ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

201007

รหัส Obec 6 หลัก

23

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040091

รหัส SMIS 8 หลัก

219

จำนวนนักเรียน

1030201007

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 9 14 1
อนุบาล 1 12 10 22 1
อนุบาล 2 6 10 16 1
รวม อนุบาล 23 29 52 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 7 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 24 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 71 50 121 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 11 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 7 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
รวมทั้งหมด 22 24 46 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 116 103 219 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านใหม่สำโรง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน ชาย NATTHAPHONG THOSUNGNOEN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปฎิธาน คุณานุรักษ์ ชาย Pratitan Khananurak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑณา มัททวีวงศ์ หญิง mantana mattvevong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อาภรณ์ กระจ่างโพธิ์ หญิง Arporn Krajangphon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นัยนา ตรงด่านกลาง หญิง Naiyana Trongdanklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศิวรรณ พันธ์งาม หญิง Sasiwan Phanngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุริยา หึงขุนทด ชาย suriya hungkhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทพร สียางนอก หญิง ์Nantapron Seeyangnok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยนุช อินทรีย์ หญิง Piyanuch Insree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤดี แสนสง่า หญิง Khuanluedee Sansanga ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดาราพร นวลจันทึก หญิง Daraporn Nuanjuatuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศศินี ฝ่ายจำปา หญิง Kesinee Fayjampa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณี แฟงมูล หญิง PANNEE FAENGMOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิมล ฉิมโห้ ชาย PIMON CHIMHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชรดา นิลสูงเนิน หญิง nuchrada ืnilsoongnern ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำไพ มั่งสูงเนิน หญิง Ampai Mungsongnoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา ขอดจันทึก หญิง JINTANA KHODCHANTUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์วัลย์ จีงศรีพันธ์ุ หญิง Tippawan Jungsripunt ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภัสวรรณ กองจันทึก หญิง Naphaswan Kongjuntuek ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันตพงศ์ เหล็กสูงเนิน ชาย Anontapong Laksungnoen ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธวัช ผินภักดี ชาย TAWAT PHINPAKDEE ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อัญชลี หมื่นเจริญ หญิง Anchalee Meunjaroen อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนูติ๋ม ฝาชัยภูมิ หญิง Nootim Fachaiyapoom อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 5
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 9
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 250 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 11
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 94,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 28 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่สำโรง
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 12 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านใหม่สำโรง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านใหม่สำโรง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด