ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200807

รหัส Obec 6 หลัก

32

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040180

รหัส SMIS 8 หลัก

696

จำนวนนักเรียน

1030200807

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 15 19 34 2
อนุบาล 1 15 25 40 2
อนุบาล 2 25 15 40 2
รวม อนุบาล 55 59 114 6
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 34 37 71 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 34 24 58 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 23 47 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 34 39 73 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 35 22 57 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 34 30 64 3
รวม ประถมศึกษาปีที่ 195 175 370 15
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 38 32 70 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 35 33 68 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 43 31 74 3
รวมทั้งหมด 116 96 212 9
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 366 330 696 30

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านคลองยาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมบูรณ์ อุสาหะจิตต์ ชาย SOMBOON USAHACHIT รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ผ่อน วงศ์อินทร์ ชาย PORN WONG-IN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำนวย หวังภูกลาง ชาย AMNUAY WHANGPUKLANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เลียม อุสาหะจิตต์ หญิง LIAM USAHACHIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร พวงเกตุ หญิง SIRIPORN PHUANGKET ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อลิศรา จันทรวิฑูรย์ หญิง ALISARA JANTARAWITOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ จัดจอหอ ชาย WISANU GADGOHO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ นพวรรณสกุล หญิง suparut nopphawansakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ กองทรัพย์ ชาย Pravit Kongsab ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพงษ์ ปุราถาเน ชาย Sompong Purathane ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มธุสร แย้มศรี หญิง MATHUSORN YAEMSRI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรประภา วุฒิสาร หญิง Siraprapa Wuttisarn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร ขุมคำ หญิง Nutthaporn Khumkam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย ดาบไธสง ชาย Wutthichai Dapthaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย ฤกษ์นิรันดร์ ชาย EKKACHAI LERKNIRAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชินวิวัฒน์ ปลื้มพันธ์ ชาย CHINVIWAT PLUEMPAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี วงศกร บุญมี ชาย WONGSAKON BUNMEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ผกา มงคลพัฒน์ หญิง PIMPHAKA MONGKOLPAT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมนา ถนอมพุทรา หญิง SOMMANA THANOMPUTZA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำทิพย์ พุดขุนทด หญิง Namthip Pudkhuntod เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล อินทร์บริสุทธิ์ หญิง Sasiwimol Inborisut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละออ เอียมดี หญิง LAOR IEAMDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สรินทร แสนโคตร หญิง SARINTHORN SEANKHORT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัชดา พุดขุนทด หญิง RACHADA PHUDKHUNTOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญล้อม พิรุณ หญิง BOONLOOM PIRUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรวีย์ ชื่นอุปการนันท์ หญิง SORAWEE CHUENUPAKARANAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิษฐา ช่ำชอง หญิง THANITTA CHUMCHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รวิวรรณ มีศิลป์ หญิง RAWIWAN MEESILP ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดา ไกรทองสุข หญิง Thida Kraithongsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชยา วงศ์อินทร์ หญิง Natchaya Wong-In ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี จันทรา หญิง Apiradee Jantra ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชวลัย เชาว์ชอบ หญิง Chatwalai Chaochop ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 29 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 2,023,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 241,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 852,396.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 27 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 2,186,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 519,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 330 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 155,850.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคลองยาง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 336,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคลองยาง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคลองยาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด