ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1/2564

ปีการศึกษา

200769

รหัส Obec 6 หลัก

22

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040186

รหัส SMIS 8 หลัก

222

จำนวนนักเรียน

1030200769

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 7 10 1
อนุบาล 1 10 7 17 1
อนุบาล 2 17 5 22 1
รวม อนุบาล 30 19 49 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 15 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 9 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 56 62 118 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 7 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 9 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
รวมทั้งหมด 34 21 55 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 120 102 222 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประเสริฐ พูลเงิน ชาย prasert poonngern ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง รัตนา พงษ์สุวรรณ หญิง Ratana Pongsuwanna ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา จันทร์แทง หญิง ongkana juntang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เสน่ห์ สมวงศ์ ชาย SANAE SOMWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ เกิดปัญญา หญิง WILAIWAN KERDPANYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารีย์ สมวงศ์ หญิง JAREE SOMWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จีระพันธ์ ชุ่มชื่น หญิง JEERAPAN CHOMCHUEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นลัชนันท์ พรมโสภา หญิง NALACHANAN PROMSOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ขิงสันเทียะ หญิง pattama kingsantia ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วรวรรณ พงษ์พันธ์ หญิง Worawan Pong Pan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พลาพล กลมลี ชาย palapol klomlee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตตรา ธัญญเฉลิม หญิง Chittra Thanyachaleom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ นาระหัด ชาย ืnatthawut narahat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา เพียรตะขบ หญิง ่jintana piantakob ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกไท โพนสิงห์ หญิง kanokthai ponsing ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศกนก นะธี หญิง Kedkanok Nathee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา ลิสันเทียะ หญิง Jittama Lisanthia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา โพธิ์ขำ ชาย Anucha Pokum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง โสรยา แคล้วสูงเนิน หญิง Soraya Khlaewsoongnern ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง ปลาโพธิ์ หญิง nampung plapo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ ทิมา หญิง Wilawan Thima ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร มีเที่ยง หญิง Sasiphorn Meethiang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ พิเศษ 1 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,052,529.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 96 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 26,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 7
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 30 เมตร
ยาว 50 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 1,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 71 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 1,684,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1


Warning: mysqli_fetch_array(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด