ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200806

รหัส Obec 6 หลัก

28

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040179

รหัส SMIS 8 หลัก

477

จำนวนนักเรียน

1030200806

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 15 12 27 1
อนุบาล 2 24 22 46 1
รวม อนุบาล 39 34 73 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 21 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 20 43 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 21 57 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 26 48 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 23 15 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 15 36 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 144 118 262 10
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 20 51 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 31 55 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 18 36 2
รวมทั้งหมด 73 69 142 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 256 221 477 18

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง เปรมสุดา ฉายแสง หญิง Premsuda Chaysaeng ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จีรภา ตัณจักรวรานนท์ หญิง Jeerapa Tanjakvaranon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประทีป คงหมื่นไวย ชาย Prateep Kongmounvei ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ไพรวัลย์ สุนันธรรม หญิง Pariwan Sunantham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาวดี จันทเขต หญิง Supawadee Chantaket ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทวีพร เชาว์สันเทียะ หญิง Taweeporn Chaosanthia ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรสา มาสิงห์ หญิง Orasa Masing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมปรารถนา ด้วงกลาง หญิง Sompratana Doungklang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา รุ่งเรือง หญิง Nitiya Roongruang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ เจริญผิว ชาย Prawit Jaroenpew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จิรศักดิ์ เถกิงผล ชาย JIRASAK TAKERNGPHON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เจียมรัตน์ ปานอุบล หญิง Chermrat Panubon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กฤตยาวดี ดีผิว หญิง Kittayawadee Deephew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา เกตุบุดดา หญิง Sukanya Ketbootda ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วิษณุกร ปิ่นสันเทียะ ชาย Witsanukon Pinsantia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หิรัณยา สุขประเสริฐ หญิง Hirunya Sukprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา เรืองยงค์ หญิง Natcha Rulngyong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐชนน โพธิ์อ่อน หญิง Nutchanon Phoaon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กวินนา สร้อยสวัสดิ์ หญิง Kawinna Soisawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิพงษ์ เพียรพ่วงพันธ์ ชาย Sittipong Pienpuengpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติคุณ ตันติกุล ชาย kittikun Tuntikul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา โตสกุณี หญิง Wanida Tosakunee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา รอดพ้นภัย หญิง Pijitra Rodponpai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วชิราภรณ์ เจิมแหล่ หญิง Vachiraporn Jeamlea ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิพร ทองรบ หญิง Sasiporn Tongrob ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เตียงศักดิ์ นามวงศ์ ชาย Tiengsak Namwong ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว วรรณนารัตน์ ปานอุบล หญิง Wannarat Panubol เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บวรลักษณ์ เกินกลาง หญิง ฺBowonluck Koenklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 36 เมตร
ยาว 42 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 650 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 6
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 394,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 42 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 10
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ไตรรัตน์วิทยาคาร
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ไตรรัตน์วิทยาคาร


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ไตรรัตน์วิทยาคาร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด