ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200752

รหัส Obec 6 หลัก

28

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040123

รหัส SMIS 8 หลัก

415

จำนวนนักเรียน

1030200752

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 11 11 22 1
อนุบาล 1 17 12 29 2
อนุบาล 2 22 23 45 2
รวม อนุบาล 50 46 96 5
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 33 22 55 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 29 12 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 11 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 18 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 10 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 22 37 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 125 95 220 10
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 8 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 18 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 21 17 38 1
รวมทั้งหมด 56 43 99 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 231 184 415 18

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สมนึก บัวคง หญิง SOMNUK BUAKONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา ชูพันธ์ หญิง CHINTANA Chu Phan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำไพ นิลล้อม หญิง AMPHAI NILLOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิภา แสนรัมย์ หญิง WIPHA SAENRAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อาจารีย์ ชาติเชยแดง หญิง AJAREE CHATCHOEIDANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุทัย นิลล้อม ชาย UTHAI NILLOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ พลกระโทก หญิง Suprapron pomkratrok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญแข สืบค้า หญิง Phen Khae Suep Kha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผุสดี กล่อมญาติ หญิง Phutsadee klomyat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา ติคำรัมย์ หญิง Wanida Tikhamram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา พรมหงษ์ หญิง Nattaya Promhong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกาญจน์ ปลื้มรัมย์ หญิง Nattakan pluemram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกานต์ ชมชื่นจิตร์ หญิง Kotchakarn Chomchuenchit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรเทวา จันทะโม หญิง Pornthewa Chanthamo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชชญา เวียงคำ หญิง Chatchaya Waingkam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จินดา ลอยฟ้า หญิง Jinda Loyfa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิตาภา โกนสันเทียะ หญิง Titapa Konsanthia ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์ หญิง Chalotorn Sinprasit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร แก้วโคกสูง ชาย wichian kaeokhoksung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสา สิงห์ประเสริฐ หญิง wANWISA SINGPRASEART ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิราวรรณ บุญสุด หญิง jirawan boonsud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์พิชชา จันทาโฮม หญิง Kanpitcha Jantahome ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชกมล เหลาอ่อน หญิง Natchakamon Lao-on ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิภา ต่างกลาง หญิง Wipa Tangklang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนาพร วงค์ทวี หญิง Chanapron Wongthawee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนวีร์ กุลไธสง ชาย Chanawee Kuntaisong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษบาวรรณ คำไทย หญิง Busabawan Khamthai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดำรงกูล โพธิ์กำเนิด ชาย Dumrongkul Phokamnoud ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดมิตรภาพวนาราม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2441
งบประมาณ 188,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดมิตรภาพวนาราม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 340,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดมิตรภาพวนาราม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 188,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดมิตรภาพวนาราม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 4,050,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดมิตรภาพวนาราม
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 66 เมตร
ยาว 120 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดมิตรภาพวนาราม
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 727,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดมิตรภาพวนาราม
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดมิตรภาพวนาราม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,758,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 21 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดมิตรภาพวนาราม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 554,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดมิตรภาพวนาราม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดมิตรภาพวนาราม


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดมิตรภาพวนาราม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด