ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200749

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040121

รหัส SMIS 8 หลัก

226

จำนวนนักเรียน

1030200749

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 7 16 1
อนุบาล 2 9 10 19 1
รวม อนุบาล 18 17 35 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 11 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 4 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 16 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 14 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 14 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 10 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 75 69 144 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 5 15 1
รวมทั้งหมด 27 20 47 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 120 106 226 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนเบทาโกรวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุกิจ บัวคง ชาย SUKIJ BUAKHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐนรี สำเร็จผล หญิง Natnaree Samrejphol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาเอก
นางสาว ลลิตา ศรีจันทึก หญิง Lalita Srichantuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธวรรณี จันทร์นามอม หญิง PUTTAWANNEE JUNNAMOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรนันท์ จีวรพรหม หญิง Jeeranan Jeeworaprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พจมาลย์ ศรีหอม หญิง Podjaman Srihom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประพัฒน์ ชุบขุนทด ชาย Prapat Chubkhuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร ศรีโยธี หญิง Aumaporn Sriyotee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนานุช นาสมชัย หญิง Chananut Nasomchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภกร มาลีแก้ว ชาย Supakorn Maleekaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อดิเทพ มโนนะที ชาย ADITHEP MANONATEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นรีรัตน์ คำเกิด หญิง ์ืNareerat Khamkerd ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภรภัค จ่ายแสง หญิง Pondpak Jaysang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย แสงอ่อน ชาย Chanchai Sangoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญตา สะทุมรัมย์ หญิง Khwanta Satumram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชุงพร ฉิมพาลี ชาย Choongporn Chimpalee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธณัฌฌา พิลานนท์ หญิง tanadcha philanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ไชยา หอมจันทร์ ชาย Chaiya Homchan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุทาทิพย์ สิทธิพรมมา หญิง jutatip sittipomma อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กศิภิชา อยู่สุข หญิง Kasipicha Yoosuk ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกร ชัยชนะ หญิง Kotchakorn Chaichana ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 5 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลาดยาง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 600 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 18 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 233,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 25 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 4,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 44,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ถังน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 14 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 14 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 78,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 18
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 3 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 21
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 22
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 23
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 71,285.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 346 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 24
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 18 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 25
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 13 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เบทาโกรวิทยา
ลำดับที่ 26
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 2,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 2 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ เบทาโกรวิทยา


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ เบทาโกรวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด