ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2/2563

ปีการศึกษา

200772

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040130

รหัส SMIS 8 หลัก

230

จำนวนนักเรียน

1030200772

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 3 8 1
อนุบาล 1 9 8 17 1
อนุบาล 2 9 20 29 1
รวม อนุบาล 23 31 54 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 14 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 6 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 12 23 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 63 64 127 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 9 22 1
รวมทั้งหมด 27 22 49 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 113 117 230 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว เรณู ชัยยะ หญิง Renu Chaiya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร แถมดอน หญิง Benjaporn Theamdon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย ใบโพธิ์ ชาย Winai Bhipho ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกศรา อุสาหะจิตต์ หญิง KETSARA USHCHAJIT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วราภรณ์ อึ่งประยูร หญิง VARAPRON OUNGPAYOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐนันท์ วามะชาติ หญิง Natthanun Wamachat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. ทศพล อำมะพะ ชาย Tossapon Ummapa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังสุมาลี ทองศรี หญิง Angsumalee Thongsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธันยธรณ์ จวงสอน หญิง Thunyathorn Juangsorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประนอม คูคานนอก หญิง pranom kukannok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ หญิง Sudarat Prompanjai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เสาวรส ผ่องสกุล หญิง saowaros pongsakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษพร ศรีพรหม หญิง Thaksaporn Sriporm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ สุขพงษ์ หญิง Jiraphorn Sukpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา โพธิ์แย้ม หญิง Supansa Phoyaem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ พึ่งสวัสดิ์ หญิง sirilak phungsavad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร มณีเนตร หญิง Prapassone Maneenet ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวลัญช์ พรหมบุตร หญิง Natwaran Prombut ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริศนา มีเที่ยง หญิง Prissana Meetriang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านซับเศรษฐี
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับเศรษฐี
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับเศรษฐี
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับเศรษฐี
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับเศรษฐี
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับเศรษฐี
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 323,520.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับเศรษฐี
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 233,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับเศรษฐี
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับเศรษฐี
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับเศรษฐี
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับเศรษฐี


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับเศรษฐี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด