ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2/2563

ปีการศึกษา

200762

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040175

รหัส SMIS 8 หลัก

208

จำนวนนักเรียน

1030200762

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 14 13 27 1
อนุบาล 2 10 7 17 1
รวม อนุบาล 24 20 44 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 16 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 11 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 19 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 20 9 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 15 25 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 82 82 164 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 106 102 208 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาวง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สุทธิชา จันทะโคตร หญิง Suthicha chantakhot ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภัทรฤกษ์ เพชรภักดี ชาย phattararerk phetphakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิชธาวัลย์ ขาวหมื่นไวย หญิง Nittawan Khawmuenwai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางทิพย์ ราชสีห์ หญิง Prangthip Rachasee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรนุช กัลยาณรุจน์ หญิง Teeranuch Kunlayanaruch ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา หมื่นจิต หญิง jantima muenjit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาเรศ สีคันทา หญิง Thanyaret Seekhanta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา นรินทร์นอก หญิง Ladda Narinnok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพจิตร ครรชิตชัย ชาย PAIJIT KUNCHITCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วีรวรรณ เคนผาพงศ์ หญิง WEERAWAN KHENPHAPHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิตราภรณ์ ชาติประมง หญิง Chittaphon Chatpramong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ เพชร์ประเสริฐ ชาย Thaweesak phetprasroeth จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ชลธิชา ด่านสันเทียะ หญิง chonthicha Dansanthia เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย อุตทา ชาย Chatchai Uttha นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเขาวง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 3,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาวง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาวง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 240,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาวง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาวง
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 86,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 460 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาวง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาวง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 1,078,480.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาวง


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาวง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด