ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2/2563

ปีการศึกษา

200756

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040142

รหัส SMIS 8 หลัก

261

จำนวนนักเรียน

1030200756

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 8 18 1
อนุบาล 2 10 10 20 1
รวม อนุบาล 20 18 38 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 9 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 15 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 23 8 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 16 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 16 30 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 97 73 170 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 7 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 4 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 10 24 1
รวมทั้งหมด 32 21 53 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 149 112 261 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว รัชนี โสพันธ์ หญิง RATCHANEE SOPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ราตรี เที่ยงตรง หญิง RATREE THEINGTRONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มานิตา ขนาวรรธน์สกุล หญิง MANITA CHANAWATSAKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐกูล เนียมจ้อย หญิง NATTAKUL NIAMJOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นุสรา สิงห์พยัคเดช หญิง NUSARA SINGPHAYAKDECH ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ราตรี เลือดขุนทด หญิง RATREE LUEDKHUNTHOD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทภัค แพงมา หญิง NANTAPAK PANGMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวนีย์ เหมนิธิ หญิง Saowanee Hemnithi ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อมรรัตน์ นามบุญ หญิง Amornrat Namboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ประภัสสร ขันทองชัย หญิง PRAPHATSORN KHANTONGCHAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พันธ์ เพ็งขุนทด ชาย pongphan pengkhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อมรทัต กาญจนศิริ ชาย Amorntat Kanchanasiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมภพ เข็มมา ชาย Somphop Khemma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมษา กองราชา หญิง masa kongracha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชรีย์ ลาภเกิด หญิง Nutcharee Lapkerd ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญภิชา สวัสดิ์วุฒิกร หญิง Khwanphicha Sawatwutthikorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย พาลีชีพ ชาย Pornchai Phaleechip ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว นฤมล บรรยง หญิง Naruemon Banyong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,341,396.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 22 เมตร
ยาว 40 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 555,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 4 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 2,051,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 96 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 376,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 1,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 16
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองกะทุ่ม
ลำดับที่ 17
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 232,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 90 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองกะทุ่ม


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองกะทุ่ม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด