สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4
www.korat4.go.th
ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เลขที่ 345 หมู่5 ถนนมิตรภาพ ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
โทร 044 416991-3 โทรสาร 044 416997
Website http://www.korat4.go.th E-mail address : office@korat4.go.th
Google Map
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4, 2021.
Produced by นางภัชรี เพชรไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Webmaster นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ [BPC ICT Admin โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)]
Web Application Developer นายสุรศักดิ์ บุตรนนท์ ครูผู้ช่วย [ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)]
IT Support นายอนุชา สุขสูงเนิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
Power by Ⓒ RocketCake Responsive WebEditor 3.5 64 bit , Ambiera Soft.