ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200764

รหัส Obec 6 หลัก

22

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040177

รหัส SMIS 8 หลัก

337

จำนวนนักเรียน

1030200764

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 4 15 1
อนุบาล 2 13 12 25 1
รวม อนุบาล 24 16 40 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 9 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 17 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 20 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 23 15 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 14 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 14 26 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 96 89 185 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 14 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 16 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 31 20 51 2
รวมทั้งหมด 62 50 112 4
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 182 155 337 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ศรัญญา เลิศจันทึก หญิง SARANYA LUADJANTUK รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์ ชาย WORASRETT OATTHARAWIWAT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุกัลยา สุพรรณเภสัช หญิง SUKANLAYA SUPHANPASUT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภัคชญาภัช บุญสูงเนิน หญิง SUPUKCHAYAPAT BOONSUNGNEAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิภาพร สกุลรัตน์ หญิง NIPAPORN SAKOONRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนิสร เชษฐนอก หญิง Tanisorn Chatnok ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ จันทรา ชาย narong juntra ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธุ์ ปัญญาดี ชาย CHAKKAPHAN PANYADEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปาริฉัตร เสนาโนฤทธิ์ หญิง parichat senanorit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิรัตน์ เพ็ชรโคกสูง ชาย Adirat Petchkhoksung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว กนกวรรณ ดำริห์ หญิง KANOKWAN DAMRI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรดา ขวัญนนท์เดิม หญิง Nirada Khwannondoem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปณิธาน ดังคนึก ชาย Panitarn Dangkanuek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา แก้วน้อย หญิง Jittima kewnoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิระ ฤกษ์ชัย ชาย Wachira Roekchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชรินทร์ทิพย์ ใหญ่ยงค์ หญิง CHarintip Yaiyong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง จามรี วรสุนทร หญิง CHAMAREE WORRASUNTHORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนาธิป แนวคำ ชาย Tanatip Nawkham ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สนธยา เสมราบ ชาย SONTAYA SAMRAB ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุสรา โชติสูงเนิน หญิง Anusara Chotsungnuen ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวนารีรัตน์ พูลสวัสดิ์ หญิง Nareerat Poonsawat เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชาพร ตอนจอหอ หญิง Pichaporn Tornjorhor ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 170 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 2,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 40 เมตร
ยาว 33 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,920,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 144 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 886,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด