ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200760

รหัส Obec 6 หลัก

23

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040126

รหัส SMIS 8 หลัก

409

จำนวนนักเรียน

1030200760

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 11 7 18 1
อนุบาล 1 14 15 29 1
อนุบาล 2 10 16 26 1
รวม อนุบาล 35 38 73 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 20 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 16 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 23 17 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 14 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 20 32 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 123 108 231 10
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 21 34 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 22 38 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 21 33 1
รวมทั้งหมด 41 64 105 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 199 210 409 16

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนขนงพระใต้

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชาติชาย ศรีสังวาลย์ ชาย Chatchai Srisangwan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภูวดล คำพิมูล ชาย Phuwadol Khamphimool รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิลาศลักษณ์ คำพิมูล หญิง Philasluck Khamphimool ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกวลิน วงษ์ระหงษ์ หญิง Kewalin Wongrahong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ ทั่งทอง หญิง Rung-aroon Thungthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรณัฐ วีระพงษ์สุชาติ หญิง Oranut Veeraphongsuchart ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย โรมรัน ทองโคกกรวด ชาย Romrun Thongkhokkruad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กรรณสูต แก้วธรณิน ชาย Kannasuta Kaewtroranin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัลย์ ปทุมปี หญิง Wilawan Pathumpee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพชรภัคสรณ์ แป้นนรินทร์ หญิง Phechphakson Paennarin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกร แนวคำ หญิง Sirikorn Naewkum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วศิยรัศมิก์ คงจันทร์ หญิง Wasiyarashmika Kongjan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรพงษ์ พงษ์ปลัด ชาย Teerapong Pongpalad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญประภา บุตรอุดม หญิง Penprapha Butudom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ภีรทัต แป้นนรินทร์ ชาย Phirathat Paennarin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง จิดาภา ปะวังคะภู หญิง Jidapha Pawangkhapoo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชุดารัตน์ แก้วระหัน หญิง Chudarat Kaewrahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณรัตน์ สัตบุตร หญิง Arunrat Sattabut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ เรืองศักดิ์ หญิง Tippawan Ruengsak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิศา ศรีนุยเพ็ง หญิง Sunisa Srinuypeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุดาพร เกิดจันทึก หญิง Sudaporn Kerdjuntuk ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา เชื้อจันทึก หญิง Wanna Chueachanthuek ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นิติยา พรมจันทึก หญิง Nitiya Promchanthuek ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 8,890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 1,650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 283,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 265,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 340,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 644,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 385 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,080,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 15
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 24 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 18
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 20
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 21
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ขนงพระใต้
ลำดับที่ 22
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ขนงพระใต้


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ขนงพระใต้

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด