ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2/2563

ปีการศึกษา

200814

รหัส Obec 6 หลัก

49

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30040190

รหัส SMIS 8 หลัก

1,022

จำนวนนักเรียน

1030200814

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 38 51 89 4
อนุบาล 2 35 59 94 4
รวม อนุบาล 73 110 183 8
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 35 40 75 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 54 47 101 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 44 38 82 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 41 77 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 42 43 85 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 36 37 73 3
รวม ประถมศึกษาปีที่ 247 246 493 19
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 60 70 130 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 58 51 109 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 59 48 107 3
รวมทั้งหมด 177 169 346 10
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 497 525 1,022 37

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านท่าช้าง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สิเรียม ร่มพิมาย หญิง Siriam Romphimai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จงดี มานพ หญิง Jongde Manop แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชนะวงศ์ บุญสูงเนิน ชาย CHANAWONG BOONSUNGNEAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุรชัย สุวรรณชัยลพ ชาย SURACHAI SUWANCHAILOP ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ เสนาะเสียง หญิง SIRIRAT SANORSIANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ แกตขุนทด หญิง WILAVAN KATKHUNTHOD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พีชญาภา หาญชนะ หญิง Peechayapha Hanchana ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา ยานิตย์ หญิง Sujittra Yanit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา กลีบพุททรา หญิง Sunisa Keabputtra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา กรอบทอง หญิง Wanna Koptong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชากร มั่นอ่ำ หญิง Nichakorn Munum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัศมี แท่นประยุทธ หญิง Russamee Thaenprayut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา หนูเส็ง หญิง Nittaya Nooseng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญวรัตน์ สำราญมาก หญิง Tanyavarat Samranmark ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัลยา ประพันธ์อนุรักษ์ หญิง Kanlaya Praphananulak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประมุข แก้วล้วน ชาย Pramook Kaewluan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ แก้วล้วน หญิง Siriwan Kaewluan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำเนียร อาจขำ ชาย Jamnian Ardkhum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิตยา ศรีรักษ์ หญิง Arthittaya Srirak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กาเหว่า ตาเสือ หญิง Kawao Tasua ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ แจ้งกลีบ หญิง Wiraiwan Jangkeap ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชาลิสา พละโสม หญิง Chalisa Palasom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ถิร พินทะ ชาย Tira Pinta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑิรา ทองนอก หญิง Momthira Tongnok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร สืบเพ็ง หญิง Sasithon Sueppeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร ตรีภพ หญิง Phattaraporn Tripop ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิยะดา ทาบิดา หญิง Wiyada Thabida ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หัตถชัย วุฒิสาร ชาย ็Hattachai Voottisarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพทูรย์ พิกาด ชาย PHAITOON PIKAD ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บังอร เงินของแพง หญิง ฺBangon Khernkhongphaeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ภูกงลี หญิง PATTAMA PHUKONGLEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย สุวรรณชัยลพ ชาย Surachai Suwannachairop ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทัยรัตน์ ผลประกอบ หญิง Suthairat Phonprakop ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ เต็มพงษ์ หญิง Jutamat Tempong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลิน มีบุญลือ หญิง Sumalin Meeboonlue ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริลักษณ์ ฟุ้งพิมาย หญิง SIRILUK FUNGPHIMAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา ยอดรักษ์ หญิง wanna yodrak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร บุญกุศล หญิง Pattraporn Boonkuson ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ แจ่มเพ็ง หญิง Kannika jampeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ตุลธร อาจบำรุง ชาย Tunlaton Ardbumrung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สานิตย์ บุญกุศล ชาย Sanit Boonkusol ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิศร ประประโคน ชาย Adisorn Praprakhon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญวรรณ ทวีพันธ์ หญิง Tanvawan Taveepan แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว โสรยา โปร่งสันเทียะ หญิง Soraya Prongsantai แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สาคร ผาประคำ หญิง Sakorn Paprakram แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ทศพล เผ่าเพ็ง ชาย Totsapon Poupeng ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปิยะนุช กมขุนทด หญิง Peyanut Komkuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาติ สาหร่าย ชาย Somchat Sarai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กษิรา ลาภบุญเรือง หญิง kasira larpbunrung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,385,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 680,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2563
งบประมาณ 5,250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 2,214,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 486 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 722,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 498,824.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 23,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 5,714,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 3,323,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 434,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 28 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 2,536,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 14
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 883,874.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 343 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 16
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 950,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 19
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 30 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 20
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,778,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 21
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 309,227.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 2,270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 50 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 23
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 24
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 14,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 750

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าช้าง


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/cp924087/public_html/korat4.go.th/bigdata/info/_page/school_detail.php on line 775
Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าช้าง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด