ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200779

รหัส Obec 6 หลัก

40

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040148

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1030200779

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
รวม อนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวม ประถมศึกษาปีที่ 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุรชาติ รัตทะวงศ์ ชาย Surachart Rattawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สามารถ พิมตะขบ ชาย Samart Pimtakub ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรหา ศักดา หญิง KANHA SAKDA ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิกา ทันครบุรี หญิง sawika tunkornburi พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีบูลา หญิง Rattanaporn Sribula ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัชรี ด่านกระโทก หญิง WACHAREE DANKRATOKE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง พัชรินทร์ โกพลรัตน์ หญิง PATCHARIN KOPHONRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ นิลจันทึก ชาย PRAWIT NILJANTUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยรัฐ คลีมานะกิจ หญิง PIYARAT KLEEMANAKIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทกาญจน์ เสมอมา หญิง NUNTAKAN SAMERMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วลัยพร ยอดเอี่ยม หญิง VALAIPRON YODEIAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุนีย์ สุวรรณประทีป หญิง SUNEE SUWANPRATEEP ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี บัตรสูงเนิน หญิง Anchalee Batsungnern ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย คำไทยกลาง ชาย Boonchuay Khamthaiklang รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง น้ำเพชร ขัติยะนนท์ หญิง NAMPETH KATTIYANON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ขัติยะนนท์ ชาย PREECHA KATTIYANON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวลักษณ์ ป้องปิ่น หญิง yaowaluck phongpin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ บัวทอง ชาย Narin Buathong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แววดาว วิชาเกวียน หญิง Wawdaw Wichakwen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณปภัช เพ็งชัย หญิง Napapat phengchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชรี ปานพรหมมาศ หญิง PACHAREE PANPROMMAS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวภา ไชยสุวรรณ หญิง SAOWAPA CHAISUVAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรนารายณ์ ต้นสมบูรณ์ หญิง PORNNARAI TONSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายบัว หวังช่วยกลาง หญิง SAIBUA WANGCHUYKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมร แพงสอน หญิง SAMORN PANGSON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อดิศักดิ์ ปทุมปี ชาย ADISAK PATHUMPEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัสนี เปียจันทึก หญิง TANASSANEE PEAJUNTUEK ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จอม ผาสุข ชาย CHOM PHASUK นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง บุญล้อม เนื่องฤทธิ์ หญิง BUNLOM NUANGRIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปฐมาวดี เข็มทิพย์ หญิง PATAMAVADEE KHEMTHIO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพ กองจริต หญิง SUPHARP KONGJARIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนาพิพัฒน์ การรัตนศิริโชติ ชาย thanaphiphat kanratsirichot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราภรณ์ ขันโคกสูง หญิง ๋Miss Autcharaporn Khunkoksung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัค ยิ้มย่อง หญิง Suphak Yinyong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ศุภรณ์พานิช หญิง Pranom Supronparnit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภวันรัตน์ สังสัญชาติ หญิง Phawanrat Sungsunchart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภาพร ภูพลผัน หญิง a pha phon phu phon phan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิยา อุทัยดา หญิง Atiya Uthaida ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา ต้นสมบูรณ์ หญิง JANTIMA TONSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทองล้วน ห่วงศรี หญิง THONGLUAN HOUNGSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 229,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2563
งบประมาณ 153,526.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 4 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 3,951,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 263 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วตาข่าย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 241,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 35 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 3,229,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 263 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 13
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 14
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 753,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 10,770,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 8 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,834,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 302 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 540,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 21
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 24 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 22
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 23
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 37,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด