ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200761

รหัส Obec 6 หลัก

47

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040150

รหัส SMIS 8 หลัก

1,027

จำนวนนักเรียน

1030200761

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 30 24 54 2
อนุบาล 1 34 39 73 3
อนุบาล 2 37 36 73 3
รวม อนุบาล 101 99 200 8
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 42 32 74 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 39 44 83 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 51 40 91 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 45 43 88 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 52 51 103 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 41 44 85 3
รวม ประถมศึกษาปีที่ 270 254 524 18
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 65 64 129 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 42 57 99 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 40 35 75 2
รวมทั้งหมด 147 156 303 9
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 518 509 1,027 35

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง พัชราภรณ์ เวชศรี หญิง PHATCHARAPRON VETSRI รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี ภควัต อยู่พร้อม ชาย Phakawat Yooprom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมพร ภิรมย์ชม หญิง SOMPORN PIROMCHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุตา มิระสิงห์ หญิง Vitchchuta Mirasing ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สิดาพรรณ แสนประเสริฐ หญิง LINDAVAO SANPRASEAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา บุญสูง หญิง NITTAYA BOONSOONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์ฉาย โพธิอาภา หญิง JANCHAI POTHI-ARPA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง แสงอรุณ ว่องวัฒนากูล หญิง SANGAROON WONGWATTANAKU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภางค์ ลิขิตสันติธรรม หญิง SUPANG LIKITSUNTITUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภา ศรีเงินยวง หญิง NAPA SRINGERNYUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพิน ทาสันเทียะ หญิง SUPIN THASUNTHIA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา ต่อโชติ หญิง JINTANA TORCHOTE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา ศรีสุพัฒนวงศ์ หญิง SUJITRA SRISUPATTANAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัตยา ธีระวานิชย์ หญิง SUPATTAYA THEERAWANICH ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มัลลิกา รามมะมะ หญิง MANLIKA RAMMANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัชรพัฒน์ ศรีคำเวียง ชาย THANAPHOT SRIKHAMWIANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญสุภา จันสันเทียะ หญิง Phensupa Jansantia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ นึกอุ่นจิตร หญิง Pornthip Nuekounjit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง บุบผา ทองเหลื่อม หญิง Bubpha Thongleaum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อลิสา เผนโคกสูง หญิง ARISA PEANKOASUNG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประกายดาว ภูทาวัน หญิง Prakaidao Phootawan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วงกต ชุมศรี ชาย Wongkot Chumsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยพร ศรีสุทอ หญิง Thanyaporn srisutor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยนันท์ พุดขุนทด หญิง Thanyanan Phutkhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภรดา ตรงดี หญิง SUPAIADA TONGDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์ฤภรณ์ เสมรบุณย์ หญิง SuriruPorn SEMONBUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงเดือน แสงวิเศษ หญิง duengduan sangwisas ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิตยา ดีนวนพะเนา หญิง nittaya deenaunpanao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ มัททะปาโท ชาย songwuth muttapato ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยประภัสสร์ สุขารมณ์ หญิง PLOYPRAPAT SUKHAROM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า หญิง LATDAWAN CHAILINFA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิวาพร เสาศิริ หญิง TIWAPORN SAOSIRI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชทินันท์ ศิริรักษ์ หญิง Nuchtinun Sirirux ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อันธิกา เผยศิริ หญิง ANTHIKA PHOEISIRI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิปกา สร้อยชมภู หญิง APHIPAKA SOICHOMPHOO ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สร้อยลัดดา แดขุนทด หญิง Soiladda Dakhunthod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤดี ปานพิม หญิง Khuanruedee Panpim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารุณี อุคำพันธุ์ หญิง Darunee Aukhumpan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร จำปาหวาย หญิง Siriporn jampaway ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไอลดา ชาญพิทยา หญิง Ilada chanpittaya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พวงพยอม เข็มทอง หญิง Poungpayom Khemtong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาฎญา เทพรักษ์ หญิง Nattaya Thepparak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร ราชจันทึก หญิง SRIPORN RATHJANTUK ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ โพธิทัย ชาย SUTAS POOTHAI ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ปรัชญา ปัญญารส ชาย Pachya Punyarot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวลักษณ์ สุขสบาย หญิง Yaowalak Suksabai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมานมาศ รักนาค หญิง Pimanmas Raknok ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 4,332,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 349,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,831.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 824,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 86,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 7,197,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 26 เมตร
ยาว 43 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 12
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 950,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 240,885.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 3,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 17
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 147,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 18
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 4,999,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 36 เมตร
ยาว 42 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ลำดับที่ 19
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ เติมแสงไขปากช่องวิทยา


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ เติมแสงไขปากช่องวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด