ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200789

รหัส Obec 6 หลัก

28

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040133

รหัส SMIS 8 หลัก

501

จำนวนนักเรียน

1030200789

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 18 18 36 1
อนุบาล 1 22 23 45 2
อนุบาล 2 15 24 39 2
รวม อนุบาล 55 65 120 5
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 23 14 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 22 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 16 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 23 33 56 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 28 25 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 14 33 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 140 124 264 10
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 16 38 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 12 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 30 23 53 2
รวมทั้งหมด 66 51 117 4
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 261 240 501 19

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมชาย ศิริมาลัยรักษ์ ชาย Somchai sirimaluyruk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพชรรัตน์ คำย่อย หญิง PHETHCHARAT KHAMYOI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แสงอุไร งามพลกรัง หญิง SAENGURAI NGAMPHONKRUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อธิญาสินี อุดมสิทธิ์หิรัญ หญิง ATHIYASINEE UDOMSITHIRAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พัฒนพงษ์ พรมโสภณ ชาย PHATPHONG PHRMSOPHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อธิวัฒน์ ธีรเศรษฐ์ ชาย ATHIWAT TEERASATE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วาสนา บำรุงกาญจน์ ชาย WASSANA BUMRUNGKAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี สงครามรอด หญิง SUPANNEE SONGKROMROD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นวพร ตรีศักดิ์ หญิง NAVAPORN TEESAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พริมา สีหะวงษ์ หญิง Parima Seehawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลญา อินทร์จอหอ หญิง kanlaya inchohc ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จริญญา ทองคร่ำ หญิง Jarinya Thorngkhram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญญาพร ทักษิณบุตร หญิง Benyaporn Thaksinbut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง บุญพูน หญิง Sompong Boonpoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวรรณ ซ่อมจันทึก หญิง Noppawan Somjanthuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สวนีย์ จัดจอหอ หญิง sawanee jadjorhor ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิรัตน์ เสาวภาคย์รัตนชาติ ชาย Apirat Saovapakrattanachat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ลลิตา พรทั้งสี่ หญิง Lalita Porntangsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพิน ผายดี หญิง yuphin paidee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัยยา นาคนางรอง หญิง Aiya Naknangrong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา น้อยวิชัย หญิง SUNISA NOIWICHAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ พิมพ์ภักดี หญิง Ratchadaporn Pimpugdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนัสนันท์ โชว์สูงเนิน หญิง Manatsanan Chowsungnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ฐิตาภรณ์ ภูสีนาค หญิง Thithaporn Pusrinake ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรญาณี เจริญรุ่งสิริโชค หญิง Pattarayanee charoenrungsirichok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปณกชสร พานดอกไม้ หญิง Panakodchason Pandokmay ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมจิตร ปะริรัมย์ ชาย Somjit Parirum นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ฤทธิชัย กิตติคุณานันท์ ชาย Ritthichai Kittikunanun ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,090,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 2.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 3,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 439,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 25 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 878,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วันอาสาพัฒนา 2520
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วันอาสาพัฒนา 2520


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วันอาสาพัฒนา 2520

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด