ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2/2563

ปีการศึกษา

200759

รหัส Obec 6 หลัก

22

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040138

รหัส SMIS 8 หลัก

381

จำนวนนักเรียน

1030200759

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 12 9 21 1
อนุบาล 1 14 7 21 1
อนุบาล 2 22 11 33 1
รวม อนุบาล 48 27 75 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 13 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 15 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 20 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 16 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 28 19 47 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 19 38 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 113 102 215 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 10 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 15 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 21 11 32 1
รวมทั้งหมด 55 36 91 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 216 165 381 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย มานะ กอสูงเนิน ชาย MANA KHORSUNGNERN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศุภิดา สระบัวทอง หญิง SUPIDA SARBULTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โกวิท ลุนไธสง ชาย KOWIT LOONTHAISONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เผด็จ เลือดขุนทด ชาย PADECH LUEDKUNTOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพรัตน์ รัฐเมือง ชาย Phairat Ratmuang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทองคำ แซ่ลิ้ม หญิง THONGKUM SAELIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพร อุดมทรัพย์ หญิง PATCHARAPORN UDOMSAB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุเพ็ญ นภาศิริโรจน์ ชาย SUPEN NAPHASIRIROJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ออรยา คูณขุนทด หญิง O-raya koonkhuntod ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ถิรญาดา ยุนสันเทียะ หญิง tirayada yunsanthia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รมยกร จวงจันทร์ หญิง Romyakorn Choungchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุพร สุทราวัฒน์ หญิง Supron Sutrawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสาวนีย์ ยอดเพ็ชร หญิง Saowanee ํYodpet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์ หญิง Punchika Kertpongpun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล พ่วงกลาง หญิง Suvimon Phuangklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชไมพร อุตมะชะ หญิง Chamaiporn Outtamacha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรัญญา กล้าหาญ หญิง Sirunya Klahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรินภรณ์ ทวยทุย หญิง Sarinporn Thuaythay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กังวล จงปลูกกลาง ชาย Kanguaon Chongplukklang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย กิตติพันธ์ เทียมจันทร์ ชาย Kittipun Teamjan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ภาพตะวัน จิตกุศล หญิง Paptawan Jitkuson ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชจรี เหล็กสูงเนิน หญิง Nucharee Leksooneoen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 3,497,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 18 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 6 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 816,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 18 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 214,426.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 10
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลาดยาง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 146,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 180 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,684,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เสนารัฐวิทยาคาร
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 371,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ เสนารัฐวิทยาคาร


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ เสนารัฐวิทยาคาร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด