 238 8
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 445 385 830 30

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พูลศักดิ์ บัวจันทึก ชาย Poolsak Buajantuk รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุทัย ผาสุขนิตย์ ชาย Uthai Pasuknit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กนกกาญจน์ ผาสุขนิตย์ หญิง KANOKARN PHASUKNIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมทรัพย์ อินทร์พันธ์ ชาย SOMSAP INPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราชริญญาภร นาคจันทึก หญิง PRATCHARINYAPORN NAKJUNTUEK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อินทิรา หล้าอัมพร หญิง INTIRA LA-AMPORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภาพร ปัญจภักดี หญิง NIPAPORN PUNJAPAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุจิตร พรมจันทึก หญิง SUJIT PROMCHANTUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดุษฎี ศิลปวิศาล หญิง DUSADEE SINLAPAWISAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลำดวน แซ่จิ๋ว หญิง LUMDAUN SAEJEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง งามนิตย์ ซองผม หญิง NGAMNID SONGPOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วราภรณ์ อินทรมงคล หญิง WARAPORN INTARAMONGKOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ เพียรค้า หญิง MALIWAN PIANKHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกาญจน์ กาญจนวัฒน์ หญิง NATTAKAN KANJANAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธิติมา ปานพรหมมาศร์ หญิง THITIMA PANPROMMAS ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปวีณา ยิ้มดี หญิง Paweena Yimdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐธยาน์ ทมิฬทร หญิง NATTAYA TAMINTHON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ภัทศา ลินดาวรรณ หญิง PATSA LINDAWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิชิตชัย สิงห์อรพิชัย ชาย Phichitchai Singonraphichai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์บุญ จุลศิริวัฒนกุล หญิง PIMBOON JULSIRIWATANAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิไล ใจแก้ว หญิง Wilai Jaikaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธราธิป เลิศชิรพันธ์ ชาย Tharathip Loetchiraphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัทร ชินโคตร หญิง Napat Chinnakot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มลิวัลย์ มงคลกุล หญิง MALIWAN MONGKHUNKUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ภายจันทึก หญิง SUKANYA PHAICHANTUK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์พงษ์ เป็นสูงเนิน ชาย PIPATPONG PENSUNGNOEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กวิน แสนแก้ว ชาย KAWIN SAENKAEW ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขจรพงค์ ดำเกิด ชาย KHACHONPONG DAMKERD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริษา ศรีวสุทธิ์ หญิง Parisa Sriwasut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชากร เพียรการ หญิง NICHAKON PIANKAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พนม วิจบ ชาย PANOM VIJOB ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กฏฌธร เงินโพธิ์ หญิง kotchathorn ngoenpho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว รัชฎาพร แก่งทองหลาง หญิง ratchadaporn kaengtonglang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว พิชญาณี ดีพูน หญิง phitchayanee deepoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกลักษณ์ แก้วขุนทด หญิง Kanoklak Kewkhuntod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ยสุคำ หญิง paweena yasukum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชวลิต ศรีจันทึก ชาย CHAWALIT SRIJANTUEK นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ปิยฉัตรอรุณ ชอบสูงเนิน ชาย PIYACHAT-ARUN CHOBSUNGNOEN ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิวัฒน์ จากน่าน ชาย niwat jaknan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จีราภรณ์ สุรินทร์งาม หญิง JEERAPORN SURIN-NGAM ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศ์พิชาญ ทูลสูงเนิน ชาย pongpichan toonsongnoen นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 242,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2507
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 4
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 31 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 318 ล/55-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 21,978,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 15 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 272,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 110 เมตร
ยาว 200 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 5,179,873.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 4,720,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 14 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 15
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 29,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 17 เมตร
ยาว 38 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 18
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 2,540,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 24 เมตร
ยาว 42 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 20
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 750,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 22
ประเภท ส้วม
แบบ สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 568,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ลำดับที่ 23
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด