ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200966

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040097

รหัส SMIS 8 หลัก

225

จำนวนนักเรียน

1030200966

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 2 3 1
อนุบาล 2 3 5 8 1
รวม อนุบาล 4 7 11 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 13 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 5 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 9 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 11 23 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 79 55 134 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 10 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 9 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 21 6 27 1
รวมทั้งหมด 55 25 80 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 138 87 225 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมชาย อยู่คะเชนทร์ ชาย SOMCHAI YOUKACHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พยุง แคบขุนทด ชาย PAYOONG KABKHUNTHOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จริยา แววกระโทก หญิง CHARIYA RUNGSAWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โกต๋อง บุญโสม ชาย KOTONG BOONSOOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นัทธมน โพธิ์ชะอุ่ม หญิง NUTAMON POCHA-UM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำเร็จ เพียกขุนทด ชาย sumret peakkunthod ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภัททิยา เที่ยงจันทึก หญิง Phattiya tingjuntuek ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อมร เพียซ้าย หญิง amon pesai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วีรวัฒน์ ลาภานิกรณ์ ชาย Verawat Lapanikron ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สลักจิต พรมเพ็ชร หญิง Salakjit prompet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารยา น้อยลา หญิง Araya Noila ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิริยะ พงษ์พันธ์ ชาย Wiriya Phongphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาณุมาศ สถิรโชคสกุล หญิง Panumas Satirachoksakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา เต่าลอย หญิง Miss Jenjira Teoloy ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา กมลอินทร์ หญิง Panadda Kamon-In ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา คำพันธ์ หญิง ์Nittaya Kampan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม เกนขุนทด ชาย Nikhom Kenkhunthod ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง พิไลวรรณ เง็บสูงเนิน หญิง Pilaiwan Ngepsungnoen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไพลิน เรืองจันทึก หญิง Pailin Ruangjuantuk ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย บัณฑิต ผาสุขสม ชาย Bandit Phasuksom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 178,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 477 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 276,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 13 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 430,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 6 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,680,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 9
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองกระทุ่ม


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองกระทุ่ม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด