ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200751

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040122

รหัส SMIS 8 หลัก

283

จำนวนนักเรียน

1030200751

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 8 5 13 1
อนุบาล 1 12 12 24 1
อนุบาล 2 14 14 28 1
รวม อนุบาล 34 31 65 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 11 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 12 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 20 6 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 17 35 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 87 65 152 7
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 9 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 16 26 1
รวมทั้งหมด 34 32 66 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 155 128 283 13

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดกลางดง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง เรืองรัตน์ เลี้ยงอักษร หญิง Ruongrut eangagsorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุริยา พลกลาง ชาย Suriya Ponklang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง โสภาพร ถาวรกูล หญิง SOPAPORN TAWORNKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ถาวร โยธะวงษ์ ชาย TAVORN YOTAWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุจรรยา คมสัน หญิง SUJAYA KOMSAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มณฑิรา หันชะนา หญิง MONTHIRA HANCHANA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วินัย ปุ่มแก้ว ชาย Winai Pumkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิรงรอง ปึงสูงเนิน หญิง Wirongrong Pungsungnoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชัชพงศ์ เสนพลกรัง ชาย Chatchaphong Senpolkrang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรุณวรรณ พิทยาวิวัฒน์กุล หญิง Aroonwan Pitayawiwatgul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิฎฐา คงไธสง หญิง ์Nittha Kongthaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกพรรณ โพธิ์แก้ว หญิง kanokphan phokaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. บุรินทร์ โกศิยะกุล ชาย ฺBurin Kosiyakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา คุณาประถม หญิง ๋Jantima Kunapratom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริวิมล ศรีดี หญิง Siriwimon Sridee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิดา ถาวรกูล หญิง Sutida Thavornkul ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 745,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 20 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 980,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 24 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 340,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 72 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 462,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางดง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกลางดง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกลางดง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด