ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200775

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040144

รหัส SMIS 8 หลัก

221

จำนวนนักเรียน

1030200775

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 2 7 9 1
อนุบาล 1 6 5 11 1
อนุบาล 2 2 5 7 1
รวม อนุบาล 10 17 27 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 11 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 59 54 113 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 10 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 15 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 12 24 1
รวมทั้งหมด 44 37 81 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 113 108 221 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมพล ทองตัน ชาย SOMPOL THONGTAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะ หญิง SUPITCHAYA PINSANTIAE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิพนธ์ เดชศิริ ชาย NIPON DECHSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลี พงษ์ศรัทธาสิน หญิง MALEE BOONCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วัชราวดี หมอกโคกสูง หญิง Watcharawadee mokkhoksoong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัยรินทร์ ภิญโญธรรมรัตน์ หญิง Aiyarin Pinyotummarat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณธิดา คูณขุนทด หญิง Nathida Koonkuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชฌาย์ อภิชากิตติศักดิ์ หญิง Supatcha Apichakittisak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรณัฐ บัวระพันธ์ หญิง Chiranat Buaraphan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หนูเจต หิรัญวาทิต หญิง Mrs.Nujet Hirunwathit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี ศรีบุญเรือง หญิง Pawinee Sribunruang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุษา ยอดเมือง หญิง USA YODMAUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อภิชาติ สุวรรณรงค์ ชาย APICHAT SUWANNARONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุตษา ยางทุ่ง ชาย BUTSA YANGTUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัชรา เทพพานิช หญิง PATCHARA TATPANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิราณี ฤทธิเดช หญิง Siranee Rittkidet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญสนอง ขึมสูงเนิน ชาย BOONSANONG KHUEMSUNGNOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรดา ยางทุ่ง หญิง Jitlada Yangtung ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิตยา มีชูสม หญิง Atittaya Meechoosom ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 82,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 99,419.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 23 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 720,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 36 เมตร
ยาว 42 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2505
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 129,306.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด