ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2/2563

ปีการศึกษา

200781

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040131

รหัส SMIS 8 หลัก

272

จำนวนนักเรียน

1030200781

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 14 26 1
อนุบาล 2 10 8 18 1
รวม อนุบาล 22 22 44 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 16 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 20 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 12 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 15 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 20 29 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 85 95 180 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 9 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 9 14 1
รวมทั้งหมด 26 22 48 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 133 139 272 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว โชติกา ภิญโญ หญิง Chotika Pinyo ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธีรพัฒน์ ครุธหอม ชาย TEERAPAT KRUTHOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ บุญแถว ชาย NANONG BUNTACW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดารา ต่อโชติ หญิง DARA THOCHOT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐศุภามาศ ณัฐเมธานันท์ หญิง ื์NATSUPHAMAT NATMATHANAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ปัฐมา ทองสถิตย์ หญิง PATTAMA THONGSATHIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมวรรญฬ์ มัดแพร หญิง Khemmawan Madpaer ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรัศยานุช ภัคสุรีย์รัชกุล หญิง Jiratsayanut Paksureeratchakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตรา น้อยวงษ์ หญิง Phanitta Noiwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี เทศจันทึก หญิง Sawitree Tasjuntuek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญ์สินี จันทสิทธิ์ หญิง Pitsinee Janthasit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุนา สาแก้ว หญิง Suna Sakaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุธ เกิดกลาง ชาย SARAVUT KERDGLANG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี สร้อยสูงเนิน หญิง Apiradee Soisungnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา สว่างโคกกรวด หญิง Sunisa Sawangkokgruad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะพร อินทร์จำลอง หญิง Piyaporn Injumlong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ อินทร์จำลอง หญิง Supaporn Injamlong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 37,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 37 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 32,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 98 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 395,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 325,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 14
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 171 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ลำดับที่ 15
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด