ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200811

รหัส Obec 6 หลัก

23

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040184

รหัส SMIS 8 หลัก

334

จำนวนนักเรียน

1030200811

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 9 9 18 1
อนุบาล 1 10 11 21 1
อนุบาล 2 13 15 28 1
รวม อนุบาล 32 35 67 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 15 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 18 34 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 17 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 24 52 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 23 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 26 45 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 144 123 267 12
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 176 158 334 15

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุพรรณ แน่นดี ชาย SUPUN NANDEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิดาภา ฉันทิศเลิศ หญิง Jidapa Chantidloed ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัชกมล แก้ววิชิต หญิง ืnapatkamol kawvichit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ยุรีพร หิญชีระนันทน์ หญิง Yureeporn Hincheeranun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารุณี ชอบสว่าง หญิง Varunee Chobsawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรารัตน์ สรรเสริญ หญิง WARARAT SANSOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุมาศ เทพวิญญากิจ หญิง JARUMAS TAPVENYAKIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุลีพร อุ่นศิริ หญิง CHULEEPORN AUNSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โสภณ สวยขุนทด ชาย sopon suaikhuntod ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชนม์นิภา เจริญเขต หญิง Chonnipa Jaroenkhet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุจิราภรณ์ บ่อม่วง หญิง Rujiraporn Bomuang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศุภชัย สถิตย์ ชาย Suppachai Satld ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขลิษา ขัดโพธิ์ หญิง Khalisa Khadpho ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี จงปลื้มกลาง หญิง Supranee Jongploemklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรสวรรค์ โฮนอก หญิง Pornsawan Honok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัดดา ท้องพิมาย หญิง ์Natda Thongphimai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงศักดิ์ เหล่าพิเดช ชาย Krengsak Laopidet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูเกียรติ คลีมานะกิจ ชาย CHOOKIAT KLEEMANAKIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิติรัตน์ จุลไธสง หญิง THITIRUT JULTHAISONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศรี วนสันเทียะ ชาย SOMSRI RONSUNTAE ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชัยวุฒิ แซ่จิว ชาย Chaiwut Saejiw ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรภร พลจันทึก หญิง Pattaraphon Ponchantuk ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ เทียนชัย หญิง WARAPORN TAINCHAI ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 820,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,612,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 6 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 4
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 642,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 440 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 387,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 730,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 730 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 14
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 5,356,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 224 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
ลำดับที่ 15
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองสาหร่าย


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองสาหร่าย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด