ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2/2563

ปีการศึกษา

200774

รหัส Obec 6 หลัก

38

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040143

รหัส SMIS 8 หลัก

740

จำนวนนักเรียน

1030200774

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 13 24 37 1
อนุบาล 1 17 19 36 1
อนุบาล 2 18 22 40 2
รวม อนุบาล 48 65 113 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 29 48 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 22 44 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 21 48 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 46 28 74 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 18 40 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 24 45 69 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 160 163 323 9
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 63 53 116 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 63 36 99 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 48 41 89 3
รวมทั้งหมด 174 130 304 10
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 382 358 740 23

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อำนวย จงนบกลาง ชาย AMNOUY JONGNOBKLANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัฒนียา พงษ์ศิริศักดิ์ หญิง PATTANEEYA PONGSIRISAK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ละเอียด ทุ่มกระโทก หญิง La-iad Toomkrathoke ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภลักษณ์ โทชนบท หญิง NAPALUCK Tochonnabot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร แสนโคตร ชาย WICHIAN SAANKOTE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรี เกตุผาสุข หญิง PATCHAREE KATEPHASOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทรา โล่ห์สุวรรณ หญิง PATTRA LOHSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฌานุตม์ อินทสุวรรณ ชาย CHANOOT INTARSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชนัญญา เนตรพล หญิง CHANANYA NATPOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พริ้มเพรา ทิพย์บรรจง หญิง PRIMTPROW THIPBANJONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณา รังสิมาการ หญิง SUWANNA RUNGSIMAKRAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จอมใจ ทองคำขาว หญิง JOMJAI THONGKUMKAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิกุล แสงหิรัญ หญิง PIKOON SANGHIRUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ สุวรรณบุตร หญิง PORNTIP SUWANNABOOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมควร ขุมทรัพย์ หญิง SOMKHUAN KHUMSUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลาวัลย์ พันธุวงศ์ หญิง LAWAN PANTUWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุ่นจิต คุ้มสวัสดิ์ หญิง UNCHIT KHUMSAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จตุชัย นันทวิชิต ชาย Jatuchai Nantavishit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ทอภัค ด่านกระโทก หญิง Thopak Dankratork ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัฒน์กมล ธนสิริไพศาล หญิง Patkamol Tanasiripisan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันจิรา วุฒิสาร หญิง janjira krongkratok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เลือดขุนทด ชาย NATTHAPON LUEDKHUNTOD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปลายทอง อภัยนอก หญิง PLAITONG APAINOK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา พินไธสง หญิง PUNIPA PINTHAISONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณเฑียร รื่นวิชา หญิง monthain ruenwicha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นพรรษมล ธรรมเกษร หญิง NAPHATSAMOL TAMMAKASORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ฤทธิ์จรูญ หญิง Nittaya Ritcharoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรวรรณ ขอสูงเนิน หญิง Amonwan Khorsoongnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจจิมา สุพรม หญิง Auchjima Suprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชนภัสร์ ทองดาดาด หญิง Natnaphat Thongdadad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ จันคำวงษ์ หญิง Miss Walailak Jankhamuaong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดาพร ภูกันแก้ว หญิง Ratchadaporn Poogangaew Poogangaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด อาจไธสง ชาย Somkid Artthaisong ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว พินชญา ดีขำ หญิง Pinchaya Deekum ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภาวิณี วงศ์ษา หญิง Phawinee Wongsa เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา งิมขุนทด หญิง Sunisa Ngimkuntod ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฆนาพงศ์ วงศ์ษา ชาย Kanapong Vongsa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คณิต จันทรจิต ชาย Mr.Kanit Chanjit นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 1,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 2,534.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 45 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 193,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,834,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 36 เมตร
ยาว 42 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 3,740,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด