ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200795

รหัส Obec 6 หลัก

25

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040171

รหัส SMIS 8 หลัก

414

จำนวนนักเรียน

1030200795

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 15 10 25 1
อนุบาล 2 22 10 32 1
รวม อนุบาล 37 20 57 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 17 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 12 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 15 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 22 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 15 37 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 105 93 198 7
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 26 55 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 31 24 55 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 27 22 49 2
รวมทั้งหมด 87 72 159 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 229 185 414 15

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังไทร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิจิตร ไพรวิจารย์ ชาย Vichit Praivijan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัตนาวดี เขียวพรม หญิง RATTANAWADEE KHIEOPROM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิรันดร์ พลศรี ชาย NIRAN POLSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชนิกานต์ โชติจันทึก หญิง CHANIKAN CHOTJANTUEK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แป้งล่ำ โหรา หญิง PANGLAM HORA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนัส จันทวงค์ ชาย MANAS CHANTAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร ม่วงมุข ชาย WICHEAN MUANGMUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรา ฝอยทองคำ หญิง PATCHARA PHOITHONGKAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สกุณา สมณะ หญิง SAKUNA SAMANA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัญญาภัค กีรติโสภากุล หญิง KANYAPAK KEERATISOPAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤต กีรติโสภากุล ชาย KRIT KEERATISOPAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิศมัย หงษ์ทอง หญิง PITSAMAI HONGTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิตติมา ของดี หญิง Jittima Khongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี พาลาด หญิง Ratree Palad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุจิตตรา ขุนทอง หญิง Sujittra Khunthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญภัสร์ รักษากลาง หญิง Thanyaphat Raksaklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริประภา หลั่นจันทึก หญิง Siriprapa Lunjuntuek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลฤดี เสียงล้ำ หญิง Wanruedee Sianglam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ สมควร หญิง Supaporn Somkuan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสาชล อ่วยกระโทก หญิง Nisachol Euykratok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลวดี แขกไทย หญิง Ubonvadee Keakthai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมใจ พูลภิรม ชาย Somjai Poonphirom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เกษราพร มงคลมิตร์ หญิง Kessaraporn Mongkolmit เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภรณ์ทิพย์ เถกิงผล หญิง Pornthip Takerngphon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี สีมาวงษ์ หญิง Ratri Simawong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 827,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 241,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 455,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 50.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 177 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 219,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 809,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 7,290,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังไทร
ลำดับที่ 19
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังไทร


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังไทร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด