ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200801

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040153

รหัส SMIS 8 หลัก

134

จำนวนนักเรียน

1030200801

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 5 8 1
อนุบาล 1 8 3 11 1
อนุบาล 2 6 7 13 1
รวม อนุบาล 17 15 32 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 12 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 5 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 58 44 102 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 75 59 134 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโป่งตาลอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว พงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ หญิง Pongladda Kompayak ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิรินทรา สถิตย์ หญิง Sirintra Satid ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อัชราภรณ์ วิโมกข์รัตน์ หญิง Assharaporn Wimokrat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาริกา กิ่งแก้ว หญิง Sarika Kingkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นิรฌา พัฒนไพศรี หญิง Niracha Phatthanapaisree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สันติสุข ขอเหล็กกลาง ชาย santisuk kholekklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กมลชนก สมการณ์ หญิง kamonchanok somkarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวินี ปลาดรัมย์ หญิง Sawinee Platram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐวดี เนียมตะคุ หญิง ์Natthawadee Niamtakhu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิตตา วงค์ก่อ หญิง Chalita Wongkor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ธร จันทร์แทง ชาย Narinthon Chanthaeng ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สำเนียง สุริโย หญิง Samnieng Suriyo ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวรรธน์ เพชรแสน ชาย THANAWAT PHETSAEN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญานิสาศิริ เรืองศรีชนกุล หญิง Yanisasiri Ruengsrichanakul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ เกิดหมื่นไวย หญิง Thidarat Koetmuenwai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมิกา พิมล หญิง Khemika Pimol ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 226,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 3,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 820,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลาดยาง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 66 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ บ้านพักภารโรง/32
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 15
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 60 เมตร
ลึก 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 387,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งตาลอง
ลำดับที่ 18
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโป่งตาลอง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโป่งตาลอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด